دانلود پایان نامه رساله طراحی گذرگاه مکث در دل طبیعت


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

gozargah-saeedsun

چکیده :

دانلود پایان نامه رساله طراحی گذرگاه مکث در دل طبیعت / فهم انسان در برخی از موارد، پروسه ای پیچیده به خود می گیرد و گاهی خیلی ساده اتفاق می افتد، در واقع گاهی فهم از حس برمی خیزد، گاهی از وجود، گاهی فهم ریشه در ادراکات حسی ما به خصوص حس بینایی از دنیای اطرافمان دارد و گاهی ریشه در معانی ، که یا در وجود انسان شکل گرفته و یا از محیط پیرامون برداشت شده است. در معماری چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهیت و مفهوم وجود دارد ، بعد ماده خلق می شود یعنی آنچه که تصور نامیده می شود شکل وجود به خود می گیرد و سرانجام تصویر این تصور به بیرون ذهن منتقل می شود.

کاری که در اینجا عرضه می شود، سعی در این دارد که با یکدلی و سازگاری با طبیعت یک فضای مکث که گاه به صورت کوتاه مدت است و گاه بلند مدت ایجاد کند و باعث ایجاد ارتباطی بین فضا با طبیعت بشود که به سادگی نتوان این فضا را از محیط اطرافش جدا کرد.

مقدمه

با توسعه حمل و نقل جاده ای نیاز به ایجاد خدمات بین راهی بیشتر می شود و هر چه تردد خودروهای سواری، عمومی، باری و … در محورهای مواصلاتی افزایش می یابد به همان نسبت نیاز به تامین امکانات و خدمات بین راهی نیز زیادتر می شود.

به عنوان مثال  مسیرهای شهرستان  بیرجند-کرمان  دارای 2 مجتمع خدماتی- رفاهی امام رضا(ع) و خاطره است که به مسافران و رانندگان خدمات رسانی می کند اما جوابگوی نیاز موجود نیست زیرا در فاصله 15 کیلومتری از یکدیگر قرار ندارد به طوری که از روستای نوغاب خور که آخرین روستای شهرستان و استان است تا محدوده استحفاظی منطقه، حدود 70 کیلومتر جاده بیابانی و بدون هیچ مجتمع خدماتی-رفاهی است بنابراین در این منطقه احداث یک استراحتگاه ضرورت دارد.

نبود یا طراحی نادرست این استراحتگاه و اقامتگاه های بین راهی در مسیر های مسافرت مردم ، یکی از دلایل عمده از بین رفتن اشتیاق مردم به برقراری ارتباط با محیط های اطرافشان می شود . متاسفانهارزشهایمعماریامروزبارویکردیمصرفگرابهساخت،فرمهایقرارداریوبادلمشغولیهای شخصیوبدونتوجهبهمحیطاطرافآن،گسترهمتنوعفرمهایطبیعیرابهدستفراموشیسپردهاند این فضا ها که کاملا به صورت جداگانه از طبیعت طراحی می شوند سبب می شوند که مردم سعی کنند به سرعت از این مکان خارج شوند و حتی ممکن است نتوانند به درستی محیط اطرافشان را درک کنند این پدیده که باعث بیزاری از طبیعت می شود یکی از مشکلات اصلی فضا های بین راهی موجود است.

یکی از بحثهای همیشگی معماری که بر حیطه های نظری و عملی طراحی تاثیر گذار بوده ، ارتباط آن با طبیعت است.چگونگی ارتباط معماری و طبیعت علاوه بر آنکه جستارهای خلاقیت را پرورش می دهد و خط مشی های طراحی را تعیین می کند گاه یکی از راهکار های مهم در زمینه برقراری ارتباط مردم با طبیعت است .

فصل اول : طرح موضوع
1- مقدمه: (در این بخش دانشجو، ضرورت و اهمیت موضوع و مشکلات و چالش‌ها در زمینه مورد بررسی را به صورت اجمالی توضیح می‌دهد)

با توسعه حمل و نقل جاده ای نیاز به ایجاد خدمات بین راهی بیشتر می شود و هر چه تردد خودروهای سواری، عمومی، باری و … در محورهای مواصلاتی افزایش می یابد به همان نسبت نیاز به تامین امکانات و خدمات بین راهی نیز زیادتر می شود.

به عنوان مثال مسیرهای شهرستان بیرجند-کرمان دارای 2 مجتمع خدماتی- رفاهی امام رضا(ع) و خاطره است که به مسافران و رانندگان خدمات رسانی می کند اما جوابگوی نیاز موجود نیست زیرا در فاصله 15 کیلومتری از یکدیگر قرار ندارد به طوری که از روستای نوغاب خور که آخرین روستای شهرستان و استان است تا محدوده استحفاظی منطقه، حدود 70 کیلومتر جاده بیابانی و بدون هیچ مجتمع خدماتی-رفاهی است بنابراین در این منطقه احداث یک استراحتگاه ضرورت دارد.

نبود یا طراحی نادرست این استراحتگاه و اقامتگاه های بین راهی در مسیر های مسافرت مردم ، یکی از دلایل عمده از بین رفتن اشتیاق مردم به برقراری ارتباط با محیط های اطرافشان می شود . متاسفانه ارزش های معماری امروز با رویکردی مصرف گرا به ساخت ، فرمهای قرارداری و با دلمشغولی های شخصی و بدون توجه به محیط اطراف آن ، گستره متنوع فرمهای طبیعی را به دست فراموشی سپرده اند این فضا ها که کاملا به صورت جداگانه از طبیعت طراحی می شوند سبب می شوند که مردم سعی کنند به سرعت از این مکان خارج شوند و حتی ممکن است نتوانند به درستی محیط اطرافشان را درک کنند این پدیده که باعث بیزاری از طبیعت می شود یکی از مشکلات اصلی فضا های بین راهی موجود است.

یکی از بحثهای همیشگی معماری که بر حیطه های نظری و عملی طراحی تاثیر گذار بوده ، ارتباط آن با طبیعت است.چگونگی ارتباط معماری و طبیعت علاوه بر آنکه جستارهای خلاقیت را پرورش می دهد و خط مشی های طراحی را تعیین می کند گاه یکی از راهکار های مهم در زمینه برقراری ارتباط مردم با طبیعت است .

کاری که در اینجا عرضه می شود، سعی در این دارد که با یکدلی و سازگاری با طبیعت یک فضای مکث که گاه به صورت کوتاه مدت است و گاه بلند مدت ایجاد کند و باعث ایجاد ارتباطی بین فضا با طبیعت بشود که به سادگی نتوان این فضا را از محیط اطرافش جدا کرد.

سالها تحقیق نشان داده است که طبیعت اصول پایه ای در ایجاد فرمهای خلاق و متنوع خود را دارد که می توان از آن میان به مواردی اشاره کرد :

-1 استفاده بهینه از مصالح

2 – بیشینه سازی توان سازه ای

-3 بیشینه سازی حجم فضای محصور

-4 ایجاد بالاترین نسبت استحکام به وزن سازه

-5 استفاده از تنش و کرنش به عنوان مبنای کارایی سازه ای

-6 ایجاد محیط های کارا از لحاظ انرژی ، به خوبی عایق شده و راحت ، بدون نیاز به استفاده از انرژی خارجی

-7 ایجاد فرمها بابهبود سیرکولاسیون هوا

-8 استفاده از مصالح موجود در محل برای ساخت

-9 استفاده از فرمهای منحنی شکل برای پراکنده سازی نیروهای وارده چند جهتی

-10 افزایش کارایی آئرودینامیکی توسط فرمهای سازه

-11 عدم تولید مواد سمی و مضر برای محیط

-12 طراحی سازه هایی که به تنهایی توسط یک ارگانیزم قابل ساخت باشند

با توجه به اهمیت طبیعت و الگوهای آن در دست ساخته های بشر و عدم الگوبرداری صحیح معماران معاصر از طبیعت ، که بدون توجه به ذات طبیعت صورت می گیرد ، لزوم انجام چنین پژوهشی را ایجاب می کند که با بهره گیری از طبیعت علاوه بر کسب مزیت های بالا بتوان ارتباط مناسبی میان افراد با محیط اطرافشان داشته باشیم .

 

Faculty of Technical and Engineering

“B.A” Thesis ARCHITECTURE

Subject:

The Pathway Pause In The Heart Of Nature

Abstract:

Human understanding, in some cases, a complicated process and sometimes it simply happens to be his,In fact, sometimes it comes from understanding,Sometimes there,Sometimes understanding rooted in our sensory perception, especially visual sense of the world around us and sometimes rooted in semantics,Or formed in the presence of humans or the environment is taken.First, the nature and meaning of architecture is if there is demonstrable,The material is created.I think what is called there to take shape and at ends the imagine of image move out of human understanding.

The work presented here is try that with empathy and harmony create a pause in the nature that sometimes is for a short time and sometimes for a long-term andmake the connection between space and nature that this place can not easily be separated from its surroundings.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : طرح موضوع

1-1 – مقدمه

2-1 – بیان مسئله

3-1 – سوالات تحقیق

4-1 – اهداف تحقیق

5-1– فرضیات تحقیق

6-1- پیشینه تحقیق

7-1- روش کار

فصل دوم : مفاهیم و تاریخچه

بخش اول آشنایی با معماری

1-1 – معماری یا مهرازی

2-1 – معانی و تعاریف

3-1 – تعریف های معماری

4-1 – ریشه واژه

5-1– نظریه معماری

6-1- معمار کیست

7-1- تاریخ معماری

8-1- کلیاتی درباره معماری و معماران

9-1- فضا در معماری

10-1- انواع فضا در معماری

11-1- تعریف فضاهای عمومی

12-1- تأثیرات تغییر فضا

بخش دوم : از معماری مدرن تا معماری اکولوژیک
1-2-روند شکل گیری معماری پایدار

1-1-2-معماری ارگانیک

2-1-2-معماری اقلیمی

3-1-2-معماری محیطی

4-1-2- معماری لوتک و اکوتک

5-1-2-معماری اکولوژیک

6-1-2-معماری پایدار 2-2-پیوند معماری اکولوژیک با جهان بینی اکولوژیک

فصل سوم نمونه های مشابه

نمونه های مشابه

فصل چهارم : استانداردها و ارائه برنامه فیزیکی

1-4- ضوابط فضاهای سبز

2-4- ضوابط طراحی مبلمان شهری

3-4- ضوابط و معیارهای طراحی هتل

4-4- برنامه کلی

فصل پنجم : سایت و اقلیم و طرح هادی

بخش اول- درباره فرهنگ و هویت

1-1-5-تشریح منطقه

2-1-5- محل و موقعیت

3-1-5- مراکز جمعیتی مجاور منطقه

4-1-5- راهای ارتباطی

5-1-5- وضعیت مالکیت

6-1-5- مراکز و اماکن عمومی

7-1-5- وضعیت منطقه از نظر مراکز تفریحی

8-1-5- گونه های درختان

9-1-5- حیوانات وحشی

10-1-5- سیمای طبیعی منطقه

11-1-5- زمین شناسی پارک جنگلی

12-1-5- خاک شناسی

13-1-5- منابع آبی

14-1-5- مطالعه شرایط آب و هوایی

1-14-1-5- آب و هوا

2-14-1-5- تعیین اقلیم منطقه (روش Emberger)

3-14-1-5- تعیین ماههای خشک و مرطوب (استفاده از آمار)

15-1-5- وضعیت جاده های طرح120

بخش دوم – درباره جوارم ، سوادکوه و زیرآب

1- 2-5- تشریح نقشه ها و طرح های هادی

2-2-5- محورهای صرفا تفریحی

3-2-5- تاسیسات رفاهی و اداری

4-2-5- برنامه های اجرایی

بخش سوم : سایت

1-3-5- نقشه های مختلف محل مورد نظر

2-3-5- سایت و نقشه قرارگیری استراحتگاه و اقامتگاه

فصل ششم : مبانی نظری

1-6- تعریف مبانی نظری

2-6- مقدمه ای بر مبانی نظری سایت

3-6- ایده و کانسپت

فصل هفتم : ارائه آلترناتیو های طرح/پروژه

1-7 آلترناتیوها و مراکز (بناها)

فصل هشتم : ارائه نقشه ها پلان نما برش پرسپکتو های طرح

نقشه ها

1-8 پلان ها

2-8 نما

3-8 برش

4-8 پرسپکتیو

منابع پایان نامه

چکیده انگلیسی

این رساله در قالب یک فایل word  با تعداد صفحات 149 صفحه خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =