دانشگاه جندی شاپور

Shahid Chamran, (Jondi-Shapour) University, Ahvaz IRAN, (1968-1978) دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران) اهواز، ۱۳۴۷ – ۱۳۵۷


منبع: صفحه ی فیسبوک کامران دیبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.