دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری

نویسنده: دکتر جهانشاه پاکزاد

ورودی ها:

ورودی صرفا منفذی برای ارتباط درون و برون نیست. نحوه ورود به هر فضا ، همواره در ذهن افراد جایگاه ویژه ای دارد. امروزه مواجه با شهرها و محلاتی هستیم که از هرجای آن میتوان وارد شد ، بدون آنکه احساسی از (رسیدن به جایی) را داشته باشیم. ورودی مکانی است خلق شده برای یک اتفاق که معنای این اتفاق ورود و خروج آگاهانه از دنیایی به دنیای دیگر است. (پاکزاد ، 1391 ، ص2)

1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )

1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )

 

ورودی شهر:

ورودی ، نخستین فضای شهری است که هرکس به هنگام ورود به شهر با آن مواجه میگردد این درحالی است کهورودی شهرهای کوچک و بزرگ ما از چنان وضعیت ناهنجاری برخوردارند که هیچ احساسی از رسیدن یا شوق ورود در مسافر بر نمی انگیزد و تصویری مطابق با توقع وی از ورودی یک شهر در ذهنش ایجاد نمیکند. (پاکزاد ، 1391 ، ص9)

2- جدول اهداف ، راهبردها و سیاستهای ورودی شهر

سیاست راهبرد هدف
 

-ایجاد باندهای تندرو و کندرو برای حرکت و مکث مسافرین

-دسترسی سریع و راحت به نقاط مورد نیاز در طول مسیر

 

کالبد

 

راحتی- داشتن

امکانات رفاهی

 

 

 

 

 

 

پذیرندگی

 

 

-ایجاد کاربرهایی که نیاز های مسافرین را تأمین کنند

-ایجاد کاربرهای مورد نیاز ساکنین محل

 

کاربری

-کاشت پوشش گیاهی در طرفین جاده

-حفظ و تقویت حضور عناصر طبیعی اعم از دریاچه ،کوه،جنگل و…

 

 

حضور عناصر طبیعی

 

 

دلبازی

 

-بسته نشدن دید توسط عناصر کالبدی و احجام

-گشودن دیده ها به عناصر طبیعی و نقاط شاخص شهر

-طول متناسب با عرض به نحوی که نقطه گریز منطبق با عناصر نشانه های شاخص شهری باشد .

 

 

حفظ و تقویت دیده ها و مناظر

-تنظیم شیب ها به گونه ای که دید نسبت به نقاط مرتفع یا در عمق بسته نشود .

-پرهیز از بکاربردن قوس های با شعاع کم در مسیرهای منحنی

-تأمین روشنایی کافی و متناسب درشب

قابل روئت بودن مسیر  

وضوح مسیر

 

-جلوگیری از پارک خودروها در حاشیه باند تندرو در نزدیکی تقاطع ها و خروجی ها

-پرهیز از تغییر ناگهانی عرض مسیر به ویژه در باند تندرو

-پرهیز از ایجاد ناهمواری و پستی و بلندی های ناگهانی در مسیر

-عدم مسدود نمودن و مزاحمت دید توسط جداول-تابلوهای راهنمای تبلیغاتی

فقدان موانع مزاحم دید
 -دیده شدن نشانه های شاخص شهرکه در جهت یابی مؤثر هستند.

-وضوح و قابل روئت بودن خروجی هاو تقاطع ها به گونه ای که

راننده را متوجه کند .

جهت یابی سریع  

 

 

راهبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوانایی

-قرارگیری تابلوهای تعیین مسیر به فاصله مناسب قبل از تقاطع ها و خروجی ها

-تمایز جداره ها در نزدیکی خروجی ها و تقاطع ها به گونه ای که راننده را متوجه کند .

تقاطع ها
 -باریک شدن تدریجی زاویه دید بوسیله پوشش گیاهی و مانند آن

-تمرکز دید روی عناصر شاخص شهر در هر سکانس

-امتداد دید هربخش از مسیر به یک عنصر منتهی شود

-تقویت احساس نزدیک شدن به شهر در مسیرهای پرپیچ و خم یا با پستی و بلندی زیاد از طریق روئت نشانه ها

 

 

هدایت دید

-تقارن نسبی در جداره های طرفین

-حفظ محصوریت در امتداد حرکت

 

 

کالبد

 

 

نظم

 

 

-حفظ سلسله مراتب در ریتم ها ضمن حرکت

-ریز شدن و تدفیق جزئیات بدنه ها ضمن نزدیک شدن به شهر

-ترکیب تدریجی و تغییر از طبیعت به محیط مصنوع

-ظهور تدریجی و گاه به گاه سیلوئت شهر و نشانه های

 شاخص آن ضمن حرکت

 

 

سلسله مراتب

 

ورودی محله:

ورودی محله مفصلی است بین زندگی نیمه عمومی همسایگی و زندگی شهر ، مکانی است برای تبدیل حرکت عبوری به مقصدی. محلی است که اعلام می نماید به فضایی خصوصی تر با مقیاسی انسانی تر و با الویت حرکت و فعالیت پیاده وارد شویم. (پاکزاد ، 1391 ، ص24)

3- جدول اهداف ، راهبرد ها و سیاستهای ورودی محله

سیاست راهبرد هدف
 

-استفاده از مصالح هماهنگ با زیمنه در بدنه ها و کف

-پرهیز از ایجاد پیش فضا و یا واشدگاه در مقابل ورودی محله

-اجتناب از نورپردازی خالص و غیر هماهنگ با عرصه عمومی

-استفاده از عناصر کالبدی بستر عمومی به عنوان نشانه برای ساکنین

-استفاده از عناصر الحاقی و مبلمان هماهنگ با عرصه عمومی

 

هماهنگی با زمینه

 

عدم جلوه گری

 

 

غریب گز بودن

 

 

 -عدم نمایش نشانه ها و شاخص های محله در ورودی محله .

-پرهیز از اتصال بی واسطه ورودی به ساختار اصلی محله

-پرهیز از ایجاد ارتباطی مشخص بین ورودی های مختلف محله 

 

ابهام آمیز

-جلوگیری از هرگونه حرکت عبوری از داخل محله

-کنترل نمودن سرعت خودروها به داخل محله از طریق سرعت گیرهای کف

-پرهیز از ایجاد مسیری پهن و مستقیم برای خودرو در ورودی

-دشوار نمودن ورود خودرو به داخل محله از طریق تنگ کردن مسر حرکت سواره و ….

برای تنظیم حرکت خودروها القاء سلسله مراتب

 

-ایجاد امکان برای نشستن  و جمع شدن و نهایتاً پاتوق شدن

-قراردادن کاربریها و فعالیت های محلی با سرریز کالا و افراد در عرصه ورودی در آن

-عدم تفکیک مسیر سواره رو و پیاده رو

-بکارگیری گونه های معماری مسکونی به ویژه در نبش ورودیها

-ایجاد بازشو وپنجره های رو به عرصه ورودی در بدنه های آن

-استقرار باجه تلفن صندوق پست و عناصر مبلمان مختصر در ورودی

-استقرار یک یا دو واحد فعال شبانه روزی در ورودی محلات(داروخانه،تاکسی تلفنی)

 

 

 

برای تنظیم رفتار افراد

-استفاده از عناصر الحاقی،مبلمان و … متناسب با بستر محله

-بکارگیری عوامل طبیعی موجود در محله (شیب، آب،درخت و…)

-توجه به نوع سازمان دهی محله (ارگانیک،شطرنجی و… )

-پرهیز از مصالح و نوع ساخت و ساز غیرهماهنگ با بستر محله

 

استناد به عوامل فیزیکی

 

قابل تمایز از ورودی سایر محلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحصر به فرد بودن

-استقرار برخی کاربری های شناخته شده در محله در ورودی محله

-استقرار ورودی در فاصله ای کوتاه از مراکز فعالیتی فرامحله ای درون محلات

-تجهیز و مناسب سازی ورودی برای ایجاد امکان برای شکل گیری پاتوق و قرارگاه

 

استناد به عوامل عملکردی

 -توجه به معانی انضمامی فضا در طراحی ورودی محله

-توجه به اماکن ، رویدادها و نشانه های عینی و ذهنی یادآور خاطرات جمعی درطراحی ورودی محله

-توجه به حریم ها و نوع روابط ناشی از مفاهیم ذهنی افراد محله در طرح ورودی محله

 

استناد به عوامل مفهومی

 -هماهنگی تجهیزات و مصالح ورودی های اصلی با تجهیزات و مصالح ساختار اصلی محله

-طراحی متناسب با رفتار و ظرفیت پیاده در مورد ورودی های صرفاً پیاده

-ایجاد سکانس های طولانی تر و پردامنه تر برای ورودی های اصلی نسبت به فرعی

-هماهنگی تجهیزات و مصالح ورودی های فرعی با تجهیزات و مصالح محورهای فرعی و کوچه ها

 

استناد به جایگاه ورودی در ساختار محله

 

قابل تمایز از ورودی های محله

تبعیت سازمان ورودی محله از سازمان لبه های پیرامون

-هماهنگ شدن ویژگی های کالبدی ورودی با ویژگی های کالبدی پیرامون

-عدم برهم زدن ریتم و تداوم لبه های پیرامون توسط ورودی محله

-ایجاد سکانسی ملایم و قابل بازشناسی برای افراد محله متناسب با سرعت و ظرفیت ادراک لبه های پیرامون

 

استناد به ویژگی های لبه های تحدید کننده محله

 

 

 

 

 

 

 

 

گره:

فلکه ها عبارتند از گشودگی های تقاطع محورها و جزیره ای در وسط این گشودگی ها ، دارای پوشش گیاهی ، آب نما ، فواره و بعضا مجسمه که عملکرد غالب آنها توزیع حرکت سواره هاست. در طرح فلکه تنها چیزی که مطرح نبوده حضور انسان است. فلکه ها محل توزیع و نفرق اند ولی میادین محل تجمع. (پاکزاد ، 1391 ، ص39)

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 69
حجم: 2.08 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + هجده =