برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری / کد 34


برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری

221- یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار وعدالت اجتماعی کدام عامل است؟

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن

222- هسته اصلی برنامه ریزی شهری چیست؟  برنامه ریزی کاربری زمین

223- از اندیشمندان کاربری زمین؟  استوارت چاپین

224- اساس طرح کالبدی وتفضیلی  هر بخش شهری را چه موردی مشخص می کند؟ برنامه ریزی کاربری زمین

225- کاربری زمین در چه حوزه ای از شهر صورت می گیرد؟ محدوده شهر

226- مکان بهینه خدمات جزء کدام یک از اهداف برنامه ریزی کاربری زمین است؟ اهداف محیطی

227- برنامه ریزی کاربری چه کسی معتقد به محدود کردن مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی است؟

هنری جرج

228- چه کسی در کاربری زمین معتقد به نظارت کامل بود؟ دوور

229- نظریه کاربری زمین از چه زمانی شروع شد؟ با پیدایش شهرسازی جدید

230- عامل اصلی تغییر فضاهای شهری چیست؟ ارزش اضافی زمین(رانت)

231-نظریه حداکثر کارایی در بهره برداری از زمین و مسکن از کیست؟ جک هاروی

232- کدام نظریه معتقد به ادراک زیبایی هویت فضایی و احساس تعلق به محیط در کاربری زمین شهری است؟

نظریه برنامه ریزی فضایی

233- ………………….. نحوه مدیریت خردمندانه فضاست. نقش کالبدی زمین

234- نظریه مبانی اقتصادی در پیدایش نخستین شهرها از کیست؟ گوردن چایلد

235- حاصل نهایی نظریه کارکرد گرایی در برنامه ریزی کاربری زمین چه بوده است؟

رواج مفهوم سرانه های کاربری زمین در شهرسازی جدید

236- اولین مقررات قانونی  مربوط  به بهره برداری از زمین با تصویب چه قانونی مطرح گردید؟  قانون بهداشت عمومی

237- ساماندهی کاربری پارک های ملی از چه کسانی است؟  دوور، هوب هورس

238-کدام نظریه معتقد به اختصاص زمین در درون شهرها به انواع فعالیت های مورد نیاز شهری است؟ نظریه اصلاح گرایی

239-در کدام نظریه تراکم در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می شود؟  نظریه مدرنیسم

240- در کدام نظریه به کاربریهای سبز و عمودی اهمیت داده می شود؟ نظریه مدرنیسم

241-عملکرد گرایی در شهر از چهاچوب اساسی کدام نظریه است؟ طبیعت گرایی

242-در کدام نظریه منطقه بندی در شهر مفهوم ندارد ؟ فرهنگ گرایی

243-در کدام نظریه به مشارکت شهروندان در شکل بخشیدن به شهر اهمیت داده می شود؟ نظریه سلامت روان

245- کاربری زمین شهری در قالب چه طرح هایی صورت می گبرد؟ طرح جامع شهری

246- اولین گام در بررسی های کاربری اراضی شهری  کدام مرحله است ؟ مرحله وضع موجود

247- در کدام مرحله از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، سرانه ها و تراکم ها مشخص می شود؟

مرحله تدوین اهداف و سیاست ها

248- افق اجرایی طرح های جامع شهری و طرح های هادی شهری چند ساله است؟ 10 ساله

249- تعیین کننده شکل شهر و تقسیمات کالبدی آن چیست؟ مبنای فعالیت ساکنان یک شهر

250- مهمترین عوامل تاثیرگذار در تعیین مکان بهره برداری بهینه از زمین شهری در یک شهر چه مولفه هایی هستند؟

رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی

251-کدام عامل در مکان یابی و کارایی کاربریها نقش مهم واساسی دارد؟  مسئله سودمندی و هزینه

252- در جهان امروز حفظ سلامتی و وجود شهر اجتماعی سالم در گرو چه عاملی است؟ تبیین کاربری های شهری

253- در چه بخش هایی پناهگاه ها دو منظوره ساخته می شود؟ تجاری

254- در کدام بخش از مطالعات شهری استاندارد های شهری در برنامه ریزی کاربری زمین مورد بررسی قرار می گیرد؟

تقسیمات کالبدی شهر

255- مقیاس برزن در طرح جامع کدام شهر اشاره شده است؟ فولادشهر

256- کدام مقوله به پراکنش فعالیت های شهری شکل منطقی می بخشد؟ مقوله سکونت و مسکن

257-کدام عنصر قلب کالبدی – اجتماعی هر نوع تقسیم بندی را شکل می دهد؟   عنصر شاخص

258-بدنه اصلی حیات زیستی -خدماتی شهر چیست؟ عناصر مرکزی

259- عنصر شاخص هویتی محله چیست؟ مسجد

260- تراکم درآیین نامه کاربری اراضی مسکونی باید مطابق با چه عاملی باشد؟  تراکم پیش بینی شده طرح جامع

261- مقیاس نقشه کاربری زمین در شهرهای کوچک و کمتر از 25000 نفر چقدر است؟1:2500

262- مقیاس نقشه کاربری زمین در شهرهای بزرگ چقدر است؟1:2500، 1:10000، 1:25000

263-شعا ع دسترسی واحد همسایگی چقدر است؟ 220-250 متر

264- عنصر شاخص واحد همسایگی کدام است؟ بوستان کودک

265- عنصر شاخص واحد مسکونی کدام است؟ خدمات بهداشتی

266- عنصر شاخص برزن کدام است؟ مدرسه راهنمایی

267-……………..ابزاری است که الگوی مناسب کاربری زمین را در یک شهر تضمین می کند؟ منطقه بندی

268-هدف ازتدوین و اجرای مقررات منطقه بندی چیست؟  ایجاد ایمنی

269-…………… تقسیم شهر به چند بلوک و تنظیم قوانیین مربوط به هرکدام از آنها . منطقه بندی

270-کدام عامل تراکم جمعیت را در نقاط مختلف شهر انتظام می بخشد؟ منطقه بندی

271-در منطقه بندی تراکم تراکم جمعیت در نواحی مسکونی بوسیله کدام عامل کنترل می شود؟ نظم وقانون

272-تراکم خالص و ناخالص ناحیه ای در کدام نوع برنامه ریزی مشخص می شود؟ برنامه ریزی منطقه بندی

273- در کدام نوع منطقه بندی ارزش زمین پایدار خواهد بود؟ منطقه بندی تراکمی و کاربری

274- در کدام نوع منطقه بندی مسائل و مشکلات تمرکز سنگین و ترافیک حل می شود؟ منطقه بندی ارتفاعی

275- بخش صنعتی چند درصد مساحت شهر را شامل می شود؟ حدودا 2 تا 25 درصد

276 – منطقه بندی به عنوان پایه ای برای اقتصاد در انجام مکان های کار و طرح های توسعه ملی…….. دارد . اثر بخشی

277- اساس تعیین کاربری اراضی شهری چیست؟ جمعیت وضع موجود و پیش بینی شده

278- در مدل رشد نمایی تغییر جمعیت تابعی از چیست؟ سطح جمعیت موجود

279- کاربرد روش مقایسه کمی در کدام قسمت از نواحی شهری با موفقیت همراه بوده است؟  نواحی حومه ای کلان شهر

280- یکی از محدودیت های روش نسبت ناحیه کدام است؟ قابلیت دسترسی

281- رایجترین روش از روش های نسبت نماینده چیست؟ روش واحد مسکونی

282-  در کدام روش پیش بینی از کالاو خدمات مربوط به جمعیت به عنوان پایه استفاده می کنند؟ روش های نسبت نماینده

283- در کدام روش از میزان های تجدید  با توجه به ساخت جمعیت برای پیش بینی جمعیتی استفاده می شود؟

روش هاپ کرافت

284- کدام مدل برای برآورد تعداد واحد های مسکونی یک شهر یا منطقه مناسب است؟  مدل تابع لجستیک

285- سیاست کاربری زمین در رابطه با کدام فعالیت بیش از هر فعالیت دیگری بایستی دارای سودمندی باشد؟

خرده فروشی

286- برنامه ریزان برای دستیابی به برنامه ریزی خرده فرمشی از کد ام مدل استفاده می کنند؟ مدل های جاذبه

287- رایلی برای تعیین محدوده بازار  اساسا از چه عاملی استفاده می کند؟ جاذبه دسترسی در مراکز خرید مردم

288- از نرخ های مشارکت برای پیش بینی کدام نوع فضاها استفاده می شود؟ فضاهای گذران اوقات فراغت

289- در مدل هنسن عامل اصلی درتعیین مکان جمعیت چیست؟ دسترسی به مراکز اشتغال

290-ایجاد تعامل کارآمد میان فعالیت های کاربری زمین و ظرفیت بالقوه ارتباطات بین این فعالیت ها،

هدف کدام نوع برنامه ریزی است؟ برنامه ریزی حمل و نقل

291- مطالعه و بررسی کدام نوع کاربری تاثیر مهمی بر تقاضای سفر دارند؟ پارکینگ

292- میزان استفادهاز زمین برای نواحی مسکونی بر حسب کدام نوع تراکم صورت می گیرد؟ تراکم خالص مسکونی

293- مجموعه مطالعات کاربری اراضی شهرهای جدید شامل چند بخش است؟

دو بخش – مطالعه کاربری ، مطالعه ضوابط و استاندارد ها

294-کدام یک از شهرهای ایران دارای بیشترین سرانه سطح کاربری می باشد؟ بجنورد

295- هر چه قدر شهر بزرگتر و جمعیت آن بیشتر باشد…………. از میزان سرانه مسکونی آن کاسته می شود.

296- هر چه قدر شهر بزرگتر و جمعیت آن بیشتر باشد……… بر میزان سرانه خدماتی آن افزوده می شود.

297-کاربری مسکونی در شهرهای مطالعه شده ایران در اقلیم های گوناگون بیش از….. و کمتر از……. کل

کاربری ها را تشکیل می دهد . 40%  – 50%

298- سرانه های مسکونی در  ایران چقدر است؟ 60-20 متر مربع

299- سرانه های آموزشی در  ایران چقدر است؟6 -2 متر مربع

300- تراکم ناخالص فیزیکی شهر طبق بررسی های وزارت مسکن چند نفر در هکتار است؟  135نفر در هکتار

301- افق اجرایی طرح های جامع شهری چند ساله است؟ 10 ساله

302- مهمترین مولفه تاثیر گذار در تعیین برآوردها سطوح وسرانه های شهری در میناب چیست؟ جمعیت در افق آینده

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.