برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری


*  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری

221- یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار وعدالت اجتماعی کدام عامل است؟

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن

222- هسته اصلی برنامه ریزی شهری چیست؟  برنامه ریزی کاربری زمین

223- از اندیشمندان کاربری زمین؟  استوارت چاپین

224- اساس طرح کالبدی وتفضیلی  هر بخش شهری را چه موردی مشخص می کند؟ برنامه ریزی کاربری زمین

225- کاربری زمین در چه حوزه ای از شهر صورت می گیرد؟ محدوده شهر

226- مکان بهینه خدمات جزء کدام یک از اهداف برنامه ریزی کاربری زمین است؟ اهداف محیطی

227- برنامه ریزی کاربری چه کسی معتقد به محدود کردن مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی است؟

هنری جرج

228- چه کسی در کاربری زمین معتقد به نظارت کامل بود؟ دوور

229- نظریه کاربری زمین از چه زمانی شروع شد؟ با پیدایش شهرسازی جدید

230- عامل اصلی تغییر فضاهای شهری چیست؟ ارزش اضافی زمین(رانت)

231-نظریه حداکثر کارایی در بهره برداری از زمین و مسکن از کیست؟ جک هاروی

232- کدام نظریه معتقد به ادراک زیبایی هویت فضایی و احساس تعلق به محیط در کاربری زمین شهری است؟

نظریه برنامه ریزی فضایی

233- ………………….. نحوه مدیریت خردمندانه فضاست. نقش کالبدی زمین

234- نظریه مبانی اقتصادی در پیدایش نخستین شهرها از کیست؟ گوردن چایلد

235- حاصل نهایی نظریه کارکرد گرایی در برنامه ریزی کاربری زمین چه بوده است؟

رواج مفهوم سرانه های کاربری زمین در شهرسازی جدید

236- اولین مقررات قانونی  مربوط  به بهره برداری از زمین با تصویب چه قانونی مطرح گردید؟  قانون بهداشت عمومی

237- ساماندهی کاربری پارک های ملی از چه کسانی است؟  دوور، هوب هورس

238-کدام نظریه معتقد به اختصاص زمین در درون شهرها به انواع فعالیت های مورد نیاز شهری است؟ نظریه اصلاح گرایی

239-در کدام نظریه تراکم در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می شود؟  نظریه مدرنیسم

240- در کدام نظریه به کاربریهای سبز و عمودی اهمیت داده می شود؟ نظریه مدرنیسم

241-عملکرد گرایی در شهر از چهاچوب اساسی کدام نظریه است؟ طبیعت گرایی

242-در کدام نظریه منطقه بندی در شهر مفهوم ندارد ؟ فرهنگ گرایی

243-در کدام نظریه به مشارکت شهروندان در شکل بخشیدن به شهر اهمیت داده می شود؟ نظریه سلامت روان

245- کاربری زمین شهری در قالب چه طرح هایی صورت می گبرد؟ طرح جامع شهری

246- اولین گام در بررسی های کاربری اراضی شهری  کدام مرحله است ؟ مرحله وضع موجود

247- در کدام مرحله از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، سرانه ها و تراکم ها مشخص می شود؟

مرحله تدوین اهداف و سیاست ها

248- افق اجرایی طرح های جامع شهری و طرح های هادی شهری چند ساله است؟ 10 ساله

249- تعیین کننده شکل شهر و تقسیمات کالبدی آن چیست؟ مبنای فعالیت ساکنان یک شهر

250- مهمترین عوامل تاثیرگذار در تعیین مکان بهره برداری بهینه از زمین شهری در یک شهر چه مولفه هایی هستند؟

رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی

251-کدام عامل در مکان یابی و کارایی کاربریها نقش مهم واساسی دارد؟  مسئله سودمندی و هزینه

252- در جهان امروز حفظ سلامتی و وجود شهر اجتماعی سالم در گرو چه عاملی است؟ تبیین کاربری های شهری

253- در چه بخش هایی پناهگاه ها دو منظوره ساخته می شود؟ تجاری

254- در کدام بخش از مطالعات شهری استاندارد های شهری در برنامه ریزی کاربری زمین مورد بررسی قرار می گیرد؟

تقسیمات کالبدی شهر

255- مقیاس برزن در طرح جامع کدام شهر اشاره شده است؟ فولادشهر

256- کدام مقوله به پراکنش فعالیت های شهری شکل منطقی می بخشد؟ مقوله سکونت و مسکن

257-کدام عنصر قلب کالبدی – اجتماعی هر نوع تقسیم بندی را شکل می دهد؟   عنصر شاخص

258-بدنه اصلی حیات زیستی -خدماتی شهر چیست؟ عناصر مرکزی

259- عنصر شاخص هویتی محله چیست؟ مسجد

260- تراکم درآیین نامه کاربری اراضی مسکونی باید مطابق با چه عاملی باشد؟  تراکم پیش بینی شده طرح جامع

261- مقیاس نقشه کاربری زمین در شهرهای کوچک و کمتر از 25000 نفر چقدر است؟1:2500

262- مقیاس نقشه کاربری زمین در شهرهای بزرگ چقدر است؟1:2500، 1:10000، 1:25000

263-شعا ع دسترسی واحد همسایگی چقدر است؟ 220-250 متر

264- عنصر شاخص واحد همسایگی کدام است؟ بوستان کودک

265- عنصر شاخص واحد مسکونی کدام است؟ خدمات بهداشتی

266- عنصر شاخص برزن کدام است؟ مدرسه راهنمایی

267-……………..ابزاری است که الگوی مناسب کاربری زمین را در یک شهر تضمین می کند؟ منطقه بندی

268-هدف ازتدوین و اجرای مقررات منطقه بندی چیست؟  ایجاد ایمنی

269-…………… تقسیم شهر به چند بلوک و تنظیم قوانیین مربوط به هرکدام از آنها . منطقه بندی

270-کدام عامل تراکم جمعیت را در نقاط مختلف شهر انتظام می بخشد؟ منطقه بندی

271-در منطقه بندی تراکم تراکم جمعیت در نواحی مسکونی بوسیله کدام عامل کنترل می شود؟ نظم وقانون

272-تراکم خالص و ناخالص ناحیه ای در کدام نوع برنامه ریزی مشخص می شود؟ برنامه ریزی منطقه بندی

273- در کدام نوع منطقه بندی ارزش زمین پایدار خواهد بود؟ منطقه بندی تراکمی و کاربری

274- در کدام نوع منطقه بندی مسائل و مشکلات تمرکز سنگین و ترافیک حل می شود؟ منطقه بندی ارتفاعی

275- بخش صنعتی چند درصد مساحت شهر را شامل می شود؟ حدودا 2 تا 25 درصد

276 – منطقه بندی به عنوان پایه ای برای اقتصاد در انجام مکان های کار و طرح های توسعه ملی…….. دارد . اثر بخشی

277- اساس تعیین کاربری اراضی شهری چیست؟ جمعیت وضع موجود و پیش بینی شده

278- در مدل رشد نمایی تغییر جمعیت تابعی از چیست؟ سطح جمعیت موجود

279- کاربرد روش مقایسه کمی در کدام قسمت از نواحی شهری با موفقیت همراه بوده است؟  نواحی حومه ای کلان شهر

280- یکی از محدودیت های روش نسبت ناحیه کدام است؟ قابلیت دسترسی

281- رایجترین روش از روش های نسبت نماینده چیست؟ روش واحد مسکونی

282-  در کدام روش پیش بینی از کالاو خدمات مربوط به جمعیت به عنوان پایه استفاده می کنند؟ روش های نسبت نماینده

283- در کدام روش از میزان های تجدید  با توجه به ساخت جمعیت برای پیش بینی جمعیتی استفاده می شود؟

روش هاپ کرافت

284- کدام مدل برای برآورد تعداد واحد های مسکونی یک شهر یا منطقه مناسب است؟  مدل تابع لجستیک

285- سیاست کاربری زمین در رابطه با کدام فعالیت بیش از هر فعالیت دیگری بایستی دارای سودمندی باشد؟

خرده فروشی

286- برنامه ریزان برای دستیابی به برنامه ریزی خرده فرمشی از کد ام مدل استفاده می کنند؟ مدل های جاذبه

287- رایلی برای تعیین محدوده بازار  اساسا از چه عاملی استفاده می کند؟ جاذبه دسترسی در مراکز خرید مردم

288- از نرخ های مشارکت برای پیش بینی کدام نوع فضاها استفاده می شود؟ فضاهای گذران اوقات فراغت

289- در مدل هنسن عامل اصلی درتعیین مکان جمعیت چیست؟ دسترسی به مراکز اشتغال

290-ایجاد تعامل کارآمد میان فعالیت های کاربری زمین و ظرفیت بالقوه ارتباطات بین این فعالیت ها،

هدف کدام نوع برنامه ریزی است؟ برنامه ریزی حمل و نقل

291- مطالعه و بررسی کدام نوع کاربری تاثیر مهمی بر تقاضای سفر دارند؟ پارکینگ

292- میزان استفادهاز زمین برای نواحی مسکونی بر حسب کدام نوع تراکم صورت می گیرد؟ تراکم خالص مسکونی

293- مجموعه مطالعات کاربری اراضی شهرهای جدید شامل چند بخش است؟

دو بخش – مطالعه کاربری ، مطالعه ضوابط و استاندارد ها

294-کدام یک از شهرهای ایران دارای بیشترین سرانه سطح کاربری می باشد؟ بجنورد

295- هر چه قدر شهر بزرگتر و جمعیت آن بیشتر باشد…………. از میزان سرانه مسکونی آن کاسته می شود.

296- هر چه قدر شهر بزرگتر و جمعیت آن بیشتر باشد……… بر میزان سرانه خدماتی آن افزوده می شود.

297-کاربری مسکونی در شهرهای مطالعه شده ایران در اقلیم های گوناگون بیش از….. و کمتر از……. کل

کاربری ها را تشکیل می دهد . 40%  – 50%

298- سرانه های مسکونی در  ایران چقدر است؟ 60-20 متر مربع

299- سرانه های آموزشی در  ایران چقدر است؟6 -2 متر مربع

300- تراکم ناخالص فیزیکی شهر طبق بررسی های وزارت مسکن چند نفر در هکتار است؟  135نفر در هکتار

301- افق اجرایی طرح های جامع شهری چند ساله است؟ 10 ساله

302- مهمترین مولفه تاثیر گذار در تعیین برآوردها سطوح وسرانه های شهری در میناب چیست؟ جمعیت در افق آینده

 

دانلود متن بالا در قالب یک فایل ورد


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =