دانلود پاورپوینت معماری سنتی ایران در چهار اقلیم


شناخت و طراحی معماری روستا / معماری سنتی ایران در چهار اقلیم با توجه به ساخت و ساز پایدار در چهار اقلیم

 

چکیده

درﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ ﻛلی اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮرسی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻣﺴﻜﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺎکی از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤیطی – اﻗﻠﻴمی و ﺣتی ﻓﺮﻫنگی اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎیب معماری ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ اﻗﻠﻴﻢ، از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻃﺮاحی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺎ و ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و در ا ﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، اﺳﻨﺎدی و آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ .

1.ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .

1,1اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن

اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان و دارای رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و ﻫﻮای ﮔﺮم در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن اﺳـﺖ . از اﻳـﻦ رو « ﺑـﺎران ﻣﺪاوم و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺎد ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ ».

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ _ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﻴﻼن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎد و ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:

«ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪول ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ در اﻣﺘﺪاد ﺷـﺮق _ ﻏـﺮب و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد » ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮوﻧﮕﺮا اﺳﺖ ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎی آن ، داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻴﺎط و ﮔﺴﺘﺮش در ارﺗﻔـﺎع اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﺎﻫﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺳﺒﺰ (ﮔﻴﺎﻫﻲ) ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .

ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎران ﺑﻪداﺧﻞﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد، ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺒﺪار ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲﻛﻒ زمین د رﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻃﺮف ﺑﻨﺎ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ ﺑﺎد ﻗﺮار دارد ، اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﻧﻔـﻮذ رﻃﻮﺑـﺖ از ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ، ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦ ﻗﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ ﻛﻒ و زﻣـﻴﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺒﺨﻴـﺮ رﻃﻮﺑـﺖ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا ﺷﺪه ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺸﻚ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .

این پاورپوینت در 24 اسلاید تقدیم شما می گردد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 13 =