دانلود ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهرداری تهران


 

این سند، مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران است، که براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، آذرماه ١٣٨۶ ) تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از پهنه های شهر تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازی در محدوده شهر تهران است.

مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با کلیه نقشه های یکپارچه ١:٢٠٠٠ این طرح، سند اجرایی و ملاک عمل برای تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنین تکوین سازمان فضایی طرح جامع، به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.

با اجرای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسر می گردد.

شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه، سرانجام در فروردین ماه ١٣٩٠ ، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب نمود. از ابتدای سال ١٣٩٠ نیز، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، در کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران، تحت بررسی قرار گرفت، که نهایتًا براساس پیشنهادات اعضای کارگروه و سپس اعضای کمیسیون ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضوابط و مقررات آن، در اسفند ماه ١٣٩٠ ، در کمیسیون ماده پنج شهر تهران، به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه ١٣٩١ نیز، به تایید شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید.

فهرست مطالب ضوابط شهرداری تهران –  ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهرداری تهران ( ضوابط و استانداردهای طراحی معماری شهرداری در شهر تهران )

فصل اول: ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه های شهر تهران
١): ساختار پهنه بندی شهر تهران
٢): نحوه استفاده از اراضی و ساخت وساز در “پهنه سکونت )
٣): نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در “پهنه فعالیت )
۴): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در “پهنه مختلط )
۵): نحوه استفاده از اراضی در “پهنه حفاظت سبز و باز )
۶): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری
فصل دوم : ضوابط و مقررات عام محدوده ی شهر تهران
٧): تراکم ساختمانی مجاز
٨): سطح اشغال و باز و مکان استقرار بنا (توده گذاری)
٩): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها)
١٠ ): بلندمرتبه سازی ( ١٢ طبقه و بیشتر)
١١ ): شبکه معابر دسترسی
١٢ ): پارکینگ
١٣ ):حفاظت از میراث تاریخی شهر
١۴ ): حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات)
١۵ ): بافت های فرسوده و ریزدانه
١۶ ): سایر ضوابط و مقررات ساخت و ساز

فهرست جداول شماره صفحه
جدول شماره ( ١): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های سکونت
جدول شماره ( ٢): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های فعالیت
جدول شماره ( ٣): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های مختلط
جدول شماره ( ۴): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنه های حفاظت
جدول شماره ( ۵): فضاهای مجاز به استقرار در مشاعات
جدول شماره ( ۶): پارکینگهای مورد نیاز واحدهای مسکونی در زیرپهنه سکونت
جدول شماره ( ٧): پارکینگهای مورد نیاز مراکز محلات (به ازاء هر واحد)

بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد

جدول شماره ( ٨): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه فعالیت
بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد

جدول شماره ( ٩): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه مختلط
جدول شماره ( ١٠ ): ضوابط پارکینگ در فضاهای سبز عمومی و پارکها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه حفاظت
جدول شماره ( ١١ ): فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه سکونت به عنوان خدمات پشتیبان سکونت
جدول شماره ( ١٢ ): عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه مختلط سکونت و فعالیت اداری، تجاری و خدمات
جدول شماره ( ١٣ ): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت و فعالیت های صنعتی و کارگاهی
جدول شماره ( ١۴ ): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت و فعالیت های فرهنگی و گردشگری – اختلاط فرهنگی – تفرجی
جدول شماره ( ١۵ ): عملکردهای مجاز در پهنه مختلط سکونت فرهنگی و گردشگری – اختلاط ویژه

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.