or

بایگانی برچسب: welding fcaw

جوشکاری FCAW

جوشکاری FCAW این عبارت مخففFlux Cored Welding است . این نوع جوشکاری که با سیم توپودری انجام میشود بسیار شبیه به جوشMAG است با این تفاوت که بجای سیمSolid و تو پر از نوع خاصی سیم جوش که به شکل لوله توخالی بوده و داخل آن پودرهای خاصی قرار دارد ، استفاده میگردد . این نوع سیم بنامهای Tubular wire …

ادامه...