or

بایگانی برچسب: model efqm

دانلود جزوه کارگاه آموزشی ارزیابی بر اساس مدل EFQM

به استناد ماهیت، فرآیند، اهداف و ویژگی های EFQM می توان دریافت که این تکنیک، یک تکنیک مدیریتی و مربوط به حوزه کنترل و ارزیابی در سازمان است. به منظور اثبات این مدعا، آشنایی با کنترل، تعریف و فرآیند آن و نیز EFQM ضرورت می یابد. فهرست مطالب جزوه کارگاه آموزشی ارزیابی براساس مدل EFQM : خودارزیابی تعاریف روش های خودارزیابی …

ادامه...