بایگانی/آرشیو برچسب ها : crumb rubber

بررسی نقش crumb rubber (پودر لاستیک) بر روسازی های آسفالتی به همراه امکانسجی تولید

بررسی نقش crumb rubber (پودر لاستیک) بر روسازی های آسفالتی به همراه امکانسجی تولید در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم، راه و راﻫﺴﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻗﯿﺮ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ، ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد . اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، دارای ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﮐﻼ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث راﻫﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری راه آﻧﻬﺎ، دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...