بایگانی/آرشیو برچسب ها : مسکن

دانلود پاورپوینت اهمیت مسکن و اقلیم

اهمیت توجه به اقلیم تعادل حرارتی بین انسان و محیط پیرامون —برقراری تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط یکی از نیازهای اولیه برای تأمین سلامتی و آسایش او می باشد —ایجاد چنین تعادلی به ترکیب عوامل مختلفی بستگی دارد، عواملی مربوط به خود شخص و عوامل اقلیمی از عواملی چون: —درجه حرارت —تابش آفتاب (بوجود آورنده نور و حرارت طبیعی و مهم ترین عامل) —رطوبت و جریان هوا به عوامل اقلیمی یاد می شود اقلیم گرم و خشک —توجه به خشکی هوا در این مناطق که با ویژگی های دیگر نیز همراه است، از نظر تأمین آسایش انسان و درنتیجه طراحی ساختمان اهمیت فراوان دارد —تابش مستقیم آفتاب در این مناطق شدید است، آسمان این مناطق در بیشتر اوقات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مسکن پایدار( سکونت پایدار )

دانلود پاورپوینت مسکن پایدار( سکونت پایدار ) دانلود پاورپوینت مسکن پایدار( سکونت پایدار ) مسکن پایدار:             ریشه معنایی مسکن پایدار             تعریف جهانی مسکن پایدار(مناسب)             ابعاد  و ویژگی های مسکن پایدار             شاخص ها و عناصرمسکن پایدار             نمونه ای ازساختمان های پایدار   ریشه معنایی مسکن پایدار : هایدگر بر پایه روشی به نام پدیدار شناسی میکوشد، معنای اصلی واژه و خود کلمه را بدون توضیح آنها از طریق چیزی جز خودشان بیان کند. (حبیبی:1386) هایدگر میگوید ماهیت «بنا کردن» و «ساختن»، «اسکان یافتن» و«سکونت یافتن» است. . .  و یادآور شده است که سکنی گزیدن نیز «نشانه مبانی شرایط انسانی» است(شوای:1384) چنین نتیجه گیری میکند که انسان مدرن امروز چون با تفکر نمیسازد(تفکر در مورد معنی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات مسکن – کد 4564

دانلود مجموعه مقالات مسکن دانلود مجموعه مقالات مسکن ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت نقدینگی در بخش مسکن برآورد تقاضای مسکن در مناطق شهری ایران بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی-شهر کرمانشاه تجهیز منابع برای تامین مالی مسکن سهم هزینه زمین در قیمت نهایی مسکن شاخص قیمت مسکن در ایران هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن با توجه به تحول در ساختار جمعیتی کشور ۷ شاخص کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری فایل ها به صورت pdf می باشد.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

Logit Model کاربرد مدل لاجیت چند جمله ای در انتخاب مسکن

مجموعه مقالاتی درباره مسکن Logit Model تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان واحدهای مسکونی با استفاده از مدل انتخاب گسسته چکیده: تصمیمگیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مـدیران شـهرها، شرکتهای ساخت و ساز مسـکن، مراکـز تفریحـی و آموزشـی، مسـتلزم شـناخت ترجیحـات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکـان مسـکونی و اندازهگیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب میباشد. برای این منظـور، از مـدل انتخاب گسسته لاجیت چندجملهای، استفاده شد و منـاطق شـهر، براسـاس ارزش معـاملاتی املاک محلات، دستهبندی و از طبقهها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383خانوار، نمونهگیری شد. نتایج نشان دادند ویژگیهای اقتصادی خانوار، از جملـه درآمـد، قیمت و اجارهبهای واحد مسکونی، بعد خانوار، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالاتی درباره مسکن – مسکن مهر

آسیب شناسی الگوهای جدید مسکن در ایران با تأکید بر طرح مسکن مهر بافت فرسوده، جایگاه مسکن مهر بررسی جنبه های اجتماعی مسکن مهر، مطالعه موردی شهرستان کرج بررسی طرح مسکن مهر برنامه گریزی در سیاست های مسکن ایران مسکن مهر توسعه پایدار شهری و مسکن مهر ضوابط پیشنهادی معماری و شهرسازی مجموعه های مسکن مهر مسکن مهر؛ ضرورتها و اقتضائات مسکن مهر و چالشهای پیش رو مسکن مهر، مشکلات فراروی سازندگان مسکن مهر، چالش آینده نظام شهرسازی ایران نگاهی به کیفیت ساخت مسکن مهر ارزیابی کاربری زمین در پروژه های مسکن مهر مطالعه ی مسکن مهر پردیسان قم بررسی نقش سیاست مسکن مهر در تشدید پراکنده رویی شهری شهر استهبان نقد وآسیب شناسی سیاستگذاری و برنامه ریزی مسکن مهر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...