or or

بایگانی برچسب: طب کار و ایمنی

حفاظت فنی و بهداشت کار

مواد 85 تا 95 مربوط به مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است. افزایش آمار حوادث ناشی از کار قانونگذار را برای مقابله با این حوادث به فکر وا داشته تا با ارائه معیارهای حفاظتی و بهداشتی در قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه، در راستای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور از شدت حوادث ناگوار بکاهد. در همین راستا و به موجب ماده 86 قانون کار شورای عالی حفاظت فنی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی با معاون وی جهت تهیه و تنظیم موازین و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار به وجود آمده است. در این شورا معاون‌های وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نفت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته فنی، دو نفر از مدیران صنایع و دو نفر از نمایندگان کارگران عضویت داشته و دبیری شورا به عهده مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی است. اساتید دانشگاه نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع برحسب درخواست وزارت کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند: الف) اساتید دانشگاه: وزیر فرهنگ و آموزش عالی دو نفر از اساتید باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی را به عنوان عضو شورای عالی حفاظت فنی معرفی می‌کند. ب) نمایندگان کارگران: کانون …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...