oror

بایگانی برچسب: طب کار و ایمنی

دانلود رایگان مقاله عوامل موثر بر ایمنی در کارگاههای ساختمانی ایران

دانلود رایگان مقاله عوامل موثر بر ایمنی در کارگاههای ساختمانی ایران دانلود رایگان مقاله عوامل موثر بر ایمنی در کارگاههای ساختمانی ایران ایمنی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد. اصولا ایمنی رشته ای است گسترده که به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیط های صنعتی به گونه ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد. تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و …

توضیحات بیشتر »

دانلود گزارش کار کارگاه صافکاری

دانلود گزارش کار  کارگاه صافکاری طب کار و ایمنی

گزارش کار کارگاه صافکاری (رعایت ایمنی و … در محیط کار)   نکات ایمنی از جمله وظایف هر کارگر رعایت اصول و قوانین ایمنی است . موضوع ایمنی مخصوصاً در کارکاهایی صافکاری بدنه اتومبیل بسیار مهم است ، زیرا به علت استفاده از مواد رنگی ، تینر ها وسایر مواد قابل اشتعال به همراه وسایل جوشکاری احتمال وقوع آتش سوزی خیلی بیشتر از سایر کارگاه ها می باشد . از طرف دیگر چون کف این نوع کارگاهها پر از قطعات کوچک و بزرگ بدنه اتومبیل با لبه های تیز و برنده می باشد ، لذا امکان بوجود آمدن بریدگی و ایجاد زخم زیاد است . یکی از شرایط اساسی ، رعایت مقررات ایمنی و رفتار صحیح هر یک از افراد کارگاه است ، مثلاً شوخی کردن و دویدن نه تنها باعث بوجود آمدن حوادث ناگواری می گردد ، بلکه از پیشرفت کار سایر کار گران جلوگیری می کند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت حوادث ناشی از کار و راههای پیشگیری از آن

دانلود پاورپوینت حوادث ناشی از کار و راههای پیشگیری از آن طب کار و ایمنی

الف: تعریف کار کار مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزار و ماشین برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می دهد. ب: تعریف حادثه : حادثه عبارتست از رویدادی که بطور تصادفی و بنا به عللی ناشناخته و غیرقابل پیشگیری رخ می دهد. حادثه واقعه ای غیر منتظره یا پیش بینی نشده که می تواند در تمام موقعیتهای زندگی رخ دهد. حادثه عبارتست از رویدادی کنترل نشده، غیرعمدی وپیش بینی نشده که بدون برنامه قبلی رخ می دهد و سبب وقوع صدمه یا آسیب می شود. تعریف حادثه ناشی از کار: حادثه ناشی از کار عبارتست از رویدادی غیر منتظره که در هنگام کار روی می دهد و جریان عادی کار را متوقف می سازد. حادثه ممکن است دارای پیامدهای جسمی و روانی برای کارکنان و خسارات اقتصادی برای سازمان باشد. دریک مفهوم وسیع حوادث ناشی از کار کلیه حوادثی را که در ضمن کار …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت سلامتی و ایمنی کارکنان

بهداشت و ایمنی کارکنان : کلیات اهمیت موضوع بهداشت و ایمنی کارکنان یکی از علت های شناخته شده بالا رفتن آمار حوادث ، ماهیت بسیار نا امن محیط کار است.در آمریکا سالانه 13/2 میلیون نفر دجار حادثه ( نه منجر به مرگ) می شوند.   خلاصه ای از قانون ایمنی کار کنگره آمریکا در سال 1970  قانون تامین  بهداشت و ایمنی کار  را به تصویب رسانید تا ” به زنان و مردان مشغول به کار در سراسر کشور اطمینان بدهد که در شرایط کاری ایمن و سالم کار می کنند و منابع ملی را حفظ می نماییم“ کارفرمایان زیر مشمول این قانون نمی شوند:کسانی که خود اشتغالی دارند، مزارعی که در آنها افراد درجه اول خانواده کشاورز مشغول به کار هستند و برخی از کارگاه ها که مورد حمایت سایر قوانین دولت مرکزی آمریکا قرار دارند. در اجرای این قانون سازمان بهداشت و ایمنی کار در وزارت کار آمریکا به …

توضیحات بیشتر »

دانلود کتاب ارزشمند و جامع حفاظت در کارگاههای ساختمانی

دانلود کتاب حفاظت در کارگاههای ساختمانی / راهنمای مهندس ناظر و سرپرست کارگاه فصل اول – هدف، دامنه شمول و تعاریف الف – هدف: هدف از تدوین این آییننامه پیشگیری از حوادث منجر بهصدمات و خساراتجاان و ماای در عملیااتسااخممان و تامین ایمن و حفاظت نیرویانسان شاغل در کارگاههایساخممان است. ب – دامنه شمول مقررات این آیین نامه به اسمناد ماده 58قانون کار جمهوری اسامم ایاران تادوین و در ماورد کلیاه کارگااه هاای ساخممان لازم الاجرا است. ج – تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی صاحب کار شخص است حقیق یا حقوق که مایک یا قائم مقام قانون مایک کارگاه ساخممان بوده و انجام یاک یاا چند نوع از عملیات ساخممان را به یک یا چند پیمانکار محول م نماید و یا خود راساً یاک یاا تعادادی کاارگر را در کارگاه ساخممان ممعلق به خود برطبق مقررات قانون کار بکاری گمارد که در حایت دوم کارفرما محسوب م گردد. د …

توضیحات بیشتر »