دانلود کتاب گیاهان آبزی ویژه رشته علوم کشاورزی

فهرست مطالب کتاب گیاهان آبزی : فصل اول: تالوفیت ها مقدمه جلبک ها تکثیر رویشی چرخه های زندگی اکولوژی قارچ ها پراکندگی و زیستگاه های مختلف قارچ ها گلسنگ ها فصل دوم: بریوفیت ها مقدمه رده بندی بریوفیت ها خزه ها جگرواش ها علف شاخی ها فصل سوم: نهانزادان آوندی (پتریدوفیت ها) مقدمه طبقه بندی پسیلوفیت ها لیکوپودیوفیت ها (پنجه گرگیان) ویژگی های مهم پنجه گرگیان شرح خانواده های زنده پنجه گرگیان اکویستوفیت ها (دم اسبیان) ویژگی های مهم دم اسبیان پولی پودیوفیت ها (سرخسیان) طبقه بندی شاخه پولی پودیوفیت ها مشخصات رده پولی پودیوپسیدا خانواده های منتخب ویژگی های مهم سرخس ها فصل چهارم: نهاندانگان مقدمه رده لیلوپسیدا زیررده آلیسماتیده راسته آلیسماتالس راسته هیدروکاریتالس راسته نجدالس زیررده کملینیده راسته کملینالس …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه تحلیل سازه ۱ و ۲

دانلود جزوه تحلیل سازه ۱ و ۲ فهرست مطالب جزوه تحلیل سازه ۱ : موضوع بحث دو فرض اساسی در تحلیل سازه معادلات تعادل در سازه های صفحه ای سازه ها انواع سازه های معین پایداری و ناپایداری یک سازه ناپایداری خارجی هندسی معادلات شرط Condition Equation تعیین ناپایداری و درجه نامعینی قالب ها روش های تعیین درجه نامعینی تابها معادله دیفرانسیل تعادل در تیرها قواعد مربوط به رسم نیروی برشی قواعد مربوط به رسم دیاگرام خمشی کابل ها خرپاها پایداری و ناپایداری خرپاها – تعیین درجه نامعینی خرپاها آنالیز خرپاهای معین حل مسئله پایداری و ناپایداری خط تأثیر Influcnce line خط تأثیر تیرهای اصلی روش ترسیم خط تأثیر نیروی برشی یک پانل خط تأثیر خرپاها موارد استفاده خط تأثیر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه تأسیسات و زیرساخت های شهری

فهرست مطالب جزوه تأسیسات و زیرساخت های شهری : فصل یک: کلیات و تعاریف تاریخچه تأسیسات شهری تأسیسات شهری تأسیسات زیربنایی تأسیسات روبنایی کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری خدمات و امکانات عمومی زیر ساخت ها (تأسیسات زیربنایی) شهری زیرساخت عوامل موثر در ایجاد تأسیسات شهری عوامل بیرونی عوامل درونی محل قرارگیری کیفیت و قدرت عوامل زیست محیطی تجهیزات لازم نحوه ساخت عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی عوامل تأثیرگذار در یک مکانیابی نامناسب برای تأسیسات نکات قابل توجه برنامه ریزی تأسیسات شهری در طرح های توسعه شهری مفهوم حریم و حریم تأسیسات حریم خطوط برق حریم لوله های انتقال گاز و نفت حریم اماکن نظامی و انتظامی حریم راه ها و راه آهن ها حریم منابع و تأسیسات آبی موقعیت تأسیسات زیرزمینی در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود پروژه نهایی بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه برای دریافت درجه کارشناسی ناپیوسته برق قدرت فهرست مطالب پروژه بررسی عملکرد سیستم زمین برج های خطوط انتقال در برابر صاعقه : فصل اول: مقدمه کلیات اهداف فصل دوم: فیزیک صاعقه و پارامترهای جریان ناشی از آن فیزیک صاعقه شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه رعد جریان ناشی از اصابت صاعقه فصل سوم: هدایت الکتریکی خاک قابلیت هدایت الکتریکی خاک فصل چهارم: طرح سیستم زمین برج های خطوط انتقال مقدمه مقاومت پای برج کم کردن مقاومت پایه برج ها به وسیله اتصالات اضافی نتایج آزمایش ها و تجربیات عملی اتصال زمین طرح سیستم زمین برج های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب اصول شبیه سازی سیستم های گسسته – پیشامد به همراه حل‌المسائل

دانلود کتاب اصول شبیه سازی سیستم های گسسته – پیشامد به همراه حل‌المسائل کتاب اصول شبیه سازی سیستم های گسسته – پیشامد نوشته جری بنکس و جان کارسن فهرست مطالب کتاب اصول شبیه سازی سیستم های گسسته – پیشامد : قسمت اول: مقدمه ای بر شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد فصل ۱: مقدمه ای بر شبیه سازی فصل ۲: مثال هایی از شبیه سازی فصل ۳: شبیه سازی گسسته پیشامد: اصول کلی و زبان های شبیه سازی کامپیوتری قسمت دوم: مدل های ریاضی و آماری فصل ۴: مدل های آماری در شبیه سازی فصل ۵: مدل های صف فصل ۶: سیستم های موجودی قسمت سوم: اعداد تصادفی فصل ۷: تولید اعداد تصادفی فصل ۸: تولید مقدار تصادفی   این …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...