کارمند محتوی گذار 4

الگوريتم مسير يابي Q براي مسير يابي packet در ماجول تقويت كننده آموزش دهنده

(خلاصه) اين مقاله به توصيف الگوريتم مسير يابي Q براي مسير يابي packet در ماجول تقويت كننده آموزش دهنده كه در هر گروه از يك شبكه جابجا كننده قرار داده شده است مي پردازيم. تنها ارتباطهاي محلي براي هر گيرنده بكار مي رود تا آمار آنها را در مرحله تصميم هاي جهتيابي دقيق نگاه دارد كه منجر به كاهش زمان ارسال مي گردد. در آزمايشهاي ساده كه حاوي 36 گره است و شبكه بصورت بي قاعده اي متصل گرديده است. جهتيابي Q برتري حضور را نسبت به الگوريتم غير قابل تطابق مبتني بر محاسبات كوتاهترين مسير ها به اثبات مي رساند و قادر خواهد بود تا به ميزان كافي جهتيابي انجام دهد حتي زماني كه ويژگيهاي بسيار مهم شبيه سازي …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

روشهاي بهينه سازي احتمالي عملكرد سيستم چند مخزنه

چكيده: يك مدل برنامه نويسي ديناميك احتمالي بروي يهينه سازي توليد نيروي محركه مولد برق مربوط به يك سيستم چند مخزنه همراه با جريانهاي ورودي، توسعه يافته است. اين كاربرد براي يك سيستم هيدرو الكتريك برزيلي ايجاد شد. اين مدل شامل دو قسمت است.يك برنامه ديناميكي جبري ناپيوسته و تنها يك زمانه، وظيفه را بر عهده دارد. مقادير محاسبه شده بيانگر توليد انرژي پتانسيل هستند و بر پايه داده هاي قبلي جريان مي باشند. برنامه پيوسته (on-line) بر حسب يك برنامه ديناميك احتمالي فرموله شده است و در زمان واقعي به منظور كاربردهاي عملكردي در شرايط واقعي، ايجاد شده است. در هر ماه يك تحقيق چند بعدي به منظور ساختار بهينه مخزن انجام مي سود كه باعث افزايش براي يك …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی محلی استان کردستان

بازی های بومی محلی استان کردستان 1) اسم بازی .ده سره فراندن{دسمال قاپیدن} اندازه زمین: مهم نیست تعداد بازیکن.دوتیم 6نفره وسایل لازم.دسمال به اندازه بازیکن هدف بازی.سرعت.استقامت عضلانی اوقات فراغت استان.کردستان   شروع بازی:این بازی به وسیله دوگروه انجام می شود وبرای اجرا ابتدادایره ای به نسبت تعدادشرکت کنندگان رسم می کنند وباانداختن سکه گروهی در داخل وگروهی در بیرون قرار می گیرند گروهی که داخل دایره هستند هرکدام دسمالی به سر می بندند وبه حالت چمباته می نشینند ودو دست خودراروی زمین می گذارند گروهی که خارج دایره قرار دارند به دور انها می چرخند  وسعی می کنند دسمال یکی از افراد داخل دایره را بربایند وقتی که یکی از دسمالها ربوده شدفرد رباینده  ویاران وی بطرف نقطه ای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ورزش بومی سنتی استان کرمانشاه

ورزش بومی سنتی استان کرمانشاه     1) نام بازی :    پلان سن بازیکنان: نوجوانان اندازه زمین : 8*16متر مربع وسایل بازی: 6عدد سنگ به 40سانتیمتر هدف بازی :سرگرمی وهیجان شرح بازی :کاپیتان 2تیم برای شروع بازی با هم سکه میاندازند (یا از روش دیگر بهره می برده) دربازی هر نفرازتیمها میتواندیک سنگ پرتاب کند ولی اگر از سنگهای حریف را بیندازد امتیاز پرتاب 2سنگ را بدست میاورد نحوه امتیاز گیری:اگر یک سنگ از سنگهای تیم حریف را بیندازد به اصطلاح به آن یک طور گویند اگر 2سنگ شود 2طور نامند واگر هر سه سنگ را بیندازد یک نر گویند.اگر جمع نرها به 6برسد آن تیم برنده شده  در ضمن در هنگام پرتاپ سنگ بازیکنان تیم مقابل از آنجا فاصله …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نکات طلایی تیرریزی با توجه به نقشه های معماری1399

سعی گردد هر ستون (به جز ستون های کناری) با اتصال توسط حداقل 3 تیر مهار گردد و تیرهای کش نقش عناصر باربر را ندارند. نکات طلایی تیرریزی با توجه به نقشه های معماری تعبیه یک تیردر زیر دیوارهای سنگین در طراحی سقف ها توصیه می گردد در صورتی که وزن یک متر مربع سطح تیغه ها از 1500دکانیوتن بیشتر باشد باید اثر موضعی بار تیغه ها را به طور جداگانه در طراحی کف منظور گردد. از اتصال 5 تیر بیستر به یک ستون خصوصا در اسکلت فلزی (قاب خمشی) پرهیز گردد. یعنی از ایجاد یک زاویه تند برای اتصال 2 تیر به یک ستون خودداری شود. در قاب های فلزی ساده + مهاربندها اتصال اینگونه تیرها برای نیروی برشی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...