دانلود دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عامل

دانلود دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عامل

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشگاه آزاد قزوین

 

گزارش سمینار در(مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری درس مباحث پیشرفته در شبکه های کامپیوتری)

 

عنوان:

دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عامل

 

 

1.      مقدمه

ارتباطات اجتماعی مثل دوستی و انتخاب partner توسط اصل مجاورت قانون بندی شده است.به هر حال مفاهیمی چون دوستی،مفاهیمی با یال های تار و درجه عضویت مبهم هستند.

این مطالعه نشان میدهد که چگونه دینامیک های دوستی را با یک مدل Agent-Based با استفاده از تئوری مجموعه فازی شبیه سازی کنیم.مجموعه های فازی به ما این امکان را می دهند که برای نشان دادن خصوصیاتی که ذاتا فازی هستند از مقادیر کریسپ استفاده نکنیم.

در اینجا نتایج حاصل از اعمال مجموعه های فازی و عملگرهایش در تعریف ارتباطات دوستی را با نتایج مشابه حاصل از پیاده سازی با مقادیر کریسپ مقایسه شده است.

این مقاله با یکپارچه سازی مدل های محاسباتی و تئوری مجموعه فازی یک دیدگاه مفید در یک روش سیستماتیک مبتنی بر عدم قطیت ذاتی در ارتباطات اجتماعی ارایه می دهد.

دینامیک ارتباطات اجتماعی مثل الگوهای دوستی فیلدی پیچیده از مطالعات است.این مقاله دینامیک های اجتماعی به مجموعه ای از تعاملات عامل ،شرایط آنها و مکانیزم های مرتبط به آنها اشاره دارد.

امروزه تصویر نسبتا دقیقی از بسیاری ویژگی های افراد و فاکتورهای چارچوبی که بر انتخاب دوستی و شبکه های احساسی اثر میگذارد.از جمله این ویژگی ها میتوان مجاورت اجتماعی ،شباهت و ویژگی های منحصر بفردی را نام برد.مدل سازی Agent-based مارا قادر میسازد تا دینامیک های اجتماعی را مطالعه کنیم.به عنوان مثال ABM برای مطالعه افکار عمومی(7)،دینامیک های فرهنگی(8)،دینامیک های زبانی(9)و خیلی های دیگر

منطق فازی یک روش برای اداره کردن حالات مبهم استدلال در محیطی مملو از عدم اطمینان و ابهام می باشد.ابهام یک ویژگی معمول در قلمرو اجتماعی است.(15)Epstin(18)یک انگیزه برای استفاده از منطق فازی در شبیه سازی اجتماعی ایجاد کرد.

در پیاده سازی مدل با استفاده از تئوری مجموعه فازی از بایاس شدن غیر ضروری و در نتیجه از طرح تصمیمات خودسرانه مبنی بر استفاده از مقادیر کریسپ برای نشان دادن ویژگی هایی که ذاتا فازی هستند،جلوگیری میکند.

نقش عمده این مقاله تعریف فرآیندی برای استفاده و یکپارچگی ABM و تئوری مجموعه فازی برای مدل کردن دینامیک های دوستی و همکاری است.

در این مقاله روی یک مدل موجود به نام Mentat(20) کار شده است که در فصل 2 تشریح خواهد شد. در فصل 3 از منطق فازی به عنوان تکنیکی مفید برای مقابله با عدم قطعیت ذاتی در سیستم های اجتماعی و دانش تقریبی موجود در آنها استفاده میشود. در فصل 4 ارتباط بین همسایه ها با ااحتساب درجه شباهت به آنها ،توضیح داده شده است. در فصل 5 ،4ورژن از Mentat معرفی شده است. در فصل 6 درجه های متفاوت فازی سازی معرفی شده است. در نهایت در فصل 7 نتایج بدست آمده ازاین تحلیل بیان شده است.

بنابراین شانس دوستی دو همسایه  با شباهت آنها متناسب است. علاوه بر آن ،اگر دوستی یک رابطه تدریجی در نظر گرفته شود،دو عامل در طول زمان دوستیشان بیشتر می شود. فرآیند دوستی در شکل 1 خلاصه شده است.

روش های زیادی برای تعیین کمیت ظهور و تکامل دوستی وجود دارد که یکی از آن ها برایMentatانتخاب شده که در بخش 5.2 به تفصیل آن می پردازیم.

آنچه برای فرآیند میانجی گری ازدواج یا دوستی اهمیت دارد این است که دوستی نیز مانند همسایگی از نظر شباهت رده بندی می شود.

فهرست مطالب

lمقدمه………………………………….. 1

lمروریبردینامیک هایاجتماعیMentat………….3

lمعرفی مجموعه ی فازی در مدلMentat……………7

lارتباطات……………………………….11

lدینامیک های دوستی……………………….17
lبحث و نتایج…………………………….24

lنتیجه گیری …………………………….28
lقدردانی………………………………..29
lمنابع………………………………….30

 

Hindawi Publishing Corporation
Discrete Dynamics in Nature and Society
Volume 2011, Article ID 765640, 19 pages
doi:10.1155/2011/765640
Research Article
Friendship Dynamics:
Modelling Social Relationships through
a Fuzzy Agent-Based Simulation
Samer Hassan,1, 2 Mauricio Salgado,2 and Juan Pavon ´ 1
1 Grupo de Investigacion en Agentes Software: Ingenier ´ ´ıa y Aplicaciones (GRASIA),
Departamento de Ingenier´ıa del Software e Inteligencia Artificial, Universidad Complutense Madrid,
28040 Madrid, Spain
2 Centre for Research in Social Simulation (CRESS), Department of Sociology, University of Surrey,
Guildford, Surrey GU2 7XH, UK
Correspondence should be addressed to Samer Hassan, samer@fdi.ucm.es
Received 11 March 2011; Accepted 9 June 2011
Academic Editor: Guang Zhang
Copyright q 2011 Samer Hassan et al. This is an open access article distributed under the Creative
Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in
any medium, provided the original work is properly cited.
Social relationships such as friendship and partner choice are ruled by the proximity principle, which
states that the more similar two individuals are, the more likely they will become friends. However,
proximity, similarity, and friendship are concepts with blurred edges and imprecise grades of
membership. This study shows how to simulate these friendship dynamics in an agent-based
model that applies fuzzy sets theory to implement agent attributes, rules, and social relationships,
explaining the process in detail. Although in principle it may be thought that the use of fuzzy sets
theory makes agent-based modelling more elaborated, in practice it saves the modeller from taking
some arbitrary decisions on how to use crisp values for representing properties that are inherently
fuzzy. The consequences of applying fuzzy sets and operations to define a fuzzy friendship
relationship are compared with a simpler implementation, with crisp values. By integrating agent
computational models and fuzzy set theory, this paper provides useful insights into scholars and
practitioners to tackle the uncertainty inherent to social relationships in a systematic way

این فایل ورد (word) ترجمه در 34 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 20 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

129,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.