دانلود جزوه شیمی معدنی ۱ دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه شیمی معدنی ۱ دانشگاه پیام نور

جزوه شیمی معدنی ۱ دانشگاه پیام نور که توسط دکتر محمود دلاور

فهرست مطالب جزوه شیمی معدنی ۱ :

فصل اول: تقارن در شیمی

 • مقدمه
 • تقارن در شیمی
 • عناصر و اعمال تقارن
 • تعریف عمل تقارن
 • تعریف عنصر تقارن
 • عنصرھا و عملھای تقارنی
 • دوران حول یک محور متعارف
 • انتخاب محور اصلی
 • مرکز تقارن و عمل وارونگی
 • انعکاس در یک صفحه تقارن
 • محور دوران – انعکاس
 • عمل یکسانی
 • ضرب اعمال تقارنی
 • گروه نقطه ای تقارن
 • طبقه ھا یا کلاس های گروه
 • تمرین

فصل دوم: بررسی ساختار اتم

 • بررسی ساختار اتم: مدل موجی
 • خصلت دوگانگی ذره – موج تابش ھای الکترومغناطیسی
 • اصل عدم قطعیت
 • معادله حرکت موجی الکترون
 • معادله موج
 • حل معادله شرودینگر در مورد اتم ھیدروژن
 • نمودار تابع موج شعاعی
 • نمودار تابع احتمال شعاعی
 • نمودار توابع موجی زاویه ای
 • حل معادله شرودینگر برای اتم ھای چند الکترونی
 • رابطه بین انرژی اوربیتالھا با نحوه پر شدن آنھا
 • اصل آفبا
 • نحوه پر شدن اوربیتالھا بر اساس انرژی
 • قانون ھوند
 • اصل طرد پاولی

فصل سوم: خواص تناوبی عنصرھا

 • شرح مختصر جدول تناوبی
 • خواص تناوبی عنصرھا با توجه به محل آنھا در جدول
 • بار مؤثر ھسته و نحوه محاسبه آن
 • نحوه محاسبه بار موثر ھسته
 • روش کلمانتی و ریموندی
 • تغییرات بار موثر ھسته در طول دوره ھا و گروه ھای جدول تناوبی
 • تغییر اندازه اتم ھا برحسب بار موثر ھسته
 • انرژی یونیزاسیون
 • محاسبه انرژی یونیزاسیون
 • روند تغییر انرژی نخستین یونیزاسیون در جدول تناوبی
 • روند تغییرات انرژی نخستین یونش اتم ھا بر حسب عدد اتمی
 • الکترونخواھی
 • روند کلی تغییرات الکترونخواھی در جدول تناوبی
 • الکترونگاتیویته
 • محاسبه الکترونگاتیوی
 • روند تغییرات الکترونگاتیوی در جدول تناوبی
 • پارامترھای موثر برالکترونگاتیوی
 • علالائم ترمی برای اتم ھا و یونھا
 • جفت شدن ممانھای اسپینی و اربیتالی در میدان قوی
 • زوج شدن ممانھای اسپینی و اربیتالی در میدان ضعیف
 • آرایش ھای دو الکترونی ناھم ارز
 • آرایشھای دو الکترونی ھم ارز
 • و …

فصل چهارم: پیوندهای شیمیایی

 • روش پیوند ظرفیتی
 • انواع ھیبریداسیون
 • انرژی ھیبریداسیون
 • طول پیوند کووالانسی- شعاع کووالانسی اتمھا
 • تأثیر الکترونگاتیوی بر طول پیوند
 • تأثیر ھیبرید شدن اوربیتالھای اتم مرکزی در طول پیوند
 • تأثیر مرتبه پیوند بین دو اتم در طول پیوند
 • انرژی پیوند
 • زاویه پیوندی
 • عوامل موثر بر زاویه پیوندی
 • قاعده بنت
 • رزونانس
 • رزونانس یونی- کووالانسی
 • بار قراردادی
 • نظریه اوربیتال مولکولی
 • نرمال کردن
 • متعامد بودن
 • انواع ھمپوشانی اوربیتالھای اتمی و ارتباط آنھا با انواع اوربیتالھای مولکولی
 • شرایط ھمپوشانی اوربیتالھا
 • و …

فصل پنجم: جامدات یونی

 • ساختمان جامدات یونی
 • عدد کوئوردیناسیون ۶
 • عدد کوئوردیناسیون ۸
 • ساختمان فشرده کره ھا
 • طبقه بندی جامدات یونی
 • ساختار سلول واحد در شبکه ھای یونی
 • ساختمان بلور اکسیدھای فلزی مختلط
 • انرژی شبکه
 • معادله بورن – لاند
 • چرخه بورن- ھابر
 • اثر قطبیت پذیری در خواص ترکیبات یونی
 • انواع نقص ھای بلوری

فصل ششم: شیمی اسید و باز

 • شیمی اسید – باز
 • تعاریف متفاوت از اسیدھا و بازھا
 • ترکیب آمفی پروتیک
 • اسیدھای چند پروتونی (پلی پروتیک)
 • اثر ھمترازکنندگی حلال
 • تمایز در حلال ھای غیر آبی
 • قواعد پاولینگ
 • تعریف کلی برای اسید – باز
 • قدرتھای نسبی اسید – باز و فاکتورھای موثر بر آن
 • اسیدھا وبازھای سخت و نرم
 • تفسیر سختی
 • قدرت اسید – باز و سختی ونرمی
 • الکترونگاتیوی و سختی ونرمی
 • پارامترھای ترمودینامیکی اسیدیته
 • معادلۀ دراگو
 • سوپر اسیدھا

فصل هفتم: شیمی توصیفی عناصر اصلی

 • شیمی توصیفی عناصر
 • ھیدروژن
 • خواص شیمیایی ھیدروژن
 • گروه اول فلزھایی قلیایی
 • گروه دوم فلزات قلیایی خاکی
 • گروه سوم خانواده بور
 • شیمی بور
 • گروه چهارم: خانواده کربن
 • گروه پنجم: خانواده نیتروژن
 • گروه ششم: خانواده گروه اکسیژن
 • گروه ۱۷ ھالوژنھا
 • گروه ۱۸ گازھای نجیب
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 271
حجم: 7.36 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.