دانلود جزوه اصول مقررات پیمان

دانلود جزوه اصول مقررات پیمان

فهرست مطالب جزوه اصول مقررات پیمان :

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 • آشنایی با ارکان اصلی اجرایی پروژه های عمرانی (تعاریف کلی)
 • کارفرما (Employer)
 • دستگاه اجرایی
 • مهندسین مشاور (Consultant Engineers)
 • پیمانکار (Contractor)
 • پیمانکار عمومی (General Contractor)
 • کنسرسیوم (Consorcium)
 • پیمانکاران جزء (Sub- Contractor)
 • بخشنامه (Circular)

پیمان

 • اسناد تشکیل دهنده پیمان
 • موافقت نامه (Agreement)
 • مراحل شکل گیری طرحهای عمرانی
 • برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه
 • شرایط عمومی پیمان (Conditions of Contract)
 • برنامه زمانی اجرای کار
 • کارفرما
 • پیمانکار
 • مدیر طرح
 • مهندس مشاور ، مهندس ناظر
 • رئیس کارگاه
 • پیمانکار جزء
 • کار ، کارگاه ، تجهیز و برچیدن کارگاه
 • برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
 • تائیدات پیمانکار
 • کارکنان
 • مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه
 • کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها
 • تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
 • حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های لازم
 • ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها
 • حفاظت تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها
 • واگذاری ، پیمانکاران جزء
 • آثار تاریخی و اشیای عتیقه
 • تحویل کارگاه
 • تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان
 • تغییر مدت پیمان
 • ضمانت نامه بانکی
 • اقسام ضمانت نامه بانکی
 • تضمین انجام تعهدات
 • تضمین حسن انجام کار
 • دلیل اخذ تضمین حسن انجام کار
 • پیش پرداخت
 • ضمانت نامه شرکت درمناقصه
 • پرداخت ها
 • صورت وضعیت موقت
 • صورت وضعیت قطعی
 • صورت حساب نهایی
 • تسویه حساب
 • تحویل موقت
 • تحویل قطعی
 • بروز حوادث قهری
 • تعلیق
 • موارد فسخ پیمان
 • اقدامات فسخ پیمان
 • خاتمه پیمان
 • هزینه تسریع کار ، خسارت تاخیر کار
 • شرایط خصوصی پیمان
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 132
حجم: 488 کیلوبایت
15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.