دانلود ترجمه مقاله حالت گذرا سویچینگ خازن در سیستم توزیع


دانلود ترجمه مقاله حالت گذرا سویچینگ خازن در سیستم توزیع

چکیده:

کیفیت انرژی الکتربکی یک موضوع ثابت در عرصه ی مطالعات میناشد به دلدل اینکه این مشکلات ذاتی سبب تلف شدن پول وانرژی بخصوص در پرژه های صنعتی میگردد.اکثر کارخانه ها که کیفیت توان آن به حالتهای گذرا بستگی دارداز کلید زنی بانکهای خازنی در ورودی سیستم های قدرت در مصرف بالای توان استفاده میکنند.دراین مقاله نتایج المانهای گذرا از سودمندی کلیدزنی بانکهای خازتی  تحلیل شده است و همچنین شدت تاثیر این عمل در کارخانه هااندازه گیری شده است.دردیتاهای داده شده تاثیراین عمل{ کلید زنی}در این مقاله نشان داده شده است.مدارA با ورودی 13.8KVکه یک مدار توزیع واقعی است با نرم افزارATPشبیه سازی شده است.که در نهایت بادادههای واقعی که از سیستم توزیع ضبط شده است مقایسه کردیده است.

1.معرفی:

کیفیت توان الکتریکی یک موضوع ثابت در مطالعات انرژی الکتریکی میباشد.و چنانچه هردوطرف بعنی خود اترژی ومصرف کنندگان این انرژی افزایش یابند نگرانی هایی در این مورد پیش میاید.اخیراتاکید بسیاری راجع به بروز شدن صنعت با حرکت بسمت کنترل تجهیزات بصورت اتوماتبک ومدرن الکترونیکی وجود دارداین دستگاههاوتجهدزات به انحراف منبع ولتاژدرمقایسه بامقدارقبلی حساس هستند ومشتریان خانگی وصنعتی امروزه بیشتر به اختلالات از این نوع حتی کوچک اطلاع وآگاهی دارند.وبابت این مشکل از سیستم توزیع توضیح میخواهند.این مقاله تمرکز خودرابرحالتهای گذرای ناشی ازکلید زنی باتک های خازنی شنت در ورودی سیستم های نوزیع قرار داده است.در کشور برزیل شرکتهای برقی خصوصی که خواستارتنظیمات هستند تمرکز خود را بر کیفیت توان الکتردکی با تحمیل الگوها ومحدودکردن گارانتی مشتریان برای بالا بردن قابلیت اطمینان ذخیره ی انرژی دارند.این پرسه تلفات راازمشتریانی که کارآنها ارتباط زیادی به وقوع حالتهای گذراوزمانهای قطع داردرا دور میکند.این تحقیق شامل عوامل جانبی که به منظور ارزیابی هزینه عایی که مربوط به قطع برق وکیفیت توان(درزمان کوناه قطع وفرونشست ولتاژ)داردرا میباشدکه قطع یک ساعته برق ضررهایی در حدود100000تا100000000دلار برای اقتصادومشتریان خانگی به بار میاورد.سیستم های خانگی غالبابارشان سلفی است بنابراین این سیستم ها خودشان میتوانند توان راکتیومصرفی خود راتامین کنند.

یک راه بسیار عملی وکاربردی پرسودبرای تامین تقاضای توان راکتیو نصب بانکهای خازنی درسیستم میباشدنصب بانکهای خازنی (CB)موازی سود زیادی در رابطه باکاهش شارژسیستم وتلفات الکتریکی سیستم راداردوباعث بهیود ضریب توان کارخانه (PF)میگردد.

استفادده از این قبیل بانکهای خازنی در سیستم توزیع بسیار زیاد استکه ادونوع آن ثابت وکلیدخور پراستفاده تر هستند که استفاده از هر کدام از آنها بستگی به تکنیکی دارد که برای سیستم به کار برده ایم که کدام یک را بپذیردیکی از انواع روشهای کنترلی کلید زنی بانکهای خازنی میباشند که امروزه بیشتر مورداستفاده قرار میگیرند در سیستم توزیع انرژی الکتریکی برزیل جریانهای واقعی به منظورنمایش جریانهای مغناطیسی باراستفاده میشود که باتغییربارهای موجودبانکهای خازنی که نصب شده اند به طور مکرر کلید زنی میشوند واین پدیده به دلیل نصب بانکها به یک بار واقعی بوجود میاید این امر سبب شده که مشتریان اغلب برای نصب بانکهای خازنی انگیزه پیداکرده وبرای فراراز پرداخت جریمه بمنظور کاهش PFکارخانه.

بهرحال کلید زنی بانکها خازنی حالتهای گدرایی ایجاد میکنند که در مباحث تئوری میتواند به 2پریونیت هم برسد همچنین باعث تقویت OVER VOLTAGها در نقاط دور دست از بانکهای خازنی میگردد وباعث نوسان مدارات کوپلینگ میشود اگرچه این مدارات خود منابع تولید هستند .

کارخانه هایی که از تاثیر کلید زنی بانکهای خازنی در امان نیستند باید به اندازه ی خازنهای سژیچ شده،کوتاهی مدارات خازنی ،جایابی خازتها در مدارات برای رساندن توان به ترانسفورماتورهای مشتریان مشخصات بارها ی مشتریان توجه بیشتری بکنند.

Transient analysis concerning capacitor bank switching in a
distribution system
Denis V. Coury a,*, Cla´udio Jose´ dos Santos b, Ma´rio Oleskovicz a,
Maria Cristina Ta
vares a
a Department of Electrical Engineering, Engineering School of Sa˜o Carlos, University of Sa˜o Paulo, Sa˜o Carlos, SP, Brazil
b C.P.F.L., Cia Paulista de Forc¸a e Luz, Ribeira˜o Preto, SP, Brazil
Received 4 September 2002; received in revised form 20 September 2002; accepted 1 October 2002
Abstract
The quality of electric power has been a constant topic of study, mainly because inherent problems to it can lead to great
economic losses, especially in industrial processes. Among the
various factors that affect power quality, those related to transients
originating from capacitor bank (CB) switching in the primary distribution systems must be highlighted. In this work, the
characteristics of transients resulting from the switching of utility CBs are analyzed, as well as factors that influence their intensities.
The conditions under which these effects are mitigated can then be in
vestigated. A circuit that represents a real distribution system,
13.8 kV, from Cia Paulista de Forc¸a e Luz (CPFL
*/a Brazilian utility) was simulated through the software Alternative Transients
Program (
ATP) for purposes of this study. Finally, a comparison with real-life data recorded at the distribution system was
performed in order to
validate the present simulation.
# 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Keywords: Transients; Capacitor switching; ATP

این فایل ورد (word) ترجمه در 11 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 9 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *