دانلود رایگان پروپوزال نقش پیاده راه ها در افزایش سرزندگی در شهر ها (مطالعه موردی : پیاده راه تربیت تبریز)


دانلود رایگان پروپوزال نقش پیاده راه ها در افزایش سرزندگی در شهر ها (مطالعه موردی : پیاده راه تربیت تبریز)

بیان مسئله:

حرکت پیاده طبیعی ترین ، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابه جایی انسان در محیط است.پیاده روی هنوز هم مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها،فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط شهری به شمار می آید.در این میان پیاده راه ها معابری با بالا ترین حد نقش اجتماعی هستند که میتوانند شور و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر ها آورده و مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تشویق کنند.محقق قصد دارد بررسی کند پیاده راه تربیت تبریز تا چه اندازه توانسته است از لحاظ تنوع ، نفوذ پذیری فضاها و … باعث سرزندگی شود.

پرسش‌(ها):

پیاده راه تبریز تا چه اندازه توانسته در افزایش سرزندگی نقش خود را ایفا کن؟

چه عواملی باعث پویایی و سرزندگی در پیاده راه میشوند؟

چه عواملی در راحتی و آسایش افراد در استفاده از پیاده راه ها موثر است؟

ایمنی و امنیت در مقابل هرگونه وسایل نقلیه در تداوم حضور شهروندان در پیاده راه ها و سرزندگی تا چه اندازه تاثیر گذار است؟

اهداف:

 

هدف کلان: بررسی عوامل تاثیر گذار  پیاده راه تربیت تبریز در افزایش سر زندگی و پویایی

 

اهداف خرد:

عوامل تاثیر گذار کالبدی بر روی سرزندگی

بررسی تنوع و نفوذ پذیری  کاربری ها بر روی سرزندگی پیاده راه

عوامل موثر در ترغیب افراد در استفاده از پیاده راه

بررسی عناصر فرهنگی و تاریخی در پیاده راه تربیت تبریز

نقش فضای سبز و چگونگی ایجاد آن ها در پیاده راه ها در ایجاد پویایی و سرزندگی

بررسی ایمنی و امنیت در پیاده راه تربیت  تبریز و کمک آن در پویایی و سر زندگی

مطالعات پیشین:

سرزندگی مفهوم اعم از فضای شهری بوده و در دو سطح خرد و کلان قابل تعریف میباشد. در سطح کلان،علاوه بر سرزندگی فضاهای شهر،مفاهیم چون عدالت،کارآمدی، سازگاری،انعطاف پذیری،کیفیت محیطی را نیز در بر میگیرد که در نهایت سرزندگی شهر در صورت پایداری به زیست پذیری منجر خواهد شد.فضایی سر زنده است که در دامنه وسیعی از روز، انواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار به آنجا آمده ولحظاتی را در فضا سپری نمایند به عبارت دیگر یعنی فضا باید به گونه ای باشد که مردم بیایند و بمانند.با مطالعات انجام شده این نتیجه گیری گرفته میشود که برای فراهم بودن زمینه جذب افراد به فضا و سپس نگه داشتن آن ها در فضا باید عناصر و عوامل جذب کننده موجود باشد و همچنین مردم برای ماندن در فضا دچار مشکل نبوده و در کمال رضایت  به سر برند.(خستو_ سعیدی رضوانی،عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری)

این مجموعه دو جلدی شامل مطالعاتی است که در زمینه ادراک فضای شهری و ساخت شهر های ایران و عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر انجام گرفته و حاوی مطالب و مقولات قابل بکار گیری در انجام مطالعات مرتبط با مسیر های پیاده میباشد.

اولین و مهمترین کتاب خانم جین جیکوبز در سال 1961 نوشته شده است که یکی از کتب مرجع در شهرسازی و جامعه شناسی شهری میباشد او در این کتاب به بیان کاربرد پیاده راه ها از نظر ایمنی و ارتباط و … پرداخته است. (توسلی_ بنیادی،طراحی فضای شهری)

در خارج کشور دوتن از مشهور ترین افردای که به طور خاص بهموضوع سرزندگی پرداخته اند جین جیکوبز و کولین لینچ هستند. این دو هر کدام با رویکردی خاص به این مفهوم نگریسته اند. جیکوبز چهار شرط اصلی را برای خلق تنوع بارور در خیابان ها و نواحی شهری و در نتیجه سرزندگی شهری بیان مینماید.1) محدوده ترجیحا دارای بیش از2 کارکرد اصلی باشد2) غالب بلوک ها کوتاه باشند 3) منطقه ترکیبی از ساختمان هایی با سن و شرایط متفاوت باشند.

او در شرط اول بر روی تنوع کاربری در شرط دوم و سوم بر روی تنوع کاربری و در شرط چهارم از نوع فعالیت ها سخن میگوید.در واقع به اعتقاد او تنوع، سر زندگی را به دنبال خواهد داشت.البته این کاربری ها هستند که فعالیت ها را پدید می آورند و با وجود کاربری های مختلط،قطعا نوع فعالیتی نیز بالا میرود و در نتیجه آن نوع افراد مرا جعه کننده در ساعات متفاوت روز افزایش میابد. (جین جیکوبز،مرگ و زندگی شهر های بزرگ امریکا)

سیاست گذاری ها در دهه های اخیر نگاه به فضا های شهری را به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه ی شهری قرار داده است.نشاط و سرزندگی یکی از مولفه های اساسی در طراحی شهری است.محیط شهری سرزنده زمینه ساز تعاملات اجتماعی بین افراد جامعه،افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی خلاق میگردند.(ایزدی _ نیک خوی_ سماواتی،بررسی مولفه های کیفت بخش قلمرو پیاده در سرزندگی و کار آمدی خیابان های شهری)

تراکم بالای جمعیت در مراکز شهری، باعث افزایش انواع جرایم شهری وکاهش امنیت در جوامع شهری شده است. در برخی از کلان شهرها از جمله شهر تبریز، ساکنین به طور غیرقانونی اقدام به بستن فضاهای محیطهای مسکونی نموده اندکه این امر اینگونه فضاها را غیرقابل نفوذ کرده، در نتیجه از سرزندگی شان کاسته شده است.(پورمحمدی _صدرموسوی_آذر،بررسی تحلیل پایداری و سرزندگی مناطق تبریز با تاکید بر امنیت شهری با نگرش جامعه شناختی)

پیاده راهها یا مسیرهای پیاده برای تبدیل فضاهای سکونتگاهی به مکانهای امن و لذت بخش برای پیاده روی اختصاص داده شده اند. امروزه، در سیاستهای برنامه ریزی شهری به دنبال تقویت محیط های پیاده و از بین بردن موانعی هستیم که توانایی ما را برای پیاده روی آسان و ایمن، محدود میکند. مطالعه حاضر به منظور بررسی و سنجش تمایل به حضور گروههای مصرف کننده و ایجاد شرایطی به منظور ارتقاء کمی و کیفی محیط شهری ، افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی افراد با یکدیگر در محیطی امن و سالم، رفع آلودگیهای زیست محیطی و مهمتر از همه احترام به هویت عابر پیاده به عنوان جزئی مهم از سیستم حمل و نقل شهری در قالب بستر کالبدی مناسب، انجام شده است. فضای پیاده پیشنهاد ایجاد مسیرهای خاص حرکت پیاده و فضاهای مکث در جهت بهبود کیفیت فضاهای شهری را مطرح میکند. این مقاله به سنجش کیفیت محیط، به بررسی امکان ایجاد پیاده راه، از سه بعد کالبدی، کارکردی و ادراک محیطی پرداخته است.(رفیعیان_  صدیقی _پورمحمدی، امکانسنجیارتقاءکیفیتمحیطازطریقپیادهراهسازیمحورهای شهری)

در طول دهههای گذشته، اتکای بیش از حد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضاهای پیاده که افول ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، بصری و کاهش کیفیت محیط شهری را در این بافتها به همراه داشت، انتقادات زیادی از سوی صاحبنظران مسائل شهری را در مورد شهرسازی مدرن مطرح ساخته است. شدت این انتقادات بیشتر متوجه کیفیات کالبدی – فضایی و جنبه های نامطلوب اجتماعی حاصل از این نظام شهرسازی بوده است. در این راستا، از راهکارهایی که برای طرح شهر مطلوب شهروندان در برابر اوضاع نابسامان شهرسازی مدرن، در عرصه شهرسازی جهان مطرح شده، میتوان به اشاره نمود. این جنبش، نه تنها سیمای کالبدی مراکز شهری را عوض کرده، بلکه تغییرات « جنبش پیادهگستری » نوینی را در ارتقای کیفیت زندگی شهری و رفتار اجتماعی مردم به وجود آورده است.(قربانی _جامکسری،جنبشپیادهگستریرویکردینودراحیاءمراکزشهری)

اهمیت و جایگاه منظر پیاده رو ها برای ایجاد بستری مناسب جهت برقراری تعاملات اجتماعی سالم بین شهروندان است.از آنجایی که ماهیت فضایی پیاده رو ها سه بعد انسان،اتتظاراتش و عناصر سازنده ی آن را در بر می گیرد معماری آن نیز بر روی حرکت پیاده تاثیرات روانی،احساسی،ادراکی،محیطی و …می گذارد.همچنین در این مقاله به این نکته اشاره شده است که چهره به چهره شدن افراد،برقراری ارتباط گفتاری،دخیل شدن در فعالیت های مشترک از مشخصه های مطلوب بودن منظر یک پیاده راه است که میتواند افراد را به سمت خود جذب کند.(شیبانی،معماری در منظر پیاده رو)

منابع اولیه:

_ایزدی،سعید 1391، نیکوخوی، مونا، سماواتی، سحر، بررسی مولفه های کیفت بخش قلمرو پیاده در سرزندگی و کار آمدی خیابان های شهری (مطالعه موردی: خیابان بوعلی سینا همدان)، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری

_ پور محمدی، محمد رضا 1389 ، صدر موسوی، میر ستار، آذر، علی، بررسی تحلیل پایداری و سرزندگی مناطق تبریز با تاکید بر امنیت شهری با نگرش جامعه شناختی، مطالعات جامعه شناسی

_ توسلی، محمود 1371، طراحی فضاهای شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

_ جیکوبز، جین 1386، مرگ و زندگی شهر های بزرگ امریکایی، ترجمه حمید رضا پارسی و آرزو افلاطونی،انتشارات دانشگاه تهران

_ خستو، مریم 1389، سعبدی رضوانی، نوید، عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری (خلق یک فضای شهری سر زنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده، نشریه هویت شهر

_ رفعیان، مجتبی 1390 ، صدیقی، اسفندیار، پور محمدی، مرضیه، امکانسنجیارتقاءکیفیتمحیطازطریقپیادهراهسازیمحورهای شهری، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 5
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 45 کیلوبایت
هزینه دانلود: 20 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =