دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی


دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی

چکیده

برای آمایش سرزمین تعارف متعددی ذکر کرده اند که تقریبا مفهوم همه این تعارف یکی می باشد” برنامه ریزی برای سرزمین طبق توانمندیهای آن وتنظیم رابطه انسان وسرزمین وفعالیت های انسان درسرزمین درراستای عدالت سرزمینی” یکی ازملاحظاتی که دربرنامه های آمایشی بایدمدنظرقرارگیردپدآفندغیرعامل می باشدکه تهدیدهایی که ازطرف طبیعت وچه ازطرف کشورهای غربی برای کشورصورت می گیردلزوم توجه به آن رامشخص می کنددراین بین دربرنامه ریزی برای مناطق مرزی به دلیل ویژگی های خاص، توجه به پدآفند غیرعامل بیش ازمناطق دیگرضروری می باشد. روش ما دراین مقاله ما توصیفی- تحلیلی می باشدوسعی کردیم  عواملی که باعث می شود توجه به پدافندغیرعامل دربرنامه ریزی آمایش این مناطق ضرورت یابد شناسایی کنیم.

مقدمه

باشدکه درچنددهه اخیردراکثر مناطق جهان ازبرنامه ریزی آمایش سرزمین برای ارزیابی وبرنامه ریزی برای توسعه مناطق استفاده می کنند که می توان گفت بهترین نوع برنامه ریزی محسوب می شود.

آمایش سرزمین مجموعه ای ازدانش ها،فنون،اصول،سیاست ها،برنامه ها واقدامات وعملیات هماهنگ ومنسجمی است که به منظورساماندهی ونظم بخشیدن به فضاها ومکان های زیستی وجغرافیایی(طبیعی وغیرطبیعی)به کارگرفته می شوندآمایش سرزمین وطرح های منطقه ای همواره براساس دومفهوم اصلی”دفاع” و “توسعه”شکل می گیرد، یکی ازمهمترین ابعادوملاحظات آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی-امنیتی آن است. تاکنون درطرح های مختلف،دیدگاهها عمدتأبرامرتوسعه تاکیدداشته وبه ملاحظات دفاعی وامنیتی جهت دفاع سرزمینی وحفاظت ازتاسیسات وامکانات حساس وحیاتی توجه نشده است.حال آن که اعمال دیدگاههای دفاعی وامنیتی درطرح های آمایش وتوسعه ای نشان دهنده هم پیوندی عملکردی میان فعالیت ازیک طرف وتشکیلات دفاعی ازطرف دیگر است امروزه دربرابرتهدیدات جدید، باید دفاع متناسب باهمان تهدید را داشته باشیم بنابراین باشناسایی دقیق تهدیدات وفرصت های خود می توانیم راهبردهای خاصی برای مقابله با تهدید داشته باشیم که این همان توسعه مفاهیم وادبیات پدافندغیرعامل است.

روش تحقیق

این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی تدوین شده است وسعی کردیم به روش کتابخانه ای اطلاعات را جمع آوری کنیم سپس تحلیل نماییم به این صورت که ابتدا اصول ومبانی آمایش سرزمین ،وماهیت پدافندغیرعامل وهمچنین ویژگی های شهرهای مرزی رابررسی کرده ودرنهایت به مطالعه وسپس تحلیل اشتراکات وارتباطاتی که این سه حوزه باهم دارندواینکه چگونه باتلفیق این مبانی می توان بهترین برنامه ریزی راارائه داد پرداختیم.

مبانی ومفاهیم

1)آمایش سرزمین:

دربرابرمصدرواژه آمایش (آماییدن وآمودن)مترادفهایی درفرهنگ های مختلف آمده است ازجمله درفرهنگ معین:آمیختن،آراستن،زینت کردن،مهیاکردن،به سلک درآوردن،درنشاندن ودربرهان قاطع،آراستن ومهیاکردن ومستعدکردن که دراین رابطه آراسته کردن مصداق پیدامی کندبه طورکلی آمایش سرزمین عبارت است از”تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین وفعالیت های انسان درسرزمین به منظوربهره برداری درخوروپایدارازجمیع امکانات انسانی وفضایی سرزمین درجهت بهبود وضعیت مادی ومعنوی اجتماع درطول زمان است.”

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 30
حجم: 688 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *