عنوان رساله های دکتری معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان رساله های دکتری معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

مشخصات رساله عنوان:   ریشه های مشکلات کالبدی در سکونتهای کوچک
استادان راهنما و مشاور: دکتر زرگر- دکتر رازجویان دانشجو: محسن سرتیپی پور
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   ارزیابی سازوکارهای داوری در آموزش معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر حمید ندیمی دانشجو: سعید میر ریاحی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی معماری به مثابه موضوع نقد

 

مشخصات رساله عنوان:   الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار
استادان راهنما و مشاور: دکتر کوروش گلکار دانشجو: احمد اصغریان جدی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی طرح واقعی

 

مشخصات رساله عنوان:   قاب هرم- شیدی پنجره (تاثیر همزمان نور و گرمای خورشید در طراحی پنجره)
استادان راهنما و مشاور: دکتر رازجویان دانشجو: منصوره طاهباز
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   نظریه مراتب وجود تاویل در معماری
استادان راهنما و مشاور:دکتر هادی ندیمی دانشجو: محمدمهدی رئیس سمیعی
هدف بنیادین
جنس نظریه فلسفی – نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی- نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   بعد پنهان ماده در ساختار معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی دانشجو: سیدمحمدجعفر خاتمی
هدف بنیادین
جنس نظریه فلسفی- نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی- نظری معماری به مثابه کلیت معقول
مشخصات رساله عنوان:   فقه و معماری ( شیوه تعامل فقه دینی و دانش معماری)
استادان راهنما و مشاور:دکتر هادی ندیمی- حجه الاسلام میرباقری دانشجو: حسن ذوالفقارزاده
هدف نظریه ترکیب گرا
جنس نظریه فلسفی – نظری
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه فلسفی- نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   تشبیه، تنزیه در آینه- طرح و تبیین روشی حاصل از تشبیه و تنزیه در معرفت معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی دانشجو: محمد علی آبادی
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی- شهودی
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی – شهودی معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   مسکن شهری مدلی برای تخمین خشنودی خانوار
استادان راهنما و مشاور: دکتر علی غفاری- دکتر محمودرازجویان دانشجو: علی غفاری
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   محیط فیزیکی آموزش و خودشکوفایی دانشجویان معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر محمود رازجویان دانشجو: حمزه غلامعلی زاده
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   پژوهشی در عوامل گسستگی در آموزش نظری و عملی دروس پایه معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر حمید ندیمی – دکتر عیسی حجت دانشجو: طاهر وحیدی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی شکل گیری مقدمات- طرح تصوری- طرح واقعی

 

مشخصات رساله عنوان:  آداب ﺟﺴﺘﺠﻮی تاریخ ﻣﻌﻤﺎری ایران در ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ تکیه ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﻧﺜﺮ ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی- دکتر مهدی حجت- دکتر مهدی محقق دانشجو: مهرداد قیومی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه فلسفی – نظری، علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظری – فلسفی معماری به مثابه تقدیر تاریخی- معماری به مثابه واقعیت تاریخی

 

مشخصات رساله عنوان:   حیات مدرسه (نقش فضای باز در مدارس ابتدایی)
استادان راهنما و مشاور: دکتر محمود رازجویان دانشجو: غلامرضا اکرمی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   بازاندیشی انگاره فضا در معماری – روایت فضا
استادان راهنما و مشاور: دکتر محمود رازجویان- دکتر حمید ندیمی دانشجو: علیرضا مستغنی
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی- نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری فلسفی – نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   ارزیابی عاطفی روشنایی- تحلیل آثار هیجانی نور و جایگاه آن در معماری
استادان راهنما و مشاور:دکتر رازجویان دانشجو: نیلوفر رضوی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   نور روز و کیفیت فضاهای آموزشی
استادان راهنما و مشاور: دکتر شهرام پوردیهیمی، دکتر رازجویان دانشجو: فریبرز حاجی سید جوادی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   معماری ذکر، مدخلی بر معماری فطری
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی دانشجو: سیدحمیدرضا نوربخش
هدف بنیادین
جنس نظریه فلسفی- نظری
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظری – فلسفی معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   دیدگاه طراحی منظر بومگرا در مناطق گرم وخشک ایران: الگوی واحه
استادان راهنما و مشاور: دکتر علی غفاری، دکتر رازجویان دانشجو: سیدحسن تقوایی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی طرح واقعی
مشخصات رساله عنوان:   تاثیر اقلیم محلی در ساختار اقلیم شهری
استادان راهنما و مشاور: دکتر شهرام پوردیهیمی دانشجو: محمد فرخ زاد
هدف ترکیب گرا
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   ایمن سازی ابنیه روستایی با تکیه بر دانش بومی و مهارت عمومی
استادان راهنما و مشاور: دکتر حمید ندیمی، دکتر اکبر زرگر دانشجو: محمد فرضیان
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی چرخه ساخت، ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   در جستجوی زبان مادری معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی دانشجو: حسن پور مهدی قائم مقامی
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه نظری فلسفی
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظری فلسفی معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   حکمت وجودی معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی ، دکترغلامرضا اعوانی دانشجو: سعید علی تاجر
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   نظم در طبیعت و معماری، وجوه محسوس ، واسط معنوی
استادان راهنما و مشاور: دکتر علی غفاری، دکتر دهباشی دانشجو: محمدمهدی پوستین دوز
هدف نظریه بنیادین
جنس نظری – فلسفی
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   بازرویش معماری گلین در عرصه تولید جمعی
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی دانشجو: نریمان فرح زا
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی طرح واقعی- چرخه ساخت

 

مشخصات رساله عنوان:   ریشه های پنهان دقایقی از درهم تنیدگی باورها و معماری پیش از اسلام ایران
استادان راهنما و مشاور: دکتر حمید ندیمی، دکتر هادی ندیمی، دکتر رازجویان دانشجو: گیسو قائم
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی- نظری
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه فلسفی – نظری معماری به مثابه تقدیر تاریخی- معماری به مثابه حکمت تاریخی

 

مشخصات رساله عنوان:   معماری قانعانه
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی، دکتر محمود رازجویان دانشجو: مهدی سعدوندی
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی – نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی- نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   رجوع معمارانه به گذشته
استادان راهنما و مشاور: دکتر حمید ندیمی دانشجو: حمید میرجانی
هدف نظریه بنیادین- کاربردی
جنس نظریه فلسفی- نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی – نظری روند ایجادمعماری: شکل گیری مقدمات، طرح تصوری، طرح واقعی

 

مشخصات رساله عنوان:   منظومه معماری درون
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی، دکتر بهمن ادیب زاده دانشجو: آزاده خاکی قصر
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی – نظری ، شهودی
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی – نظری ، شهودی معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   مقدمه ای بر دانش ریاضیات معماری در دوره اسلامی
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی دانشجو: جعفر طاهری
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی معماری به مثابه تقدیر تاریخی- معماری به مثابه واقعیت تاریخی

 

مشخصات رساله عنوان:   زیباشناسی زیستی
استادان راهنما و مشاور:دکتر محمود رازجویان- دکتر حمید ندیمی دانشجو: مسعود وحید وحدت طلب
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی – نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی – نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   آسایش در پناه خاک، ثبات حرارتی زمین و رفتار حرارتی بنا( در اقلیم گرم و خشک یزد)
استادان راهنما و مشاور: دکتر شهرام پوردیهیمی دانشجو: سیده زینب عمادیان رضوی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی روند ایجاد معماری: طرح واقعی

 

مشخصات رساله عنوان:   رویکردی محیطی به مسکن شهری جمعی با تراکم و ارتفاع متوسط
استادان راهنما و مشاور: دکتر پوردیهیمی دانشجو: کیوان جورابچی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی روند ایجاد معماری: ورود به چرخه زندگی، طرح واقعی

 

مشخصات رساله عنوان:   ثابت و متغییر در معماری
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی دانشجو: عاطفه کرباسی
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی – نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی – نظری معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   منطق و شهود در معماری (رویکرد آموزشی)
استادان راهنما و مشاور: دکتر رازجویان- دکتر ندیمی دانشجو: محمد ایرانمنش
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی- نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی – نظری روند ایجاد معماری: ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   آزادی در معماری، نگرشی بر آزادی معمار در مواجهه با نظم عمومی
استادان راهنما و مشاور: دکتر محمد رازجویان، دکتر هادی ندیمی دانشجو: بهرام سیاوش پور
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی – نظری
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی معماری به مثابه کلیت معقول

 

مشخصات رساله عنوان:   فرآیند طراحی معماری و تفکر نقاد
استادان راهنما و مشاور: دکتر حمید ندیمی، دکتر رازجویان، دکتر پوردیهیمی دانشجو: حمیدرضا شریف
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه فلسفی- نظری، علمی
مقیاس کلان
رویکرد معماری نظریه فلسفی- نظری، علمی روند ایجاد معماری: شکل گیری مقدمات، طرح تصوری، طرح واقعی

 

مشخصات رساله عنوان:   نفوذ هوا در ساختمان، مطالعه موردی، بررسی رفتار بناهای متداول در محدود تهران
استادان راهنما و مشاور: دکتر پوردیهیمی، دکتر حافظی دانشجو: محمد تحصیلدوست
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه علمی روند ایجاد معماری: ورود به چرخه زندگی

 

مشخصات رساله عنوان:   پنجره در معماری ایران: نگاهی تحلیل به گونه های پنجره در خانه های سنتی ایران
استادان راهنما و مشاور: دکتر هادی ندیمی، دکتر شهرام پوردیهیمی دانشجو: محمد علی پارسا
هدف نظریه بنیادین
جنس نظریه فلسفی – نظری
مقیاس خرد
رویکرد معماری نظریه فلسفی – نظری معماری به مثابه تقدیر تاریخی – معماری به مثابه حکمت تاریخی

 

مشخصات رساله عنوان:   سرمشق الگویی جهت استفاده از آثار معماری در آموزش طراحی معماری
استادان راهنما و مشاور دکتر حمید ندیمی ، دکتر پوردیهیمی دانشجو: حسین مهدی پور بابکی
هدف نظریه کاربردی
جنس نظریه علمی
مقیاس متوسط
رویکرد معماری نظریه علمی طرح تصوری- طرح واقعی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.