فرآیند جذب و ارتقا ء روسای قطارهای باری و مقایسه آن با فرآیند مذکور در روسای قطارهای مسافری

پروژه پایانی فراگیران دوره  آموزشی روسای قطار مسافری

با موضوع فرآیند جذب و ارتقاء روسای قطارهای باری و مقایسه آن با فرآیند مذکور در روسای قطارهای مسافری

چکیده :

ازآنجائیکه فرآیند جذب روسای قطار باری ومسافری با یکدیگر متفاوت بوده وهمین عامل میتواند درسطح عملکرد هریک از آنها موثر باشد دراین تحقیق سعی شده است ابتدا فرآیند جذب وارتقاء روسای قطار باری ومسافری  وشرح وظایف هریک از روسا وعوامل تاثیرگذار درعملکرد مطلوب آنها وهمچنین تفاوتها وشباتهای مسئولیت های هریک  به تفکیک بررسی شده وسپس میزان  توفیق هریک از برنامه های جذب وارتقاء با توجه به ماموریت ها وانتظارات مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

مقدمه

راه آهن یک مسیر حمل ونقل ریلی برای جابه جایی مسافرین وحمل کالاهای تجاری وصنعتی می باشد که امروزه دارای اهمیت فراوان بوده ونقش بسزایی در آبادانی وتوسعه کشور از بعد اقتصادی واجتماعی ایفامی نماید .

سیستم حمل ونقل ریلی نسبت به سایر شقوق حمل ونقل درکشور دارای مزایا وویژگی هایی ازقبیل :

  • کاهش مصرف سوخت وانرژی
  • کاهش الودگی زیست محیطی
  • حمل ونقل انبوه
  • ایمنی بیشتر
  • اشغال کمتر ابعاد فضایی نسبت به حمل ونقل جاده ای
  • کاهش هزینه های زیرساختی نسبت به سایر شقوق حمل ونقل
  • ماندگاری وعمر طولانی نسبت به دیگر صنایع حمل ونقل
  • توسعه پایدار

عوامل ذکر شده باعث شده است میزان تقاضا جهت جابه جایی مسافرین وحمل ونقل کالاهای تجاری وصنعتی درکشور توسط قطار روز به روز افزایش یابد .

تحقق اهداف کلی در هر سیستمی بواسطه منابع انسانی که مهمترین رکن اساسی تشکیل هرسازمان می باشد امکان پذیر است . با این تفاصیل بحث آموزش نیروی انسانی درهرمجموعه ای بسیار حائزاهمیت بوده وباید مورد توجه خاص مسئولین قرار گرید . نیروی انسانی هرسازمان با ارزش وموثرترنی عامل درافزایش پویائی وپیشرفت به شمار رفته وهرگونه تدبیر واندیشه درارتقاء سطح کیفی آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود .

ازآنجائیکه راه آهن سازمان عظیم فنی وصنعتی است طبعا نیازمند کارکنانی با تخصصهای خاص درقسمتهای مختلف می باشد ودراین راستاسرمایه گذاری قابل ملاحظه ای بعمل آورده ودربخش آموزش وتربیت کارکنان دربدو وحین خدمت مصروف می نماید وباعنایت به اینکه امروزه دیگر آن نظریه قدیمی که آموزش کارکنان را درابتدای استخدام توصیه می نمود ودرمیدان اجرا رها میکرد کاربردی نداشته وضرورت آموزشی دربدو خدمت واستمرار آن متناسب با ارتقاء مشاغل بعدی احساس می شود طبعا به پیروی ازاین تفکر کمیته اختصاصی آموزشی سیر وحرکت برآن شد که برای کلیه مشاغل بهره بردار قطار وایستگاه که از شغل سوزنبانی شروع وبه رئیس قطارباری درجه یک ختم می گردد.

مشخصات فنی طی دوره آموزشی را با مشخص نمودن زمان وتفکیک آنها ازیکدیگر وبه تناسب هر شغل تهیه وارائه نماید.

گروه تخصصی آموزش بهره برداری براین باور است که با این روش آموزشی می توان قابلیت وتواناییهای نیروی انسانی را که پیشنیاز اولیه وحین خدممت نیروی کارمی باشد افزایش داده که انجام دقیق این مهم به یاری خداوند متعال کمک شایانی به ارتقاء ایمنی وجلوگیری از ارتکاب بسیاری ازتخلف ها که منجربه وقایع غیرمنتظره می گردد باشد.

درشبکه ی حمل ونقل ریلی انواع قطارهای باری ومسافری با مقاصد ومبادی گسترده  درشیب وفرازهای متفاوت سیر می کنند که لازمه ی سیرقطارها درشرایط ایمن ، سریع ومطمئن تربیت وبه کارگیری مدیران کارآمد ومتخصص است . ازجمله عوامل ونقش موثر درسیرقطارها وجود رئیس قطار درقطارهای باری ومسافری می باشد.

رییس قطار ضمن مسئولیت کلیه امور فنی ومالی قطار وتحویل قطار سالم از ایستگاه مبدا وتحویل آن تا ایستگاه مقصد، سرپرستی مامورین قطار را طبق وظایفی که برای او تعیین شده است برعهده دارد .

رئیس قطار باری که دررشته بهره برداری قطار وایستگاه ارتقاء می یابد ازشغل سوزنبانی شروع می شود وپس از کسب تجربه کاری ، طی دوره های آموزشی مصوب درمشاغل مانورچی وسرمانور چی به رئیس قطار باری نائل می گردد.

باتوجه به اهمیت این شغل ، مرکز آموزش راه آهن براساس وظایف خود به لحاظ ضرورت تربیت نیروی ماهر درامور سیروحرکت (رئیس قطار باری) که یکی از مشاغل مهم و حساس می باشد ، برآن شد که          کلیه ی اطلاعات فنی وتخصصی مربوط به این شغل را در یک مجموعه تدوین نماید.

 

بیان مسئله

دراین تحقیق به بررسی فرآیند جذب وارتقاء روسای قطار باری ومسافری ومقایسه هریک از آنها پرداخته واهمیت بالای شغل رئیس قطاری درسیستم حمل ونقل ریلی کشورباید افرادی که دارای صلاحیت وتوانایی وبه خصوص انگیزه وعلاقه  بالایی هستند وارد این شغل شده وباگذراندن آموزشهای تئوری وعملی لازم ومناسب به کارگرفته شوند.

بحث منابع انسانی از مهمترین شاخصهای پیش رو درهرنظام سازمانی است که خواهان طی مراتب تطور وتحول دربحث بازدهی وکارآیی می باشد ودرهمین راستا شناخت نیروهایی با ویژگیهای ذهنی وتوان مندی های علمی می تواند راهگشای هر نظام مدیریتی درتمامی سطوح اجرائی – عملیاتی وتصمیم سازی باشد بحث استخدام  روسای قطار نیز از حیث تعامل وارتباط میان خدمات سخت افزاری وتبدیل آن به خدمتی نرم افزاری که همانارضایت مشتری ومسافر به عنوان رکن اساسی درسلامت ارائه خدمات درگستره نظام اجتماعی است اهمیت بسزایی می یابد . تعاملی که میان یک رئیس قطاربامجموعه کارکنان به عنوان ویترین خدمات وجلب رضایت مطرح  است ریشه درشناخت دانش وروحیه وی داشته که با نحوه جذب روسا ارتباط مستقیم پیدا می کند پس لازم است با این روند معایب ومحاسن این سیستم جذب آشنایی لازم به عمل آمده و مقدمات شناخت آن فراهم آید . بالاخص آشنائی با فرآیند جذب ازابتدا که باگسترش وبه روز شدن سیستم راه آهن ورشد فرهنگ وآشنائی به حقوق شهروندی اهمیتی دوچندان یافته است .

وچون شرایط احراز شغل رئیس قطار باری ومسافری متفاوت است این پروژه  به بررسی شرایط احراز هریک ومقایسه آن بایکدیگر ودرنهایت رسیدن به بهترین شیوه جذب وارتقاء روسای قطار ومراحل ، عوامل و اقداماتی که باعث بالا بردن کیفیت وبهبود عملکرد روسای قطار می گردد می پردازد.

 

اهمیت موضوع (ضرورت تحقیق )

– آشنایی با سیستم های جذب وارتقاء روسای قطار باری ومسافری

– نیاز به کسب دانش به روز که لازمه آن تحقیق دانش بنیان است

–  آشنایی درزمینه کسب متدهای آموزشی وبرنامه ریزی آموزشی

– آشنائی با جذب واستخدام افرادی که دارای توان وشایستگی لازم بوده وعلاقه وانگیزه لازم برای شغل رئیس قطاری را داشته باشند.

– انتخاب راه حل مناسب ومفید برای جذب وآموزش شاغلین وآشنایی با انواع دوره های آموزشی نظیر آموزش بدو خدمت وضمن خدمت جهت تربیت وآموزش نیروهای متخصص وکارآمد متناسب با شغل رئیس قطاری ، ارتقاء شغلی روسا ، افزایش کارایی ، بازدهی مناسب ، آمادگی بیشتر وبه کارگیری مفیدتر آنان درسازمان

– آشنائی با شغل رئیس قطار باری ومسافری واهمیت این شغل در رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی کشور و عملکرد مطلوب روسای قطار که باعث پیشرفت ، پویایی وتحقق اهداف کلی سیستم حمل ونقل ریلی شده ودرنهایت رضایت مندی مشتری را به همراه خواهد داشت .

– شناخت وارائه راه کارها وپیشنهادات سازنده درزمینه آموزش وپرورش روسا واستفاده بهینه از روشهای تئوری وعملی لازم جهت افزایش کیفیت آموزشی رئیس قطارباری ومسافری ونقش بسزای آموزش بدو خدمت وحین خدمت جهت بهبود کیفیت علمکرد مطلوب روسا ، ارتقاء ایمنی حمل ، کاهش سوانح ومشکلات سیر وحرکتی درسیستم حمل ونقل ریلی کشور وبالا بردن راندمان کاری وموفقیت بیشترروسای قطارباری ومسافری درانجام وظایف محوله می گردد.

– باتوجه به گسترش شبکه ریلی برای پاسخگویی به تقاضای روبه رشد حمل ونقل انبوه نیاز به رئیس قطارهایی درآینده نزدیک احساس می شود که دارای مدیریت کارا ، قدرت تصمیم گیری آنی ، روابط عمومی بالا ، آگاهی کامل به مسائل ایمنی ، فنی وعملیاتی واطلاعات کافی از راه آهن کشور را داشته باشند وافرادی به کارگرفته شوند که دارای شرایط لازم وتوانایی بالا برای احراز این شغل حساس ومدیریتی را داشته وباعث پیشرفت وتوسعه سیستم حمل ونقل ریلی کشور شوند واین امر تحقق نمی یابد مگر درصورت برنامه ریزی کلی، صحیح ومدون مسئولین مربوطه جهت جذب وآموزشهای لازم بدو خدمت وحین خدمت روسای قطار باری ومسافری

– درزمینه نحوه جذب وارتقاء روسای قطار باری ومسافری تحقیقات و راهکارهای قابل ملاحظه ای صورت نپذیرفته است .

 

اهداف تحقیق :

– نقش فرآیند جذب درکیفیت عملکرد روسای قطار مسافری و باری از نکاتی است که حائز اهمیت بوده وباید توجه بیشتری به آن شود.

– دست یابی به شیوه برتر انتخاب رئیس قطار

– بالابردن باز دهی سیستم حمل ونقل ریلی ومسافری درکشور با برنامه ریزی ونظارت علمی وصحیح

– جذب روسای قطارتوانمند ازنظر احراز این شغل مدیریتی

– تربیت وآموزش صحیح وموثر روسای قطارباری ومسافری از قبیل آموزش بدو خدمت وضمن خدمت به صورت تئوری وعملی جهت افزایش کارآیی وبالابردن سطح معلومات علمی وفنی روسا جهت ارتقاء شغلی وآمادگی بیشتر آنان درسازمان شده وموجب باز آموزی ودست یابی به مهارتهای تازه گردیده تا درسازمان مفید واقع  شوند.

– پی بردن به اهمیت و نقش مسائل روانشناسی ، اجتماعی ، اقتصادی و…. جهت شناخت روحیات برتر درمیان شاغلین برای افزایش بهره وری کارکنان وبهبود کیفیت عملکرد روسای قطار باری ومسافری

– تند نمودن شیب منحنی یادگیری ، یعنی کاستن از زمان آماده سازی وکارا نمودن فرد

– بهسازی عملکرد در شغل کنونی وایجاد آمادگی بالقوه برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر

– مطالعه وتحقیق ، پیرامون شناخت نیازهای آموزش کارکنان دررشته های مختلف حمل ونقل ریلی

– نظارت مستمر برای ارزیابی برنامه های آموزشی برگزارشده وهمچنین آگاهی از تاثیر دوره های اجرا شده در افزایش کارائی فراگیران

– ارائه متدهای نوین درفرآیند آموزشی ضمن خدمت توسط بخش  آموزشی راه آهن

– ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ، سرمایه وعوامل تولید

– ارتقاء ایمنی حمل وبهداشت محیط کار

– انجام مطالعات نیاز سنجی آموزش کارکنان (تخصصی وعمومی ) تدوین برنامه های سالانه آموزشی درچارچوب معین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تخصیص اعتبار برای تحت پوشش درآوردن آموزش حین خدمت کلیه کارکنان.

– تهیه طرح جامع توسط منابع انسانی زیربخش ریلی شامل جذب ، نظام انگیزشی ، ارتقاء شغلی آموزش ، بهسازی ونگهداری نیروی انسانی ، نظام استاندارد وارزیابی مهارت نیروی کاربا رویکرد بین المللی .

– اصلاح ساختار آموزشی باتوجه به تغییرات ساختاری راه آهن وفراگردهای اتوماسیون به طور مجموع اهداف کلی این تحقیق وسیستم نیروی انسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران برحسب نمودار ذیل می باشد .

 

فهرست                                                     

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهمیت موضوع (ضرورت تحقیق)………………………………………………………………………………….7

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 8

سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

تعریف واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم :

بخش اول: شرایط  ونحوه جذب رؤسای قطارباری …………………………………………………………………….. 17

بخش دوم: آموزش بدوخدمت رؤسای  قطار باری …………………………………………………………………….. 18

بخش سوم: شرح وظایف رؤسای قطار باری ……………………………………………………………………………… 25

بخش چهارم: آموزش های ضمن خدمت جهت ارتقا به شغل رئیس قطار باری ……………………………….. 29

بخش پنجم :شرایط وعوامل احراز شغل رئیس قطار باری ……………………………………………………………. 41

فصل سوم :

بخش اول :شرایط ونحوه جذب رئیس قطار مسافری……………………………………………………………………. 43

بخش دوم :آموزش بدو خدمت رئیس قطارمسافری…………………………………………………………………….. 45

بخش سوم: شرح وظایف رئیس قطار مسافری …………………………………………………………………………… 55

بخش چهارم :آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء شغل رئیس قطارمسافر…………………………………………. 58

فصل چهارم:

بخش اول : عوامل موثر برعملکرد مطلوب روسای قطار باری ………………………………………………………. 60

بخش دوم : عوامل موثر برعملکرد مطلوب روسای قطار مسافری ………………………………………………….. 61

فصل پنجم:

بخش اول : تفاوت وظایف ومسئولیتهای روسای قطارباری ومسافری………………………………………………. 71

بخش دوم : شباهت وظایف ومسئولیتهای روسای قطار باری ومسافری…………………………………………….. 74

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 75

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………… 82

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 80
حجم: 247 کیلوبایت

175,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.