دانلود رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خود کار آمدی دختران

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی براساس سبک­های دلبستگی و شیوه­های مقابله با استرس بود. جامعه آماری در برگیرنده  دانش آموزان دختر 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بود که از بین آنها 280 نفر  به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور ، راهبردهای مقابله ای (CSQ)، خودکارآمدی عمومی شرررا تکمیل کردند. پس از آزمون فرضیه ها،  با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، نتایج حاصل نشان داد سبک  دلبستگی ایمن با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار دارد. حال آن که، همبستگی متغیر دلبستگی ناایمن دوسوگرا با خودکارآمدی منفی و معنادار است. همچنین شیوه مقابله هیجانی و اجتنابی با خودکارآمدی همبستگی منفی و معنادار دارند.

 

کلمات کلیدی: خودکارآمدی ، سبک­های دلبستگی، شیوه­های مقابله با استرس

مقدمه

ادراک و باور به توانمندی خود، نقش تعیین کننده ای برای انجام هر عمل و رفتار دارد ، بنابراین باور به خود کارآمدی به عنوان تعیین کننده ی این که فرد در یک موقعیت چگونه رفتار خواهد کرد پیش بینی کننده افکار و عواطف تجربه شده در آن موقعیت می باشد(بندورا[1]، 1986). بر طبق نظریه شناختی – اجتماعی باور به کارآمدی، اساس و پایه فعالیت انسان است و زندگی افراد توسط این  باور شخصی هدایت می شود. کلیه کارکردهای روانشناسی متأثر از انتظارات خودکارآمدی[2] است (بندورا، 2005). افراد دارای خودکارآمدی بالا از نقاط قوت و ضعف خود مطلع اند،آنها اهداف واقع بینانه انتخاب می کنند،واز خود انتظارات معقولی دارند واز مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مشکل، در مقابل مقابله متمرکز برهیجان آگاه هستند. افراد دارای خودکارآمدی بالا بسیار جرات مند  و اجتماعی هستند و از عزت نفس بالایی برخوردارند ونیز کنترل بیشتری بر زندگیشان دارند.کارایی شخصی زیاد ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی های مساله گشایی وتفکر تحلیلی را بهبود می بخشد(کار[3]، 1387).

با وجود پیامد های خودکارآمدی، پژوهش های انگشت شماری در این خصوص در داخل کشور انجام شده است. با توجه به ارزش زمان و اهمیت آن در دنیای واقعی امروزی، بررسی عوامل زمینه ساز خودکارآمدی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.بر همین اساس دراین پژوهش سبک های دلبستگی[4] و شیوه های مقابله با استرس[5] به عنوان متغیرهایی که ممکن است بر خودکارامدی دانش آموزان موثر باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

[1]– Bandura

[2] – Self-Efficacy

[3] – Carr

[4] -attachment

[5] – stress

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه  2
بیان مساله- 2
اهمیت و ضرورت پژوهش– 7
هدف ها 8
فرضیه ها 9
تعاریف نظری و عملیاتی- 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه های پژوهش
مقدمه  12
خود کارآمدی- 12
نظریه بندورا با رویکرد شناختی-اجتماعی: 12
مفهوم خودکارآمدی- 14
نقش خودکارآمدی- 15
منابع خودکارآمدی و عوامل مؤثر در ایجاد خودکارآمدی- 16
ویژگیهای افراد خودکارآمد- 18
دلبستگی چست؟- 19
نظریه های مختلف در مورد دلبستگی: 21
سبک های دلبستگی در کودکی : 32
ثبات الگوهای دلبستگی: 35
تلویحات دلبستگی برای رشد بعدی: 36
بیان معنا و مفهوم استرس– 37
بیان نظریه های استرس– 39
دیدگاه ها و نگرش های مختلف نسبت به مفهوم استرس– 42
پیشینه های پژوهشی- 47
پیشینه های داخلی- 47
پیشینه های خارجی- 54
خلاصه فصل- 57

فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه  60
روش پژوهش– 60
جامعه آماری- 60
حجم نمونه آماری- 60
روش نمونه گیری- 61
روش و ابزار گردآوری داده ها 61
روش اجرا 64
روش آماری- 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه : 67
توصیف داده ها 67
تحلیل داده ها 68
تحلیل رگرسیون چندگانه- 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیش گفتار- 77
خلاصه یافته های پژوهش– 77

بحث و نتیجه گیری- 77
محدودیت های پژوهش– 81
پیشنهادات پژوهشی- 81
منابع فارسی: 84
منابع انگلیسی- 88

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 98
حجم: 924 کیلوبایت

99,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.