فلش کارت درس مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران نویسنده :دکتر محمدرضا رضوانی

فلش کارت درس مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران نویسنده :دکتر محمدرضا رضوانی

فلش کارت درس مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران نویسنده :دکتر محمدرضا رضوانی

فصل چهلم: چرا توسعه روستایی؟(اهمیت و ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران)

733-هدف کلی توسعه چیست؟ رشد و تعالی همه جانبه انسان

734-نظام …….. به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمینی است. روستایی

735-ابعاد اصلی دستیابی به توسعه پایدار در سطح ملی چیست؟ سطوح منطقه ای، شهری و روستایی

736-تحت تاثیر چه رویکردی برنامه توسعه کشاورزی و روستایی جدا از یکدیگر انجام میشود؟ نظام بخشی

737-از دید شوماخر میبایست نقطه عزیمت به توسعه ملی را چه بخشی قرار دهیم؟بخش کشاورزی و جامعه روستایی

738-براساس کدام اصل توسعه ملی و شهری بدون توسعه روستایی معنی و مفهوم ندارد؟ اصل مکمل بودن فضاها و مکان ها

739-تفکیک فضاهای روستایی در طرح ستیران به چه صورتی است؟ الف)فضاهای واقع در دشت ب)فضاهای کوهستانی ج)سایر فضاها

740-معیار مرد نظر در طرح آمایش سرزمین ایران در سالهای بعد از انقلاب برای تقسیم بندی نواحی روستایی چه بود؟ سطح توسعه

-در طرح آمایش سرزمین ایران فضاهای روستایی به چند دسته تقسیم میشود؟ الف)مناطق توسعه یافته ب) مناطق رو به توسعه ج)مناطق حاشیه ای با قابلیت توسعه د)مناطق حاشیه ای با قابلیت محدود برای توسعه

742-هدف از ساماندهی و توزیع بینه جمعیت در کشور چیست؟ بهرهمندی مناسب از منابع

743-نظام استقرار و طراحی ساختار نواحی روستایی باید بر چه اساسی صورت گیرد؟ مقتضیات زیست محیطی و قابلیت توسعه فعالیتهای جدید

744-علل اصلی کاهش سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل چه عواملی است؟ مهاجرت،تبدیل روستا به شهر و ادغام روستا در بافت شهری

745-بهترین گزینه برای جلوگیری از تخلیه روستاها چیست؟ تهیه و اجرای طرح های توسعه

 

فصل چهل و یکم: سابقه و سیر تحول برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

746-دو اصل اساسی مطرح شده در جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست احمد قوام چه بود؟ الف)بالابردن سطح زندگی ب)تعدیل در توزیع ثروت

747-طرف قرار داد برای تهیه برنامه تفصیلی اول در مهر1327 کدام شرکت بود؟ مهندسین مشاور ماوراء بحار

748-هدف اجتماعی برنامه اول توسعه قبل انقلاب چه بود؟اسکان عشایر با ایجاد دهکده های نمونه

749-توجه به کشاورزی، تعدیل مهاجرت، متنوع ساختن فعالیتها و مشاکت روستائیان برای اولین در کدام برنامه قبل انقلاب مطرح شد؟ برنامه 6

 

فصل چهل و دوم: مبانی نظری برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

750-الگوی مطرح در زمینه توسعه در دهه 1960 چه نامیده میشد؟ الگوی ساختارگرا

751-نخستین الگوی موثر در توسعه کشور چه بود؟ الگوی نوسازی یا مدل مراحل رشد

752-برنامه های مبتنی بر صنعت و شهر بدون توجه به بخش کشاورزی وروستاها را چه مینامند؟برنامه های نوسازی

753-برنامه دوم عمرانی قبل انقلاب بر اساس چه مدلی تدوین شده بود؟ مدل رشد اقتصادی مرحله ای روستو

754-الگوی تدوینی برنامه سوم پیش از انقلاب مبتنی بر رویکردهای…….. ، …….. و………. بود.ساختارگرا ، نوسازی و رشد سرمایه داری

755-مهمترین ویژگی الگوی نئوکلاسیک در برنامه ریزی چیست؟ نگرش ایستا به مسائل

756-از دید چگونگی انجام برنامه و افراد مشارکت کننده انواع رویکردهای برنامه ریزی را نام ببرید؟ الف)عقل گرا ب) ارتباطی

757-اهداف راهبرد توسعه کشاورزی (انقلاب سبز) چه بود؟ الف)جبران کمبود مواد غذایی ب)بهبود افزایش تولید

758-تاکید اساسی راهبرد توسعه اجتماعات محلی بر چه مسائلی است؟ افزایش محصول از طریق مشارکت روستاییان و تقویت زیر ساختها

759-هدف اصلی از تدویت قانون عمران دهات چه بود؟ توسعه کشاورزی

760-در ایران سابقه طرح موضوع توسعه صنعت  در نواحی روستایی به کدام برنامه بازمیگردد؟ برنامه اول قبل انقلاب

761-سه راهبرد اساسی در رویکرد اجتماعی توسعه روستایی را نام ببرید؟ الف)تامین نیازهای اساسی ب)راهبرد توسعه اجتماعات محلی ج)راهبرد مشارکت مردم در توسعه روستایی

762-تامین نیازهای اساسی در جامعه روستایی از چه طریقی صورت میگیرد؟ اشتغال و توزیع مجدد

763-جوهره اصلی دیدگاه راهبرد اجتماعات روستایی چیست؟ مشارکت در حل مسائل روستایی با انتقال فناوری

764-مفاهیم ارائه شده در نظریه قطب رشد در زمینه رشد اقتصادی را نام ببرید؟ صرفه جوییهای ناشی از مقیاس،تعادل و توسعه منطقه ای

765-سابقه استفاده از راهبرد مراکز رشد  در ایران به چه زمانی باز میگردد؟اولین طرح جامعه  توسعه اجتماعی-اقتصادی توسط موسسه بتل

766-موسسه بتل بر اساس چه عواملی مراکز رشد را مطرح کرد؟ پراکندگی جمعیت و جمعیت کم آن و همچنین کمبود اعتبار

767-اصطلاح حوزهای عمرانی روستایی در کدام برنامه مطرح شد؟ برنامه 5 قبل انقلاب

768-علل اصلی عدم جامعیت برنامه بتل چه عواملی بود؟ نبود دیدگاه فضایی، نامناسب بودن شیوه منطقه بندی و نداشتن تعریف جامع از توسعه

769-مبانی راهبرد اگروپلتین بر آمده از چه مدلی است؟ مدل مرکز-پیرامون

770-راهبرد اگروپلیتن برای اولین بار برای ایران از سوی چه کسی مطرح شد؟ میسرا

771-موضوع اصلی راهبرد برنامه ریزی مراکز روستایی چیست؟ تشکیل و تقویت سلسله مراتب روستایی

772-در برنامه چهارم قبل انقلاب راهبرد مراکز روستایی با چه هدفی ایجاد شد؟ توزیع خدمات

773-در برنامه های عمرانی (قبل و بعد انقلاب)، معیار مورد نظر برای ایجاد مراکز روستایی چه بود؟ آستانه های جمعیتی و صرفه جویی های ناشی از مقیاس

774-توسعه همه جانبه روستایی برای اولین بار در کدام برنامه مطرح شد؟ برنامه دوم بعد انقلاب

فصل چهل و سوم: نظام برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

775-تصمیم گیری در رابطه با نظام برنامه ریزی در هر کشوری بر چه اساسی صورت میگیرد؟ بر اساس ساختار اداری

776-برنامه ریزی از بالا به پایین ریشه در کدام نوع نظریه دارد؟ نظریه اقتصادی نئوکلاسیک

777-هدف اولیه راهبرد برنامه ریزی از پایین به بالا چیست؟ تامین نیازهای اساسی

778-نگرش اصلی به مقوله برنامه ریزی توسعه روستایی چیست؟نگرش فیزیکی

779-ارزشیابی هر طرح پیش از اجرا چه مینامند؟ مطالعه امکان سنجی

780-ضرورت ارزشیابی ضمن اجرا در طرح ها و پروژهای اجرایی چیست؟ فراهم آوردن اطلاعات برای مدیریت و سیاستگذاری

781-منظور از ارزشیابی بعد از اجرا چیست؟ ارزشیابی اقدامات انجام شده

فصل چهل و چهارم: طرحهای هادی و بهسازی سکونتگاههای روستایی

782-برای اولین بار وزیر مسکن وشهرسازی در یکی از روستاهای شهر کرد اقدام به تهیه چه طرحی نمود؟ طرح اصلاحی-روانبخشی روستاها

783-درابتدا تهیه طرحهای هادی بر عهده کدام نهاد بود؟ بنیاد مسکن

784-مهمترین بخش مطالعات کالبدی روستا چیست؟ کاربری زمین

فصل چهل و پنجم: طرحهای ساماندهی و فرایند برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی

785-معنای عام ساماندهی چیست؟تنظیم امور در سطح محلی و تنسیق امور در سطح ملی

786-هدف از طرح ساماندهی نواحی روستایی چیست؟ رشد و توسعه یکپارچه و همگن با محیط

787-در کدام برنامه عمرانی طرح های ساماندهی زیر مجموعه  طرح های توسعه و عمران قرار گرفت؟برنامه سوم

788-مبنای جمعیتی در طرح های قبل و بعد انقلاب چه بود؟قبل انقلاب=حداقل 50خانوار ، بعد انقلاب=حداقل 20خانوار

789-محدوده طرحهای ساماندهی روستایی را کدام طرح تعیین میکند؟ طرح های توسعه و عمران

790-ضعف اصلی پروژهای اسکان مجدد چیست؟ نبود برنامه های جامع و تفصیلی

791-مرحله دوم طرح طبقه بندی روستاها و تدوین استراتژی توسعه روستایی کشور با چه عنوان و در چه سطحی پیاده شد؟ با عنوان طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی و در سطح استان ها و شهرستانها

792-بستر اصلی ساماندهی در محیط روستایی چیست؟ حوزه روستایی

793-وسیعترین قلمرو فضایی برای فعالیت یکپارچه و پوشش خدماتی در محیط روستایی چیست؟منظومه روستایی

794-سطوح طرح های ساماندهی روستایی را نام ببرید؟ ملی، استان و شهرستان

فصل چهل و ششم: مدیریت توسعه روستایی در ایران

795-ارکان مدیریت توسعه روستایی را نام ببرید؟ مردم ، دولت و نهادهای عمومی

796-انگاره قدیم توسعه متکی به توسعه ای است که …….. است. اندیشه محور

797-با متحول شدن نظریه مشارکت نظریه جدیدی تحت عنوان نظریه ……….. تدوین شده است. شراکت

798-عالیترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد مسکن را نام ببرید؟ شورای مرکزی

799-اولین نهادهای غیر دولتی در ایران را نام ببرید؟ بنیاد کهریزک وبنیاد زینب کبری

800-هدف از تشکیل شورای هماهنگی عمران روستایی چیست؟هماهنگ ساختن فعالیتهای ماموران  در سطح روستا

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.