تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران – ناصر مشهدیزاده

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران – ناصر مشهدیزاده

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران – ناصر مشهدیزاده

671-مشابهت بین دو دوره قبل و بعد از اسلام در چیست؟  شیوه شهرنشینی

672-شهرهای دوره ماد دارای چه جنبه هایی بودند؟ اداری – سیاسی

673-شهرهای خود فرمان مربوط به کدام دوره است؟ دوره سلوکیان

674-کلنی های نظامی مربوط به کدام دوره است؟ دوره سلوکیان

-ویژگی متفاوت شکل شهرنشینی دوره ساسانی با زمان ها پیشین ناشی از چه بود؟

تحول نظام اقتصادی برده داری به فئودالیسم

676-نقش عمده شهرهای دوره پس از اسلام چه بود؟  نقش بازرگانی و صنعتی

677-یکی از مهمترین ویژگی های شهر و شهرنشینی دوره بعد از اسلام چه بود؟  رابطه شهر و روستا

678-علل رونق شهرنشینی در قرون سوم و چهارم دوره بعد از اسلام چه عواملی بودند؟

پیایش حکومت های محلی – عوارض و مالیات

679-در زمان شاه عباس بزرگترین شهر صنعتی ایران کدام شهر بود؟ اصفهان

680- ویژگی عمده انجمن های صنفی اسلامی که آنان را از انجمن های صنفی اروپایی در قرون وسطی

جدا می کند؟ گسترده بودن نقش و ارتباط

681- شهرنشینی دوره جدید از چه زمانی شروع شد؟  رضاخان- 1304

682-در کشور ما عامل اصلی رشد جمعیت مربوط به کدام عامل است؟  رشد طبیعی جمعیت

683- در دوره سال 1335  کدام استان دارای بیشترین جمعیت شهرنشین بوده است؟ استان مرکزی

684-اصلاحات ارضی در کدام برنامه عمرانی انجام شد؟ برنامه عمرانی سوم

685- الگوی جایگزینی واردات مربوط به کام برنامه عمرانی است؟ برنامه چهارم

686- علت تمرکز در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران چیست؟ کمبود زیر ساخت ها

687-علت به هم خوردن شبکه شهری در ایران چه بود؟  تغییر نظام اقتصادی

688- عاملی که سبب گسیختگی شبکه شهری کشور شد ، چه بود؟ تغییر و تحول در ساخت اشتغال

689-ده دژ ها مربوط به کدام دوره است؟  آشوریان

690- منظور از آپادانا در شهر شوش چه بود؟  کاخ مستقل

691- کوچه های کوتاه و مستقیم نیشابور از ……………. سرچشمه گرفته باشد. دوره سلوکیان (آگورا)

692-شهرهای خودیار مربوط به کدام دوره است؟ اشکانیان

693-از نظر شهرسازی دوره اشکانیان کدام منطقه رایجترین شیوه شطرنجی را داشته است؟ منطقه گرگان

694- طرح دایره ای دوره اشکانیان از ………………..گرفته شده بود. اجتماع چادر های قبایل اشکانی

695- شهر جندی شاپور درکجا قرار دارد؟  خوزستان

696- طرح اولیه شهر دارابگرد متاثر از طرح کدام شهر بوده است؟ اردشیر خوره یا فیروز آباد

697- شهر بیشابور متاثر از کدام سیستم ساخته شده بود؟  هیپودام

698- یگانه پایتخت سیاسی – اقتصادی در تمام دوره حکومت ساسانی کدام شهر بود؟ شهر مداین یا تیسفون

699- اولین و مهمترین قسمت شهر ساسانی کدام قسمت بود؟ کهندژ

700- شهر بغداد تحت تاثیر جهان بینی کدام سلسله بوده است؟  ساسانیان

701- مهمترین ویژگی شهر در دوره اسلامی  چه بود؟  مورفولوژی فشرده شهری

702-در دوره ساسانیان بازار در کدام قسمت قرار داشت؟  ربض یا شار بیرونی

703-شهر فئودالی در ایران در کدام دوره شکل گرفت؟ دوره اسلامی

704-هسته اولیه شهر اراک  به کدام دوره برمی گردد؟ زمان قاجاریه

705-اولین طرح جامع شهری برای کدام شهر بوده است؟ بندر لنگه – 1345

706- ستون فقرات شهر در دوره اسلامی کدام عنصرشهری بوده است؟ بازار

707- کدام عامل جداکننده و مستقل کننده محلات در شهرهای ایرانی- اسلامی بوده اند؟

مرزهای اجتماعی و فضایی

708- تعیین کننده محتوای اجزای مادی شهر اسلامی چه بوده است؟ مفاهیم عمومی و خصوصی

709- شهرهای مهم کشور در زمان های پیشین دارای چه نقشی بودند؟  نقش اداری

710- کدام مورد از عوامل بسیار موثر در شکل گیری راسته ها و خیابان های شهری داخل دیوار بوده اند؟

دروازه های شهر

711- در کدام دوران مساجد عامل تمایز شهر از روستا بودند؟ دوره دوم وسوم

712-دو عامل مهمی که پیش از اسلام موجب پیدایش فضاهای آموزشی شده اند، کدام بودند؟ اداری – مذهبی

713- عامل مهم برای تعیین موقعیت مدارس در دوران اسلامی چه بود؟  جنبه مذهبی آنها

714- در کدام نوع از شهرها شاهد احداث تعدادی از مدارس در طول بازار هستیم؟ شهرهای تولیدی – بازرگانی

715- عمومی ترین  محورهای ارتباطی در بافت سنتی شهری کدام عنصر بوده است؟ راسته بازار

716- تقسیمات فضایی مشاغل مختلف  در راسته بازارها در رابطه با………….. صورت گرفته است. مسجد جامع

717- اولین طرح جامع شهرسازی برای اصفهان در دوره چه کسی بوده است؟  شاه عباس صفوی

718-اصل پایه سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران چه بوده است؟  پیوند رشته فضایی میان عناصر مجموعه

719- مهمترین عامل در جهت گیری و شکل یابی کوچه ها در شهرهای قدیمی ایران چه بوده است؟

شبکه کانال های آبیاری

720- عنصر اصلی و مشترک در مرکز محلات ……….. بوده است. مسجد و بازارچه

721-کوچکترین سلول تشکیل دهنده بافت مسکن شهری  چیست؟ خانه

722-عمومی ترین فضاهای ارتباطی در محله ها چه بود؟  راسته محله ها

723-روند برنامه ریزی شهری از نظر کمی و کیفی در کدام دوره به اوج خود رسید؟ ساسانیان

724- خیابان کشی های اولیه در کدام دوره اتفاق افتاده است؟  پهلوی اول

725-شروع تحولات در روند شهرنشینی و شهرسازی ایران در چه دوره ای بوده است؟  دوره مشروطیت

726- کدام عامل باعش شد که در شهرهای ایران فعالیت های تجاری از بازار به کنار خیابان کشیده شود؟

ورود اتومبیل

727- طرح های جامع چون در قالب ……….. تهیه و اجرا نمی شدند، موفقیت چندانی به دست نمی آوردند؟

سلسله مراتب برنامه ریزی کشور

728-اکثر شهرهای ایران در طی کدام دوره عمده ترین تحولات بدون برنامه را درون خود پذیرفتند؟1320-1310

729- عامل موثر در نابودی و فرسودگی فضاها وعناصر قدیمی شهرها چه بوده است؟ ارث

730-کدام عامل منجر به عقب ماندگی روند شهرسازی از شهرنشینی شده است؟

عدم حاکمیت برنامه های اصولی شهرسازی

731-شکل گیری شهرهای ایرانی اسلای در کدام بافت صورت گرفته است؟  بافت قدیمی

732-رشد شتابان شهرسازی و گسترش بی رویه شهرها در چه بافتی بوده است؟ بافت جدید – دهه 40

733-شهرک سازی مربوط به کدام بافت است؟  بافت اقماری

734-تاریخ شکل گیری بافت تاریخی شهرهای ایرانی از ………… است. دوره باستان به بعد

735-در کدام بافت ساختمان های قدیمی و بناهای باارزش و هسته اولیه بازار قرار دارند؟ بافت تاریخی

736- طرح جامع اول اصفهان مربوط به کدام یک از گروه های مهندسین مشاور بوده است؟

مهندسین مشاور ارگانیک

737-کدام عامل عدم توجه کافی  به بافتهای کهن را سبب شده است؟ گستردگی مطالعات

738- کدام مورد سبب طولانی شدن تهیه طرح های جامع بوده است؟

پرحجم بودن مطالعات به ویژه شهرهای کوچک

739-شهر زرند نو برای رسیدن به کدام هدف طراحی شد؟

اسکان شاغلان بخش زغال سنگ- شرکت ملی پولاد ایران

740-پولاد شهر توسط متخصصان کدام کشور ساخته شد؟ شهرسازان روسی

741-نطفه اولیه شاهین شهر در اثر چه عاملی شکل گرفت؟ سوداگری زمین

742- تحول اکولوژیکی در شهرهای ایران از کدام بافت شروع می شود؟ بافت قدیمی

743-در مرحله بافت میانی کدام مورد جزء اولین نمودهای شهرسازی جدید هستند؟  خیابان کشی های جدید

744- مرحله زمانی شکل گیری بافت میانی کی بوده است؟ 1340-1300

745-در شهرهای بزرگ چون تهران در دوره کدام بافت شاهد رواج سبک های مختلف معماری غربی هستیم؟

بافت میانی

746-در کدام دوره تعادل زیست محیطی شهر و باغها و اراضی کشاورزی بهم خورد؟  دوره جدید

747- تصمیم به ایجاد شهرهای جدید طی کدام دهه بود؟  دهه70

748-شهرداری تهران در چه سالی محدوده خدماتی خود را افزایش داد؟1359

749-طی چه سالهایی از رشد سالانه تهران کاسته شد؟ 56-1355

750- آغاز رشد سریع شهرنشینی در ایران چه سالی بوده است؟ دهه 1340

751- اصلاح وضع موجود و انجام تغییرات فیزیکی در بافت قدیمی شهرهای بزرگ در کدام دوره بوده است؟

دوره پهلوی

752-طرح های شبکه بندی طی چه سال هایی بوده است؟40-1335

753-طرح های گذره بندی و اصلاح گذربندی اصفهان توسط چه گروهی ساخته شد؟ شهرسازان آلمان

754-طرح جامع تهران در چه سالی تهیه شد؟1348

 

755- اصطلاح حوزه نفوذ درچه سالی مطرح شد؟  دهه 1350

756-طرح جامع شهری طرحی است که ……. را در آینده پیش بینی کند . رشد جمعیت و گسترش فیزیکی شهر

757-کنترل نهایی طرح های جامع شهری توسط کدام ارگان انجام می گیرد؟

معاونت شهرسازی ادره کل مسکن و شهرسازی استان

758- حریم ها و محدودیت های شهری بنا بر سیاست های پیشنهادی ……… مشخص می شود. طرح جامع

759- یکی از مسائلی که اجرای کامل مطالعات حوزه نفوذ را با مشکل مواجه می کند……… است.

عدم وجود آمار و اطلاعات کافی

760-طرح جامع تهران توسط  چه کسی انجام گرفت؟  فرمانفرمائیان – موسسه ویکتور گروئن

761- هدف از ایجاد و تهیه طرح شاهین شهر چه بود؟ تامین مقاصد مالی مجریان

762- طرح جامع پولاد شهر تحت نظر چه شرکتی بوجود آمد؟ شرکت ملی ذوب آهن ایران

763- طرح جامع پولاد شهر توسط کدام یک از مهندسین مشاور ساخته شد؟ مهندسین مشاور شوروی

764-کدام یک از شهرهای ایران به شکل آمفی تئاتر شیب داری است؟ پولاد شهر

765-شهر یاسوج برای چه هدفی ساخته شده بود؟  اداری – سیاسی

766- یکی از قدم های موثر در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای چیست؟

ایجاد شهرک های صنعتی

767-مسئله مهمی که تهیه و اجرای طرح های جامع را تحت تاثیر قرار می دهد، چیست؟

فقدان یک برنامه ریزی مدون و سیستمی

768- ایجاد شهرهای جدید باید در قالب ………………….صورت گیرد. برنامه ریزی منطقه ای

769-ناحیه شهری – صنعتی اصفهان دوره چند ساله دارد؟25 ساله

770- ساخت شهر صنعتی البرز در چه سالی شروع شد؟1347

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

3,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.