دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی  رشته روان شناسی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی  رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری 5- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی 14 ساله هستند که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .

 

فهرست

چکیده                                    1

فصل اول : کلیات تحقیق                           2

مقدمه                                       3

بیان مسئله                                  4

سوال مسئله                               6

فرضیه های تحقیق                              7

سلامت روانی و عمومی                              8

فصل دوم : وضعیت هویت و سلامت روانی                   9

وضعیت هویت و سلامت روانی                         10

رشد اخلاقی                                   11

خانواده هسته ای                                 12

آرزوی مشترک و آرزوی شراکت                    13

چرخه زندگی خانوادگی تحول خانواده در صول زمان        14

تاریخچه و تعریف سلامت روانی                      18

تاریخچه                                     19

فصل سوم :روش تحقیق                              20

جامعه مورد مطالعه                            21

حجم نمونه                                   21

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر                       22

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری                      23

روش تحقیق                                24

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها              25

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها نوجوانان                   26

جدول 2-4 بررسی رابطه شیوه فرزند پروری               29

جدول 3-4 بررسی بین اختلال جسمانی و سلامت عمومی            30

جدول 4-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال اجتماعی       31

جدول 5-4 بررسی رابطه بین اختلال اضطرابی              32

جدول 6-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال افسردگی       33

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     34

بحث و نتیجه گیری                             35

پیشنهادات                                   38

محدودیت ها تحقیق                             39

ضمائم                                    40

پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ)                   41

دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)             44

منابع و ماخذ                                 50

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 52
حجم: 367 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *