کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت

شاهاندشت. همچنان در راه آمل – خنکی اعجاب انگیز دهکده سبب گردیده تا انرا شاهاندشت بنامند. کثرت درختان و مرغزار سرسبز امکان انرا فراهم آورده تا دهکده بتواند محجوبانه خود را در ورای آنها پنهان سازد. آبشاری که آن ناحیه را مشروب می سازد مرزی رابین کوههای خشک و بی حاصل و این دره مصفا و میهمان نواز پدید آورده است.

اسکیس   کروکی  هوشنگ سیحون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.