دانلود فایل مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرسازی جهان

دانلود فایل مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرسازی جهان

چگونگی شکل گیری شهرهای نخستین

دوران اولیه شهرهای نخستین

اریحا

چاتال هیوک

سرچشمه های تمدن های چین

پانپو

آبادی های اولیه در دره ی رود سند

مصر (پیشا پادشاهی)

بین النهرین

تشکیل شهر در بین النهرین

از تمدن سومر تا بابل

سرزمین سومر: شهر اور

بابل

اوروک

هند

مکزیک(ازتک)

مایا

پرو(اینکا)

عهد عتیق

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان– مهندسی شهرسازی دکتر حمیدرضا عامری و مهندس صابر زند

دولت شهرهای یونانی

پیدایش تمدن یونان

عناصر شهری یونان

شهرسازی انتظام یافته

نقشه میلتوس

پرینه

آتن: رشد طبیعی

شهرسازی رومی

عناصر فرم شهری

شهرسازی دوره امپراطوری روم

پمپیی

اوستیا

تیمگاد

آگوستا تروروم

شهرهای قرون وسطی

فرم شهرهای قرون وسطی

حصار

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان– مهندسی شهرسازی دکتر حمیدرضا عامری و مهندس صابر زند

خیابان ها

صحن کلیسا

ویژگی های کالبدی شهرها

شهرهای با رشد طبیعی

شهرهای رومی مبدا

منشأ شکل گیری شهرها

اشاره به وضعیت انگلیس در این دوران و لندن 1666

دلایل ایجاد حصار جدید برای رشد افقی شهرها

نوع حکومت در اروپا در قرن های 12 و 13

جمعیت در قرون وسطی:

رنسانس (نگرشی جدید بر شهر و شهرسازی “شکل گیری آرما نشهر”)

تاریخچه رنسانس

شرایط حاکم در این دوره:

شرایط اجتماعی در دوران رنسانس

شرایط سیاسی در دوران رنسانس

شرایط فکری – اعتقادی در دوران رنسانس

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان– مهندسی شهرسازی دکتر حمیدرضا عامری و مهندس صابر زند

شهرسازی در دوره رنسانس

طرح شهرهای آرمانی مارتینی برای شهر

طرح آرمانی آلبرشت دورر

طرح فرانچسکو دی مارچی

گسبورگ، شهر در دوره رنسانس

شهرسازی رنسانس در عمل

حصارها

میدان

خیابان

پرورشگاه

تئاتر

کتابخانه

کلیسا

باغ سازی

شهرهای رنسانس

پالمانوا

شارل ویل (فرانسه)

وین

نانسی (فرانسه)

زوریخ (سوئیس)

آمستردام

باروک نگرش اقتدارگرایانه به شهر و شهرسازی

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان– مهندسی شهرسازی دکتر حمیدرضا عامری و مهندس صابر زند

شرایط حاکم در این دوره

شرایط اجتماعی – اقتصادی دوران باروک

شرایط سیاسی در دوران باروک

شرایط فکری – اقتصادی در دوران باروک

شهرسازی باروک

اصول حاکم بر شهرسازی باروک

عناصر شهری با اهمیت در دوره باروک

میدان

خیابان

کلیسا

باغ

شهرهای باروک

هاناو

فروید اشتات

ورسای

کارلسروهه

1450 میلادی – دوره ی کلاسیسیسم تجدید حیات یافته، 1750

1750 میلادی – دوران آرما نگرایی و اصلاح شهری، 1850

1850 میلادی – دوره ی ف نگرایی شهری و توسع هطلبی، 1930

دوره ی جامع نگری و ک لگرایی، ترقی خواهی و سلط هی روش علمی،

1930-1950 میلادی

1950 میلادی – دوره ی فرایند طراحی، نسبیت گرایی، 1980

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان– مهندسی شهرسازی دکتر حمیدرضا عامری و مهندس صابر زند

1980 میلادی – دوره ی طراحی تعاملی – ادراکی – پایدار، 2000

دوران تجدید سازمان و مبانی شهرسازی مدرن

رفورم های سیاسی و نخستین قوانین شهرسازی

انگیزه ایجاد طرح جامع پاریس

نفوذ هوسمان

شهرسازی و مدرنیسم

شهر پهندشتی

شهر زنده (پرتحرک)

شهرسازی پست مدرن

پست مدرنیسم و مسأله معنا

پست مدرنیسم در شهر و شهرسازی

دوره پس تمدرن اولیه در شهرسازی

دوره پس تمدرن متأخر در شهرسازی

وجوه تمایز پس تمدرن متأخر از پس تمدرن اولیه

شهرسازی پست مدرن و مسأله معنا

شهر، معنا و کیفیات فضایی در عصر پس تمدرن

دسته بندی شهرسازان پس تمدرن بر اساس نگرش به معنا

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان– مهندسی شهرسازی دکتر حمیدرضا عامری و مهندس صابر زند

مقدمه

و تعریف آن نگاهی داشته باشیم: این واژه مانند « منظر شهر » در ابتدای بحث به جاست به واژه ی است که از دیرباز با پیدایش و تکوین شهرها « قدیم » واژه ی شهرسازی علی رغم آن که مفهومی همواره ماهیتاً وجود داشته؛ اما به عنوان واژ های تخصصی در اواخر قرن نوزدهم میلادی با طراحی و اقدامات فردریک لا المستد در رابطه با شهرهای آمریکایی مطرح شد. ویلیام ویلسون از وی با عنوان پدر طراحی منظر یاد کرده است. بعداً این واژه را گوردن گالن در مجل هی آرکیتکچرال ری ویو عنوان کرد و سپس به صورت مجموعه در کتاب منظر شهری به سال 1961 منتشر شد و در اواخر قرن بیستم چارلز والرهیم آن را توصیف دستاوردهای در حال وقوع در زمین هی شهرسازی عنوان کرد و امروز مشخصاً رشته ای تخصصی و تعریف شده منشعب از شهرسازی و معماری است.

هنر یکپارچکی » اما با همه ی اینها معنای منظر شهری چیست؟ کالن از طراحی منظر شهر به عنوان بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ی ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی که محیط شهر را سخن گفته ،« می سازند و هنر چگونگی برقراری ارتباطات بین اجزای مختلف سازند هی کالبد شهر است.

منظر شهر بخشی از شکل شهر است که ناظر آن را دریافت م یکند. به عبارتی شکل شهر در لایه ی منظر شهری به کیفیتی مستقیماً محسوس تبدیل م یشود؛ یعنی منظر شهر عینیت قابل ادراک و فضای مورد ادراک ما از واقعیت موجود شهر پیرامو نمان است. آنچه کالن با بحث دیده های متوالی سعی در بیان آن داشته، آموختن سواد زبان بصری خاموش منظر شهری پیرامون ما بوده است که تحت عنوان (Gordon Cullen: Visions of Urben Design) : گوسلینگ در کتاب درس هایی از کالن از آن نام برده است. بحث منظر شهرها به ویژه امروزه با مطرح شدن نگرش های جدید خصوصاً رویکردهای تعاملی و توجه به تأثیرات متقابل محیط بر انسان و انسان بر محیط اهمیت بیشتری یافته است .

 

این فایل پی دی اف در 56 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

28,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.