عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی خانه کودک ناصرخسرو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

پایان نامه : جهت دریافت کارشناسی

رشته روانشناسی کودکان استثنایی

موضوع: عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی خانه کودک ناصرخسرو

 

چکیده
از آنجایی که موضوع کودکان خیابانی و چگونگی ارتباط برقرار کردن با آنها یکی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است که با آنها ارتباط دارند، هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه‌ها و راهکارهای مددکاران برتر در برقراری ارتباط مؤثر و مقایسه آنان با سایر مددکاران در انجمن حمایت از کودکان خیابانی شعبه ناصرخسرو در سه زمینه ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی و شکستن مقاومت می‌باشد. بررسی حاضر تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به کودکان خیابانی و مددکارانی که در ارتباط با آنها می‌باشند است. روش تحقیق توصیفی است و جامعه آماری این پژوهش 26 نفر از کودکان خیابانی خانه کودک ناصرخسرو بود که بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. این کودکان به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت و توسط سؤالاتی خاص مددکاران برتر از سایر مددکاران تمییز داده شدند و پرسشنامه‌ای در زمینه برقراری ارتباط مؤثر بصورت بازپاسخ و محقق‌ساخته در سه زمینه فوق در اختیار کلیه مددکاران NGO قرار گرفت که پاسخ سؤالات کدگذاری شد و اعتبار پاسخها و کدهای مورد نظر توسط کدگذاری دیگر بدست آمد که بطور تقریبی 94% بوده است. و برای تجزیه و تحلیل گفته‌های مددکاران و کودکان از تحلیل محتوا بصورت کیفی و کمی استفاده شد.

مصاحبه انتخاب مددکار برتر شامل 5 سؤال و پرسشنامه تکنیکها و مؤلفه‌های مهم برقراری ارتباط مؤثر شامل 9 سؤال بود.

نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که مددکاران برتر بیش از سایر مددکاران به عوامل درونی و روحیات کودکان توجه می‌کنند و تأکید زیادی به نقاط مثبت و قوی آنان دارند در صورتیکه سایر مددکاران به عوامل بیرونی و محیطی کودکان توجه می‌کنند و تأکید بیشتری به مشکلات و نقاط ضعف آنان دارند.

در پایان نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش دیگری که در خانه کودک شوش انجام گرفته مقایسه شد.

نکات و پیشنهاداتی از طرف پژوهشگر مطرح گردیده که شامل برگزاری کلاسهای آموزشی در ایجاد برقراری ارتباط برای مددکاران و تحقیق در این زمینه توسط پژوهشگران دیگر و … می باشد.

 

فهرست
چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقیق

برای چه تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه

تعارف کودکان کار و خیابانی

خصوصیات کودکان خیابانی

ساختار اجتماعی کودکان خیابانی

ویژگیهای روانی و اجتماعی کودکان خیابانی

علل پیدایش کودکان خیابانی

معرفی انجمن حمایت از حقوق کودکان

ارتباط چیست

شناخت فراگرد

مدلهای فراگرد ارتباط

هدف از برقراری ارتباط چیست

مبانی ارتباط اثربخش

موانع ارتباطی

مهارتهای روابط انسانی

مراحل بهبود ارتباط

نظریه نیاز و ارتباط مؤثر

مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت انتخاب مددکاران برتر

مدل ارتباطی سیستمهای «سازش‌پذیر» فرهنگی هستی‌گرا

مدل ارتباطی گربنر

مدل ارتباطی N.L.P

راپورت یا رابطه مؤثر

برقراری ارتباط روشن

متقاعد سازی

روبرو شدن با مقاومت

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

مراحل تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری

روش جمع‌آوری اطلاعات

روش آماری

پرسشنامه‌ها

فصل چهارم: نتایج یافته های پژوهش

مقدمه

نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان

نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک

نتایج بخش دوم پرسشنامه در زمینه متقاعدکردن کودک

نتایج بخش سوم پرسشنامه در زمینه شکستن مقاومت کودک

فصل پنجم: بحث

بحث

مقایسه با پژوهش خانه کودک شوش

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع

این فایل ورد در 172 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.