بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در سال 87-1386

مقدمه : پارکینسون بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. علت این بیماری کاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل کولین) در سیستم دو پامینرژ یک نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده که با درمان عفونت هیلکوباکتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پارکینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پارکینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد.

یافته‌ها : میانگین سن افراد پارکینسون 60  سال و غیر پارکینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند.

نتیجه : در این مطالعه ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران پارکینسونی و افراد غیر پارکینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

واژگان کلیدی:پارکینسون ،هلیکوباکترپیلوری،آنتی بادی

فصل اول:مقدمه………………………………………………..10

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….11

اهداف وفرضیات…………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود ……………………..14

بیماری پارکینسون………………………………………………………………………………………………….15

اتیولوژی……………………………………………………………………………………………………………15

پاتولوژی……………………………………………………………………………………………………………16

پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………………..17

درمان……………………………………………………………………………………………………………….19

هلیکو باکتر پیلوری…………………………………………………………………………………………………21

مروری بر دیگر مقالات…………………………………………………………………………………………….23

. فصل سوم:مواد وروشها……………………………………….24

نوع مظالعه…………………………………………………………………………………………………………25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه……………………………………………………………26

معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش…………………………………………………………………………………27

نوع پژوهش  و روش  انجام  کار………………………………………………………………………………….28

فصل چهارم :یافته ها………………………………………….29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………39

منابع…………………………………………………………45

ضمایم……………………………………………………….53

این فایل ورد در 50 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

30,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.