or

دانلود تحقیقی جامع راجب هوش مصنوعی

هوش مصنوعی:
عوامل هوشمند:
ماهیت عوامل، کامل یا غیر از آن، تنوع محیطی و جانوران نمایشی حاصل از انواع عوامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در فصل1، مفهوم عوامل منطقی به عنوان اساس شیوه ها در هوش مصنوعی شناسایی گردید. در این فصل این مفهوم راملموس تر می سازیم. خواهیم دید که مفهوم عقلانیت رامی توان در بسیاری از عوامل فعال در هر محیط قابل تصوی به کار گرفت. در این کتاب، هدف ما، بهره گیری از این مفهوم جهت توسعه مجموعه کوچکی از اصول طراحی برای ساختن عوامل موفق می باشد سیستمهایی که می توان به طور معقول، هوش نامید.

مبحث خود را با بررسی عوامل، محیطها و جفت نمودن این دو آغاز خواهیم نمود. مشاهده این نکته که برخی از عوامل بهتر از بقیه عمل می کنند، به طور طبیعی ما را به ا؟عامل منطقی رهنمون می کند عاملی که تا حد امکان خیلی خوب رفتار می کند. اینک یک عامل تا چه حد به خوبی رفتار می کند به ماهیت محیط بستگی دارد. برخی از محیطهای دشوار تر از سایرین هستند.

ما طبقه بندی خام ونا پروده ای از محیطها را ارائه نموده ومشخص کرده ایم که چگونه ویژگی های یک محیط بر طراحی عوامل مناسب برای آن محیط، تاثیر می گذارند، همچنین برخی از طرحهای اصلی عامل (کالبدی) (ابتدایی) را که در باقیمانده کتاب بدان تجسم می بخشیم، توضیح خواهیم داد.

1-2 عوامل و محیطها
عامل هر چیزی است که بتوان از عنوان درک محیط از طریق حسگرها و تاثیر بر محیط از طریق محرکها، آن در نظر گرفت. این ایده ساده در شکل 1-2 به تصویر کشیده شده است یک عامل انسانی دارای چشم، گوش و دیگر اندامها برای حسگرها و نیز دستها، پاها دهان و دیگر اعضای بدن به عنوان محرک می باشد. یک عامل روبوتیک نیز ممکن است برای حسگرها از دوربین و یابنده های طیف مادون قرمز و برای محرکها از موتورهای مختلف، بهره گیرد.

یک عامل نرم افزاری نیز، فشار بر کلیدها، محتویات فایل و بسته های شبکه را به عنوان ورودیهای حسگر دریافت نموده و با نمایش روی صفحه، نوشتن فایلها و ارسال بسته های شبکه، بر محیط تاثیر گذارد. این فرض کلی در نظر گرفته خواهد شد که هر عامل می تواند اعمال خود را درک نماید.

ما از اصطلاح آموزه یا ادارک برای اشاره به ورودیهای اداراکی در هر زمان ارائه شده، استفاده می نماییم. توالی ادراک عامل، تاریخچه کامل هر چیزی است که عامل دریافت نموده است. به طور کلی، انتخاب عمل عامل در هر زمانی به توالی ادارکی بستگی دارد که تا آن زمان مشاهده شده است. در صورتیکه بتوانیم انتخاب عمل هرعاملی را بدان هرتوالی ادراک، مشخص نماییم، می توانیم بگوییم که چیزی برای گفتن در مورد عامل داریم. به لحاظ ریاضی، گفته می شودکه رفتار یک مل از طریق تابع عامل توضیح داده می شود.

این فایل ورد در 49 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

15,000 ریال – Download

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.