مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی
مشاوره حقوقی و وکالت
موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموعه گزارشها  به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

1-                  قرار منع تعقیب

2-                  ترک انفاق

3-                  فحاشی

4-                  صدور چک بلامحل

5-                  قرار موقوفی تعقیب

6-                  سرقت تعزیری

7-                  مزاحمت  تلفنی

8-                  جعل عنوان

9-                  ممانعت  از حق

10-             کلاهبرداری

11-             فروش مال غیر

12-             قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی  در امر رانندگی

13-             کلاهبرداری

14-              خیانت در امانت

15-             تخریب اموال

16-             قتل غیر عمد

17-             انتقال  مال غیر غیر و کلاهبرداری

18-             ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

19-             درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

20-             افراز  و فروش ملک مشاع

21-             الزام به تنظیم  سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد

22-             الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی

23-             اصلاح شناسنامه  و تغییر نام

24-             الزام به تنظیم سند اتومبیل

25-             اعسار به تقسیط محکوم به

26-             تجویز انتقال  منافع مورد اجاره به غیر

27-             تنفی  وصیت نامه عادی

28-             تنفیذ مبایعه نامه

29-             تجویز انتقال  منافع به غیر

30-             تعدیل وافزایش  اجاره بهاء

31-             خلع ید و قلع و قمع بنا

32-             صدور  حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین

33-             در خواست تحریر  ترکه

34-             دعوی مطالبه  وجه به استناد تجاری

35-             دعوی تصرف عدوانی

36-             مطالبه  وجه به استناد  اسناد تجاری

37-             درخواست  تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی

38-             مطالبه  هزینه های  دارایی و شهرداری

39-             مطالبه  خسارت وارده بر ملک

40-             فسخ قرار داد  اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه

41-             قرار تامین دلیل

42-             حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

43-             استفاده  از تجهیزات  ماهواره

44-             ارتشاء

45-             افتراء

46-             اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

47-             ترک انفاق

48-             تصادف رانندگی  منتهی  به ایراد خسارت بدنی

49-             آزادی  مشروط

50-             خیانت در امانت

51-      اعمال ماده 277 قانون آئین  دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت

52-      شروع به جعل واستفاده  از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی

53-             رانندگی  بدون پروانه (گواهینامه)

54-             زنای غیر محصنه

55-             صدور چک بلامحل

56-             ضرب و جرح

57-             فروش مال غیر  و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری

58-             فریب در ازدواح

59-             ممانعت از حق

فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی

60-             تخلیه مغازه تجاری  به استناد قانون 1376

61-             مطالبه  وجه سفته

62-             الزام به تنظیم  سند رسمی تلفن

63-             صدور قرار داد دستور موقت

64-             مطالبه وجه

65-             تعدیل اجاره بها

66-             مطالبه کارگری

67-             فروش ملک مشاعی

68-             الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

69-             مطالبه  وجه رسید  عادی

70-             اعتراض  به قرار  تامین خواسته

71-             فروش ملک مشاع

72-             خلع ید

73-             اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای  محکومیت های مالی

74-             تنظیم  سند رسمی انتقال زمین

75-             تنظیم سند خودرو

فصل ششم:  دادگاههای خانواده

76-             اجازه ازدواج  دختر باکره

77-             الزام به ثبت  واقعه  رجوع

78-             افزایش  و تعدیل نفقه

79-             اجازه  ازدواج مجدد

80-             اثبات  زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح

81-             الزام به تهیه مسکن  علیهذه

82-             تمکین

83-             حق ملاقات

84-             طلاق توافقی

85-             طلاق خلع  و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه

86-             صدور حکم رشد

87-             فسخ نکاح

88-             ملاقات فرزند

89-             مطالبه اجرت المثل  ایام سرپرستی  و نفقه فرزند

90-             مطالبه مهریه

فصل هشتم :  دادگاه اطفال

91-             ایراد ضرب و جرح  عمدی

92-             ایراد  ضرب و جرح با چاقو

93-             ایجاد مزاحمت  و اخلاق  در نظم عمومی

94-             تحریب شناسنامه

95-             سرقت و تخریب

96-             رابطه نامشروع

97-             عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم:  دادگاه  تجدید نظر استان تهران

98-             اثبات نسب

99-             تخلیه مغازه به استناد قانون 1356

100-         تصرف عدوانی

101-         تخلیه مغازه  به علت نیاز  شخصی

102-         تقاضای  توقیف  و ابطال  اجرائیه

103-         تقاضای  صدور حکم به تقسیط مهریه

104-         تقاضای  صدور گواهی  عدم امکان  سازش

105-         تعدیل  اجاره بها

106-         تعیین نفقه

107-         تنظیم سندرسمی  انتقال سرقفلی

108-         تنظیم قولنامه  و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

109-         تنفیذ طلاق

110-         طلاق  به استناد  قاعده عسر و حرج

111-         طلاق خلع

112-         فسخ  نکاح  بعلت تدلیس زوجه

113-         طلاق  وحضانت  فرزند

114-         مطالبه  مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان

115-         مطالبه  وجه سفته  وتامین خواسته

116-         مطالبه ودیعه  منزل استیجاری
فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.

آنچه درباره تهیه و نحوه  استفاده بهینه از این مجموعه  شایان ذکر است:

1-   در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه  محل کارآموزی موجود نبوده  لذا ناگزیر  از سایر پرونده های در دسترس  گزارش تهیه شده است.

2-   شماره شعبه  محل کارآموزی  درصدر بعضی از گزارش  باشماره شعبه  صادر کننده  رای متفاوت  است، علت این تعارض  آن است که با احیای  دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام  شده یا به علت  کمبود  کادر قضایی برچیده شده اند.

3-   جهت دسترسی  آسان تر به گزارش های مورد نظر،  فهرست  تفصیلی  برای این مجموعه  تنظیم شده است.

4-   به انگیزه  ارتقای  سطح کیفی  مجموعه ،  پس از نتیجه گیری  و نظریه کارآموز،  حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی  یا آراء  وحدت رویه  دیوان عالی کشور  در خصوص  موضوع می باشد.   افزوده  شده است.

در خاتمه  ضمن تشکر  از کارمندان  محترم هیئت  اجرایی خصوصا شاغلین  دلسوز بخش  آموزش  و کارمندان زحمتکش  دفتر دادگاهها  ونیز راهنمایی های ارزنده  قضات شریف  دادگستری استان تهران

والعاقبه للمتقین

سید قاسم میر محمدی

کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی
علائم اختصاری مورد استفاده:

قانون مدنی
ق.م
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.آ.د.م
قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.ا.م
قانون تجارت
ق.ت
قانون مسوولیت مدنی
ق.م.م
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.ا.ج.ا.ا
قانون روابط موجر ومستاجر
ق .ر.م.م
قانون امور حسبی
ق.ا.ح
قانون مجازات اسلامی ض
ق.م.ا
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری
ق.آ.د.ک
قانون چک
ق.چ
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری
ق.ت.م

فایل ورد 740 صفحه ای

58,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 2 =