دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه


دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه

دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه

مقدمه
استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.
واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است .

تاریخچه
صنعت برق قدیمی ترین و بزرگترین بخش صنعتی است که صاحب یکی از اولین و منسجم ترین تشکیلات در مجموعه نظام اداری کشور می باشد.چنانچه سال 1278 شمسی را که عملیات حفاری برای اولین بار در مسجد سلیمان به نتیجه رسید و برق از عمق 1180 پایی زمین فوران کرد تاریخ آغاز حیات صنعت برق در ایران محسوب نمائیم ، تا به امروز بیش از 81 سال از عمر این کاراترین پدیده صنعتی قرن حاضر ، در کشورمان سپری گردیده است.بررسی تحولات مختلف طی این سالها نشان می دهد که صنعت برق ایران از اولین روزهای تولدش با تمامی رویدادها و حوادث سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کشورمان همراه گردیده و در بسیاری موارد نیز خود عامل و محرک اصلی جریاناتی تاریخ ساز بوده است که پرداختن به این مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نیست و خود به فرصت و رخصتی شایسته نیازمند است.
اما آنچه در ارتباط با این مجموعه شایان ذکر می باشد ، این است که طی دهه های متمادی پس از آغاز حرکت چرخهای صنعت برق در ایران ، سازمان و تشکیلات آن نیز همپای تاسیسات فنی و عملیاتی گسترش یافته و امروزه آن هسته کوچک اولیه که از یک دکل حفاری و تعدادی کارگر ساده محلی تحت امر چند تکنیسین خارجی و در راس آنها سوداگری بین المللی بنام « ویلیام ناکس دارسی » انگلیسی پا گرفته بود ، به تشکیلاتی عظیم مبدل گردیده که با نام وزارت برق هدایت کلیه عملیات مربوط به صنعت برق کشور ، در بخش های برق ، گاز و پتروشیمی را عهده دار می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه 2
تاریخچه 4
تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق 5
انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق 6
امور تدوین و کنترل مقررات مالی 8
امور برنامه ریزی و بو دجه 10
حسابداری شرکت برق 13
نمودار سازمانی و تشکیلاتی 18
آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت تولید و توزیع برق ایران توانیر 19
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی شرکت برق 23
شرکت تولید و توریع برق ایران توانیر 26
– سرمایه‌گذاری بلند مدت 27
اموال و ماشین آلات و تجهیزات: 26
ترازنامه 28
صورتحساب سود و زیان 30
امور جاری در دست اقدام : 32
طبقه بندی حسابهای درآمد 33
طبقه بندی حسابهای هزینه 35
شماره گذاری حسابها در موسسات دولتی 35
حسابهای تنخواه گردان 36
ثبت ارقام در حسابهای بودجه ای 36
1- ثبت ارقام پیش بینی شده در بودجه 36
2) ثبت ارقام مربوط به وصول وجوه: 41
3) ثبت ارقام مربوط به پرداخت وجوه و انجام شدن مخارج 41
این فایل ورد در 44 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.