دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق


پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق
مقدمه
یکی از مهم‌ترین قوانین الهی که تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند.از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید که مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

قانون مدنی مشخص نکرده که تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌کنند که منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.

در نهایت از آنکه فردی به حقوق او از ملکی ( که در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست  اقامه ی  یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی  اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا که این دعوا با غصب ارتباط نزدیک دارد آن دو را با هم مقایسه  می‌کنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم که با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترک آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شکایت و اقامه‌ی دعوی  از دعوایی مذکور و تجدید نظر درباره‌ی احکام آنها را بیان می‌کنیم.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل مقدماتی
بحث اول(تعاریف)
گفتار اول – تعریف تصرف و چگونگی آن
گفتار دوم – تعریف حق و انواع آن
گفتار سوم – تعریف عدوان و غصب
گفتار چهارم – تعریف دعوا و شرایط اقامه‌ی آن

فصل اول (دعاوی تصرف)
مبحث نخست – معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه‌ی آن
مبحث دوم – معرفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی
گفتار دوم – (مقایسه دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه‌ی ید، غصب)
بند اول – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید
بند دوم – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید
بند سوم – مقایسه دعوای تصراف عدوانی با غصب
گفتار سوم – مقررات ویژه‌ی دعوای تصرف عدوانی
بند اول – تکلیف ابنیه‌ی احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی..
بند دوم – تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه‌ی دعوا مالکیت
بند سوم – تکلیف ابنیه‌ و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم
بند چهارم – تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی
بند پنجم – تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی
بند ششم – تکلیف اجرت‌المثل ایام تصرف
بند هفتم – تکلیف تصرف امین

فصل دوم(دعوای ممانعت از حق)
مبحث اول ( تعریف دعوای ممانعت از حق )
گفتار اول (مصادیق دعوای ممانعت از حق)
گفتار دوم ( تفاوت دعوای تصرف عدوانی با ممانعت از حق)

فصل سوم(دعوای مزاحمت از حق)
مبحث اول – تعریف دعوای مزاحمت از حق
گفتار اول – مصادیق دعوای مزاحمت از حق
مبحث دوم – تفاوتهای دعوای تصرف عدوانی با دعوای مزاحمت از حق
مبحث سوم – تفاوتهای دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت از حق

فصل چهارم(قواعد مشترک بین دعاوی تصرف)
مبحث اول (کیفیت و مدت تصرف)
مبحث دوم(اوصاف تصرف)
گفتار اول – اوصاف تصرف خواهان
گفتار دوم – اوصاف تصرف خوانده
مبحث سوم – مدت تصرف
گفتار اول – مدت تصرف نسبت به خواهان
گفتار دوم – مدت تصرف نسبت به خوانده
مبحث چهارم(طریقه‌ اقامه‌ی دعوا، آثار آن و اقدامات احتیاطی)
گفتار اول اقامه‌ی دعوا
بند اول مرجع صالح اقامه‌ی دعوا
بند دومشیوه‌ی اقامه‌ی دعوا
بند سومذینفع اقامه دعوا
گفتار دومآثار دعاوی تصرف
گفتار سوم اقدامات احتیاطی دعوای تصرف

فصل پنجم(رسیدگی، صدور رأی و شکایت از آن)
مبحث نخسترسیدگی دادگاه
گفتار اول – ارائه‌ی دلیل و رسیدگی به آن
گفتار دومورود ثالث و رسیدگی به آن
گفتار سومصدور رأی
بند اول شکایت از رأی صادر شده
مبحث دوم – آثار حکم و اجرای آن
گفتار اول – آثار حکم دادگاه
گفتار دوم – اجرای حکم دادگاه
مبحث چهارم – نتیجه‌گیری و پیشنهاد
منابع و مآخذ

این فایل ورد در 50صفحه به خدمتتون ارئه میشود.