دانلود پاورپونت انواع سیستم های اجرای پروژه

دانلود پاورپونت انواع سیستم های اجرای پروژه

دانلود پاورپونت انواع سیستم های اجرای پروژه

 تعریف قرارداد

قراردادهای پیمانکاری جز قراردادهای اداری می باشند.

قراردادهای اداری:-

قراردادی که یکی از سازمانها اداری از یکسو با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر با هدف انجام عملی یا ارائه خدماتی خاص در جهت منافع عمومی منعقد می شود.

مقایسه قرارداد اداری و خصوصی

 

قرارداد خصوصی:-

. منافع اشخاص حقیقی .دارای اختیارات کامل

. در چار چوب قوانین

قرارداد اداری :-

. حقوق عمومی

.  فاقد اختیارات کامل در انعقاد  قرارداد

.  محدودیتهای قوانین ومقررات

. الزاما عمومی نیست

. عدم الزام

. امکان ان وجود دارد

.  هدف عمومی مدد نظر می باشد

.   رفع نیازمندیهای مشترک مردم

.  اجازه هیچگونه تغییر و دخل وتصرف در          عبارات و جملات و مفاد قرارداد               وجود ندارد

عوامل ذینفع در پروژه

OWNER

کارفرما :-

تامین مالی پروژه / ارتباط حقوقی با مشاوران و

پیمانکاران / پیگیری تمام مراحل پروژه

ENG. CONSULTANT

مهندسین مشاور :-

مطالعات / طراحی / نظارت

CONTRACTOR

پیمانکار:-

تهیه / حمل / نصب / اجرای

سایر ذینفان در پروژه:-

بهر ه برداران / سرمایه گذاران / شرکتهای تامین کننده ماشین الات / شرکتهای بیمه

این فایل پاورپوینت در 24 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

25,000 ریال – Download