دانلود مقاله ی فضاهای شهری قرون وسطی


دانلود مقاله ی فضاهای شهری قرون وسطی

دانلود مقاله ی فضاهای شهری قرون وسطی

برای دادن یک تصویر مختصر از تاریخچه فضاها می توان به فضاهای موجود در قرون وسطی اشاره کرد. در قرون وسطی فضاهای ناشناخته شده ای وجود داشت از جمله: اماکن مقدس و اماکن آلوده، اماکن حفاظت شده و اماکن باز و بدون حفاظ، اماکن شهری و اماکن روستایی و… تمام این سلسله مراتب، تفاوتها و اختلاطها، فضایی به وجود می آورد که می توان به اختصار آن را فضای مربوط به قرون وسطی نامید.

برای دادن یک تصویر مختصر از تاریخچه فضاها می توان به فضاهای موجود در قرون وسطی اشاره کرد. در قرون وسطی فضاهای ناشناخته شده ای وجود داشت از جمله: اماکن مقدس و اماکن آلوده، اماکن حفاظت شده و اماکن باز و بدون حفاظ، اماکن شهری و اماکن روستایی و… تمام این سلسله مراتب، تفاوتها و اختلاطها، فضایی به وجود می آورد که می توان به اختصار آن را فضای مربوط به قرون وسطی نامید . دگردیسی شهر قرون وسطی به شهر صنعتی بیشتر در حضور دودکش کارخانجات و منازلی متجلی می شود که شروع به استفاده از سوخت ذغال سنگ کرده اند . شهر به تدریج توسه یافته و جمعیت آن حدوداً در فاصله زمانی پنجاه سال دوبرابر شده است. خیابان های وسیعی با خطوط مستقیم در شهر ایجاد شده اند که باعث توسعه و ایجاد محلات، میدان ها و پارکهای جدید شده اند .

این فایل پی دی اف در 5 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.