پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

تدارکات

آزمایشگاه

آنژیو گرافی

بانک خون

بخش CCU

سردخانه

داروخانه

بخش ICU

بخش زنان و زایمان

بازتوانی

کلینیک

اداری

اورژانس

رادیولوژی

اتاق عمل

جراحی

داروخانه

بخش مادر و کودک

اتاق بیمار