دانلود برنامه فیزیکی بیمارستان عمومی 46 تخته

آزمایشگاه

استریل مرکزی

اعمال جراحی

انبارهای مرکزی

اورژانس

بخش اداری

بخش زایمان (نوزادان)

بخش زایمان

بخشهای بستری

تغذیه (آشپزخانه)

داروخانه

درمانگاه

رادیولوژی

زباله سوز

فضاهای عمومی

کاخداری و رختشویخانه

کارگاههای تعمیراتی

مراقبتهای ویژه

مرگ

موتورخانه

فایل پی دی اف