دانلود کتاب مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه


کتاب مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای نوشته نوربرت اپنهایم و ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان

مقدمه
رویکرد عقلانی در تجزیه و تحلیل سیاستگذاری و فرآیند برنامه ریزی
مرور مفاهیم ریاضی مقدماتی (پایه)
مرور جبر ماتریسی
مرور نظریه احتمالات

مدل های جمعیتی
مقدمه
مدل رشد خطی
مدل رشد غایی
مدل رشد غایی اصلاح شده
مدل های غایی مضاعف و ساماندهی
روش های مقایسه ای
مولفه تولد در مدل بقای عمر کوهورت
مولفه سالخوردگی (طول عمر)
مولفه مهاجرت
مدل چندمنطقه ای و سایر توسعه های مدل بقای عمر کوهورت

فعالیت اقتصادی و تحلیل اشتغال
مقدمه
مدل پایه اقتصادی
گسترش چندبخشی مدل پایه اقتصادی
مدل داده-ستانده
شکل چندمنطقه ای مدل داده-ستانده
مدل بس شمار اشتغال و جمعیت
شکل چندمنطقه ای از مدل اشتغال و مدل بس شمار
مدل های پویا

مدل های کاربری زمین و تقاضای سفر
مقدمه
تئوری مدل جاذبه
کاربرد اول: شکل تک قیدی (الزامی)
کاربرد دوم: شکل دوقیدی (الزامی)
نظریه مدل فرصت های میانی
کاربرد
شکل های دیگر مدل
مدل های تولید سفر
مدل های انتخاب وسیله
روش های تخصیص سفر

مدل های برنامه نویسی
مقدمه
برنامه ریزی توسعه بهینه: مثال هایی چند از برنامه ریزی خطی
راه حل گرافیکی برنامه های دومتغیره
راه حل برای برنامه های عمومی به شیوه سمپلکس
تحلیل حساسیت یک برنامه خطی
بودجه بندی سرمایه و برنامه ریزی پویا
بسط روش به تخصیص چندمنبعی
زمان بندی و روش مسیر انحرافی
بسط روش به مورد عدم قطعیت: روش PERT

سازگارسازی مدل
مقدمه
فرآیند مطلعه تحقیق
تخمین اطلاع داده: ارزش های متوسط
موارد خاص
تخمین داده های ورودی: نسبت ها
تنظیم مدل: روش جمع حداقل مربعات
تنظیم مدل: روش حداکثر احتمال
ابعاد دقت یک مدل تنظیم شده
شکل عملکردی تصمیم

مدل رگرسیون خطی
مقدمه
روش کمترین مربعات برای تنظیم مدل های رگرسیون خطی
اعتبار آماری مدل رگرسیون
مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره
مدل های شبه خطی
مشکلات و گسترش مدل های خطی

پیوست الف: لیست نمادها (نشانه ها)
واژه نامه
کتابنامه منتخب
فهرست راهنما

پیوست ب: کاربرد برخی از فنون معاصر در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
طراحی سیستم های کمکی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
کاربرد مدل الوت (Allot) در تصمیم گیری کاربری زمین
کتابنامه پیوست ب


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.