دانلود افسردگی و راه های مقابله با آن

در زندگی هر فردی فراز و نشیبهایی وجود دارد. این فراز ونشیبها تا وقتی که بیش ازاندازه نباشند موجب می شوند زندگی ما جالب وچالش انگیز شود. امازمانی که به طوراستثتایی احساس افسردگی و غمگینی می کنید یا زمانی که برای یگ دو ره طولانی بی حوصله و گرفته هستید ، لازم است وضعیت را ارزیابی کنید و به دنبال پاسخهای مقایسه ای باشید.
انجمن روانپزشکی آمریکا (1994) اظهار می دارد که ممکن است افراد دچارافسردگی بالینی به مدت 2 هفته یا بیشتر علایم زیر را تجربه کنند.تغییر اشتها یا کم اشتها می شوند و وزن از دست می دهند و یا پر اشتها میشوند.بی خوابی یا خواب بیش از معمول و کاهش انرژی $احساس بی ارزشی ، خود سرزنشی یا گناه زیاد وکاهش توانایی تفکر یا تمرکز $افکار تکراری در باره مرگ ، افکار خود کشی.

کلمات کلیدی:
افسردگی
افکار منفی
راه های مقابله با افسردگی

حفظ احساس کنترل
ما وقتی احساس افسردگی می کنیم که هیچ راهی برای بهبود بخشیدن اوضاع و احوال نمی بینیم و در گیر الگو های تفکر منفی می شویم.حفظ احساس کنترل ،خود کار آمدی و تسلط بر زندگی در هنگام افسردگی مهارت مهمی است به خاطر داشتن این نکته مهم است که در هر حال کنترل درونی و خود کار آمدی ناشی از رویدادهایی است که9 در همین دنیا رخ می دهد نه رویدادهایی که خارج از دنیا اتفاق می افتد . احساس کنترل تعهد شما را نسبت به پذیرفتن مسئولیت مشکلات خود و استفاده از مهارت های مساله گشایی برای یافتن راه حلهایی برای چالشهای زندگی تقویت می کند.

فهرست مطالب

مقدمه 1
علایم افسردگی 2
عوامل زیر بنایی افسردگی 2
تغبییر دادن موقعیت 3
کنترل بایدها ونبایدها 5
حفظ ااحساس کنترل 6
ارزیابیهای اولیه منطقی 7
استفاده از مهارتهای مقابله ای انطباقی 7
مسئله گشایی 8
کنترل تفکر منفی 9
تفکر انطباقی 10
متوقف ساختن افکار منفی 11
تمرین تفکر مثبت 12
پذیرفتن مسئولیت تفکر خود 13
ارزش خود کارآمدی 14
تشویق پاسخهای مثبت دیگران 15
استفاده موثر از سیستمهای حمایتی 17
نا امیدی و یاس 17
نتیجه گیری 18
منابع 19
این فایل ورد در 22 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.