دانلود جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

 

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
واژه‎های کلیدی:
جرم‎انگاری
ضرر
مسئولیت مدنی
مسئولیت جزایی و سوءنیت
حقوق در ایران
عنوانهای حقوقی
 عنوان مشابه

 

مقدمه
1-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
2-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.
3-روش تحقیق : 
تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.
4-پرسش های تحقیق :
1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
3-ارکان غصب را توضیح دهید؟
4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
5-فرضیه های تحقیق:
1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
3-سرقت از مصادیق غصب است.
4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.
6- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.
فهرست

موضوع:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن1

چکیده2
واژه‎های کلیدی:3
مقدمه4
1-بیان مسئله وشناخت آن4
2-جهت انتخاب موضوع:4
3-روش تحقیق :5
4-پرسش های تحقیق :5
5-فرضیه های تحقیق:6
6- هدف تحقیق :6
7-طرح کلی نگارش :7
کلیات8

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر12

معامله فضولی12
الف- تعریف و ارکان12
ب- قلمرو معامله فضولی13
ج- آثار حقوقی معامله فضولی14
انتقال مال غیر15
الف- رکن مادی جرم16
1- فعل مرتکب17
2- موضوع جرم18
3-  تعلق مال به غیر21
4- نتیجه جرم24
ب- رکن معنوی25
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری27

غصب27
الف- ارکان غصب27
1- استیلا27
2- عدوانی بودن استیلا29
3-  مغصوب : حق غیر32
ب- آنچه در حکم غصب است33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری35

الف- غصب و سرقت35
1- عنصر مادی36
2- عنصر معنوی37
3- نتیجه‌گیری38
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف38
1- پیشینه و محل بحث38
2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر40
1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر41
2-2- عنصر معنوی جرم43
3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه44
3- تصرف عدوانی45
ج- خیانت در امانت48
1- عنصر مادی49
2- عنصر معنوی50
3- مقایسه غصب و خیانت در امانت50
د – اختلاس52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری52

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی54
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران54
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم59
نتیجه‌گیری62
منابع وماخذ64
این فایل ورد در 64 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.