دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده 1


در ادبیات اجتماعی و نظریه پردازی تحولات اجتماعی کشور، توجه بسیار کمی به آنها شده و عمدتاً جایگاه حاشیه ای داشته اند. در واقع بافت فرسوده در بستر استمرار خود، زلزله ای خزنده و خاموش به حساب می آید. لذا به طور طبیعی در متن زمان خویش و بطن فعالیت های اجتماعی روزانه، دامنه مفاسدی همچون فقر و تکدی گری، معضلات اخلاقی، اعتیاد، بی بندوباری فرهنگی، سرقت و غیره را گسترش داده و تشدید میکند، همین امر، به طور طبیعی، خود مقدمه فاجعه عظیمی است که می تواند متعاقب بروز یک زلزله در مقیاس پائین ریشتر رخ عیان نماید.

فرسایش و فرسودگی

فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود. فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعی و شکل گرفتن حیات شهری روزمره ای کمک می کند. این عامل با کاهش عمر اثر و باشتابی کم و بیش تند، باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می گردد. فرسودگی به دو دسته تقسیم می شود:

üفرسودگی نسبی

üفرسودگی کامل

üفرسودگی نسبی، فرسودگی است که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی کالبد یا فعالیت رخنه می کند و به دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فضای شهری می گردد.

üفرسودگی کامل، فرسودگی است که فرسودگی در هر دو عنصر فضای شهری یعنی کالبد و فعالیت آن رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامل فضا شود.

پس، فرسودگی یا در « کالبد »، یا « فعالیت » و یا در « کالبد و فعالیت » به طور یکجا رسوخ میکند

معادله اول:

شکل (کالبد سالم) + فعالیت (فرسودگی نسبی)= فرسودگی نسبی فضا

معادله دوم:

شکل (کالبد نسبتاً‌ فرسوده)+ فعالیت (سالم)= فرسودگی نسبی فضا

معادله سوم:

شکل (کالبد فرسوده)+ فعالیت (فرسوده) = فرسودگی کامل فضا

معادله میزان فرسودگی فضای شهری نوع فرسودگی فضای شهری نوع مرمت نوع اقدام مدت زمان اقدام نوع طرح نحوه استفاده از زمین و بنا مقیاس
اول فرسودگی نسبی فضای شهری فعالیت (عملکرد) بهسازی ابقا کوتاه مدت (5-0 سال) اجرایی تغییر، تدقیق کاربری، تأکید بر شکل (بنا) در حد زیرمحله و کوی
دوم فرسودگی نسبی فضای شهری کالبدی (شکل) نوسازی احیا میان مدت (15-0 سال) طراحی تأکید بر کاربری تغییر در شکل (بنا) در حد محله و برزن
سوم فرسودگی کامل فضای شهری فعالیت+کالبد بازسازی تخریب و ساخت مجدد بلند مدت (25-0 سال) برنامه­ریزی تنظیم کاربری، تعریف شکل (بنا) شهر یا بخشی از شهر
 دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده 1