دانلود پاورپوینت انسان و طبیعت و معماری


در هر یک از سطوح فوق چهار تئوری بنیادی از نظر عقلی قابل تفکیکی است به شکل نظریات توصیه ای ( حکمت عملی ) ریشه در نظریات توصیفی ( حکمت نظری )

عنوان مکتب توصیف سامانه ای (حکمت نظری ) توصیف راهبردی (حکمت عملی )
مکاتب طبیعت ستیز بیسامانی تضاد ( رودر رویی با طبیعت )
مکاتب طبیعت گریز سامانه مکانیکی ( گسسته ) بی ارتباطی جدایی از طبیعت )
مکاتب طبیعت گرا سامانه ارگانیکی ( پیوسته ) هماهنگی ( یکی شدن با طبیعت )
مکاتب طبیعت ساز فرا سامانه تکمیل ( نظریه اشتمالی )

کتابهای تئوری معماری ( از جمله زیبایی شناختی در معماری گروتر ) همین چهار تئوری را مطرح کرده اند

رویکرد های گوناگون درباره رابطه انسان ، طبیعت و معماری بر پایه جهان بینی های گوناگون

رویکرد های اصلی نگرش انسان بر طبیعت ارتباط ماهوی انسان و طبیعت نوع سامانه مکاتب نظری رابطه معماری و طبیعت سبک های معماری معمار
طبیعت ستیز نگرش چیره جو بر طبیعت طبیعت کالایی در دست انسان غیر سامانه ای عصر نوگرایی غربی ( مدرنیسم ) تضاد ساختار شکنی لیبسکیند

آیزمن

طبیعت گریز نگرش بی تفاوتی با طبیعت عدم ارتباط ذاتی سامانه ای گسسته فرهنگ نئوکلاسیک رنسانس بی ارتباط کلاسیک نئو کلاسیک مدرنیزم باغسازی انگلیسی بوتا

واگنر

گروپیوس

نگرش فرا طبیعت (عرفان انفسی ) طبیعت زندان انسان ( اصالت روح ) افلاطون صوفیان کهن ( مولانا ) آیین هندویی تقابل هند باستان معابد غاری شکل
طبیعت گرا نگرش طبیعت گرای شکلی طبیعت آرام بخش انسان سامانه ای پیوسته ناتورالیسم

رومانتیسیسم

همشکلی تکنو ارگانیک فراکتال معماری سبز کالاتراوا

فرای اوتو گری

نگرش یکی شدن با طبیعت ( عرفان آفاقی ) طبیعت هدف ذاتی انسان دین های کهن چین و ژاپن ( تائوسم و نن ) تجانس ارگانیک باغ ژاپنی و چینی رایت

آندو

طبیعت ساز نگرش آیه ای به طبیعت طبیعت بستر آغازین رشد روح انسان ولی حجاب نهایی او فراسیستمی حکمت متعالیه تکمیل معماری اسلامی ، معمار ژاپنی ، باغ ایرانی ، باغ فرانسوی

این فایل پاورپوینت در 37 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.