مطالعه خواص ضد سرطانی گیاه پنیرک با استفاده از روشهای خالص سازی و عصاره گیری و مقایسه نتایج حاصله با روشهای QM/MM


 

چکیده
در دهه اخیر ، رفتار شیمیایی فلاونوئیدها و آنتی اکسیدانها مورد بررسی و تحقیق آزمایشگاهی و تجربی قرار گرفته است. گیاهان منبع غنی از آنتی اکسیدانهای طبیعی هستند که این مهم سبب پیشرفت و توسعه صنعت داروسازی میگردد. گیاه پنیرک بانام علمی Malva sylvestris از زمانهای قدیم بخاطر دارا بودن خواص دارویی متعددش شناخته شده است ، در حالیکه ترکیبات آنتی اکسیدانی در این گیاه وجود دارد ، که بیشتر خواص بیواکتیو پنیرک با فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی یافت شده در گیاه ارتباط دارد . فنولیک اسیدهای آشکار شده در برگهای پنیرک بعنوان آنتی اکسیدانهای اصلی موثر در حذف رادیکالهای آزاد بوده که در رژیم غذایی انسانها مورد نیاز است. دراین تحقیق عصاره پنیرک استخراج وخالص سازی شد و حضور ترکیبات فنولی درعصاره گیاه تعیین گردید ، در ادامه اثر گروههای عاملی بررسی شد ، بدین ترتیب که گروه عاملی متیل در موقعیت فعال ترپنوئیدهای جداسازی شده از پنیرک، با دیگر گروههای عاملی فعال همچون Br ، F , Cl جانشین شده ، ساختار ها بهینه سازی شده و جابجایی شیمیایی و پارامترهای ترمودینامیک همچون انرژی آزاد گیبس و آنتالپی بوسیله Opt , NMR و Freq محاسبه شده است. محاسبات مکانیک کوانتومی ) QM ( ومکانیک مولکولی ) MM ( بوسیله نرم افزار Guassian98 بااستفاده از روش B3LYP و مجموعه پایه 6-31G* برای سنجش اثر جانشینی بر روی پارامترهای الکترونی ساختار و خواص ترمودینامیک استفاده شد. در نهایت نمودارهای مربوط به حالات مختلف جانشینی را در هر ساختار رسم نموده و این نمودارها را برای بررسی اثر جانشینی بر روی پارامترهای مختلف با هم مقایسه شد.
کلید واژه ها : فلاونوئیدها , آنتی اکسیدان , ترپنوئید , پنیرک , NMR

رساله دکتری تخصصی رشته شیمی آلی (Ph.D)

مطالعه خواص ضدسرطانی گیاه پنیرک با استفاده ازروشهای خالص سازی وعصاره گیری ومقایسه نتایج حاصله باروشهای

QM/MM

چکیده فارسی 1
فصل اول:فلاونوئیدهاو بررسی نقش فلاونوئیدها در بدن 2
3
– -1 1 مقدمه
4
– -2 1 فلاونوئیدها
5
1 2 1 منبع فلاونوئیدها در طبیعت – – –
6
2 2 1 ساختمان فلاونوئیدها – – –
7
3 2 1 انواع فلاونوئیدها و ساختمان آنها – – –
8
1 3 2 1 آنتوسیانین ها – – – –
9
2 3 2 1 فلاون ها – – – –
9
2 3 2 1 فلاونول ها – – – –
12
4 2 1 چالکون ها – – –
14
1 4 2 1 دی هیدرو چالکون ها – – – –
19
3 1 بیوسنتزفلاونوئیدهاوچالکون ها – –
19
1 3 1 بیوسنتز فلاونوئید ها – – –
21
2 3 1 بیوسنتز چالکون ها – – –
22
5 2 1 شیمی چالکون ها – – –
24
6 2 1 شیمی فلاونوئیدها وترکیبات طبیعی وابسته به آنها – – –
27
4 1 مشخصات طیفی فلاونوئیدها – –
31
5 1 روش استخراج , جداسازی و خالص سازی فلاونوئیدها – –
31
1 5 1 روش استخراج فلاونوئیدها – – –
31
2 5 1 آماده سازی و عصاره گیری از مواد گیاهی – – –
32
3 5 1 جداسازی و خالص سازی مواد متشکله موجود در عصاره – – –
32
1 3 5 1 کروماتوگرافی ستونی – – – –
33
2 3 5 1 کروماتوگرافی لایه نازک – – – –
34
3 3 5 1 کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا

تبلور – – – –
35
5 1 بررسی نقش فلاونوئید در بدن – –
37
6 1 فلاوپیریدول – –
37
1 6 1 نقش کلی فلاوپیریدول در بدن – – –
37
7 1 مقدمه ای در فرآیند چرخه سلول – –
38
1 7 1 بررسی فرآیند چرخه سلولی – – –
39
2 7 1 نقش و اهمیت آنزیمهای – – – CDK,Cyclin
40
فصل دوم: پنیرک و خواص ضد سرطانی آن
41
1 2 پنیرک – –
41
2 2 ترکیبات شیمیایی پنیرک – –
41
1 2 2 فلاونوئید – – –
42
2 2 2 موسیلاژ – – –
42
3 2 2 ترپنوئید – – –
42
4 2 2 مشتقات فنول – – –
42
5 2 2 آنزیم – – –
43
6 2 2 ویتامین – – –
43
7 2 2 اسیدچرب – – –
43
8 2 2 رنگدانه – – –
44
9 2 2 عناصر شیمیایی – – –
44
10 2 2 قند – – –
44
3 2 خواص درمانی پنیرک – –
45
4 2 مواد وروش ها در جهت ارزیابی فعالیت آنتی کسیدانی پنیرک – –
46
5 2 اندازه گیری میزان کل فنول عصاره پنیرک – –
– -6 2 سنجش قدرت مهار کنندگی رادیکال 46 DPPH
– -7 2 آزمون رادیکال کاتیون 47 ABTS
47
8 2 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی به روش بی رنگ شدن بتاکاروتن – –
– -9 2 بررسی کاربرد عصاره پنیرک بعنوان آنتی اکسیدان طبیعی در روغن 48

تعیین مقدار دی ان های مزدوج 49
11 2 تجزیه و تحلیل آماری – –
12 2 میزان فنول کل عصاره پنیرک – –
13 2 اثر آنتی اکسیدانی عصاره پنیرک در روغن سویا – –
13 3 رابطه میان فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه – –
14 3 نتیجه گیری – –
فصل سوم: شیمی محاسباتی
53
1 3 مقدمه – –
54
2 3 طبقه بندی روشهای کوانتمی – –
61
3 3 روشهای مبتنی بر تئوری اوربیتال مولکولی – –
61
1 3 3 روش میدان خودساز هارتری فاک – – – –
62
2 3 3 روشهای ارتباط الکترونی – – –
63
3 3 3 تئوری میدان خودساز گار چند آرایشی – – –
64
4 3 3 برهم کنش آرایشی – – –
64
5 3 3 تئوری اختلال – – –
64
6 3 3 روش پاراکتریزه شده – – –
65
7 3 3 روشهای مبتنی بر توابع دانسیته – – –
65
8 3 3 تقریبهای اولیه – – –
66
9 3 3 تقریبهای دانسیته موضعی – – –
66
10 3 3 تصحیح شیب )گرادیان (دانسیته – –
67
11 3 3 روش اتصال آدیاباتیک – – –
67
4 3 سری های پایه – –
68
1 4 3 اوربیتالهای اسیلتری و کوسی – – –
68
2 4 3 طبقه بندی سری های پایه – – –
69
3 4 3 سری های پایه دانینگ – – –
69
5 3 میدان نیرو – –
– – -1 5 3 میدان نیروی 71 Amber

شبیه سازی لانگوین 72 LD
– – -1 6 3 انتگرال گیری محاسبه عددی 73
– -7 3 شبیه سازی مونت کارلو 74

8 3 محاسبات کوانتمی نیمه تجربی – –
1 8 3 انتخاب روش در محاسبات کوانتمی نیم تجربی – – –
9 3 روش های کامپیوتری – –
10 3 نرم افزارهای – – Hyper Chem
1 10 3 روش های محاسباتی در – – – Hyper Chem
2 10 3 ممان دو قطبی – – –
3 10 3 چگالی الکترونی کل – – –
4 10 3 چگالی اسپین کل – – –
5 10 3 پتانسیل الکترواستاتیک – – –
11 3 برنامه – – Gaussian98
12 3 توانایی های – – Gaussian98
فصل چهارم: فصل تجربی
83
1 4 استخراج مواد موثر پنیرک – –
83
1 1 4 آماده سازی مواد گیاهی – – –
83
2 1 4 عصاره گیری – – –
83
3 1 4 جداسازی ترکیبات غیر قطبی از مخلوط – – –
83
4 1 4 چربی گیری از مخلوط – – –
فصل پنجم: محاسبات ,نتیجه گیری , پیشنهادات 98
– -1 5 جزئیات محاسبات 99
– -2 5 نتایج و بحث مربوط به ساختارها 101
منابع و ماخذ 178


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *