دانلود کتاب فرهنگ شهری لوئیز مامفورد

از سالهای بسیار دور، یعنی 9191 با تشویق پاتریک گدس بهجمعآوری مطالبی پرداختم که بهکتاب حاضر تبدیل شد . نظیر تمامی مقالات و کتابهایی که تا آن زمان درباره معماری ، برنامهریزی واحدهمسایگی، مسکن ، و توسعه منطقهای منتشر کردهبودم ، این نیز کتاب بر تحقیقات دستاول متکی است که از مناطق مختلف گردآوری شدهاست و با بررسی دقیق محل تولدم ، نیویورک، و اطراف آن آغاز میشود. همه تلاشام در جهت کشف روشی یکپارچه در حوزهای متمرکز بوده است که تا کنون متخصصانی با گرایش های مختلف، درباره آن با هدف عمل جمعی برای استقرار اصولی پایه که بتوان براساس آن محیط انسانی  ساختمانها، محلهها ، شهرها و مناطق  را نوسازی کرد، کار کردهاند. بررسی جنبههایی از زندگی که معمولاً تحت عناوین اخلاق ، مذهب و آموزش شناختهمیشوند به زمانی دیگر موکول میشود. در این کتاب حتی با پذیرش مخاطره، میبایست بخشهایی از کتاب تکنیک و تمدن را مورد بررسی تطبیقی قراردهیم. دو کتاب مذکور در عین استقلال، مکمل هم نیز بهشمار میروند: هر کدام از این کتابها بهنوبه خود درپیآنند که نشان دهند جهان معاصر تا چه اندازه منتظر انسانهای پاکنیتی است که چگونگی فائق آمدن بر سازوکارهای تمدنستیز و جاهلیت سازمند را که موجودیت تمدن را تهدید میکند، فراگیرند.
لوئیز مامفورد

پیشدرآمد ………………………………………………………………………………………………..
فصل یک: دفاع و شهر قرون وسطایی
9 رمزگشائی از افسانه قرون وسطا ……………………………………………………………..
2 ضرورت دفاع ………………………………………………………………………………………..
3 ”رشد جمعیت و افزایش ثروت“ ……………………………………………………………..
4 اسکادرهای اشرافی و بهشتهای جدید قرون وسطایی ……………………………..
1 سیطره کلیسا ………………………………………………………………………………………..
6 خدمات صنوف …………………………………………………………………………………….
7 زندگی خانوادگی در قرون وسطا ……………………………………………………………
8 نظافت و بهداشت …………………………………………………………………………………
1 اصول شهرسازی قرون وسطا …………………………………………………………………
91  کنترل رشد و توسعه ……………………………………………………………………………
99  صحنه و درام ……………………………………………………………………………………..
92  چه چیزی شهر قرون وسطا را از صحنه بیرون کرد؟ ……………………………….
فصل دوم: دربار، میدان رژه و پایتخت
9 بقایای قرون وسطا ………………………………………………………………………………..

2 سرزمین و شهر …………………………………………………………………………………….
3 ابزارهای اعمال جبر ………………………………………………………………………………
4 جنگ در مسند برنامهریز ……………………………………………………………………….
1 ایدئولوژی قدرت ………………………………………………………………………………….
6 حرکت و خیابان …………………………………………………………………………………..
7 میدان خرید ………………………………………………………………………………………….
8 الهیات جدید ………………………………………………………………………………………..
1 موقعیت کاخ ………………………………………………………………………………………..
91  تأثیر کاخ بر شهر ………………………………………………………………………………..
99  اتاق خواب و تالار پذیرائی ………………………………………………………………….
92  تباهی ناشی از ازدحام سوداگرانه ………………………………………………………….
93  طرح شهر دوره باروک ………………………………………………………………………..
94  اشکال معماری …………………………………………………………………………………..
91  آنچه اُلمپنشینان را نجات داد ………………………………………………………………
96  احساس رضایت و نوسازی …………………………………………………………………
فصل سوم: شهر صنعتی ملالتبار
9 جابجایی جمعیت …………………………………………………………………………………..

2 مکانیزهشدن و معدنکاوی ……………………………………………………………………….
3 اصول موضوعه مکتب اصالت فایده ………………………………………………………..
4 فنون تولید انبوه ……………………………………………………………………………………
1 کارخانه و آلونک ………………………………………………………………………………….
6 خانههایی که مایه شرمساری بودند …………………………………………………………..
7 مقاومت در برابر توحش ………………………………………………………………………..
8 حداقل زندگی ………………………………………………………………………………………
1 درام پارینهفنی ………………………………………………………………………………………
91  بیبرنامهگی نا شهر ……………………………………………………………………………..
99  نمایی نزدیک از ذغالشهر ……………………………………………………………………
92  فروشگاه قدیمی اشیای عتیقه ………………………………………………………………..
93  پیروزی آهن ………………………………………………………………………………………
94  دور از ازدحام سرسامآور …………………………………………………………………….
91  بیشهنشینان …………………………………………………………………………………………
96  عکسالعمل …………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: اوج و حضیض مگالاپلیس
9 ائتلاف جدید …………………………………………………………………………………………

2 دیوانسالاری هشتپاگونه ………………………………………………………………………
3 غولپیکرگرایی بیقواره …………………………………………………………………………
4 ابزار تراکم …………………………………………………………………………………………….
1 هزینههای انسداد ………………………………………………………………………………….
6 نواحی فلاکتزده ………………………………………………………………………………….
7 پذیرش نقص ……………………………………………………………………………………….
8 مثلهکردن طبیعت ……………………………………………………………………………………
1 شهر کاغذیِ رویائی ………………………………………………………………………………
91  افزونطلبی متروپلیس بیمار …………………………………………………………………..
99  جریان عادی امور و آرامش …………………………………………………………………..
92  شرنگ سرزندگی عاریتی ………………………………………………………………………
93  شمهای از جهنم …………………………………………………………………………………..
94  فاجعه پایان ………………………………………………………………………………………..
91  چرخه رشد و زوال ……………………………………………………………………………..
96  امکانات نوسازی ………………………………………………………………………………..
97  نشانههای نجات …………………………………………………………………………………
فصل پنجم: چارچوب منطقهای تمدن

9 الگوی جدید حیات و اندیشه …………………………………………………………………
2 چشمانداز منطقهای ………………………………………………………………………………..
3 منطقه بهعنوان واحد جغرافیایی ………………………………………………………………
4 شهر به عنوان واقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………
1 زمین بهمنزله خانه …………………………………………………………………………………
6 چشمانداز: منبع کشت و کار ……………………………………………………………………
7 منطقه اقتصادی …………………………………………………………………………………….
8 قدرت بهعنوان عامل منطقهساز ………………………………………………………………..
فصل ششم: سیاستهای توسعه منطقهای
9 منطقهگرایی و سیاست ……………………………………………………………………………
2 فرایند منطقهای شدن …………………………………………………………………………….
3 اصول موضوعه منطقهگرایی …………………………………………………………………..
4 برنامهریزی منطقهای : وظیفهای نو ……………………………………………………………
1 پیمایش و برنامه بهمنزله آموزش اجتماعی…………………………………………………
6 شرایط بازسازی شهری ………………………………………………………………………….
7 شیوه جدید توسعه شهری باغشهر ………………………………………………………….
فصل هفتم: مبانی اجتماعی نظام شهری جدید

9 معماری بهعنوان نماد …………………………………………………………………………….
2 مبادی قالبهای معاصر، اصل صرفهجوئی ……………………………………………….
3 نقش بهداشت ………………………………………………………………………………………
4 طولانیشدن دوره جوانی ……………………………………………………………………….
1 زندگی خانوادگی دو قطبی ……………………………………………………………………..
6 مرگ یادمان …………………………………………………………………………………………
7 انعطافپذیری و نوسازی ……………………………………………………………………….
8 مأموریت موزه ……………………………………………………………………………………..
1 زمینه نامتمایز …………………………………………………………………………………………
91  فردیت و جامعهپذیری ………………………………………………………………………..
99  از اقتصاد پولی به اقتصاد زندگی ……………………………………………………………
92  مسکن معاصر از دیدگاه اجتماع ……………………………………………………………
93  مدرسهبه مثابه هسته اجتماعی………………………………………………………………..
94  مفهوم اجتماعی شهر …………………………………………………………………………..
91  ساختار تألیفی ……………………………………………………………………………………..
96  مبانی نظام شهری ……………………………………………………………………………….
ادامه پیشگفتار …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………
کتابشناسی ………………………………………………………………………………………………..
سپاسگزاری ………………………………………………………………………………………………
نمایه …………………………………………………………………………………………………………

تصاویر
توجه: تصاویر و شرح آنها بخش جدائیناپذیر از کتابِ حاضر است: با اینحال طوری
طراحی شدهاند که میتوان بدون قطع متن به آنها رجوع کرد. تصاویر با ارقام داخل پرانتز
مشخص میشوند.
شهر قرون وسطایی ………………………………………………………………………………………. . I
9 نیمرخ و نما ………………………………………………………………….
2 لوبک: انتظام فضایی در قرون وسطا ……………………………………………………………….
3 نمایشهای گروهی ……………………………………………………………………………….
4 نمادها و ساختارها ………………………………………………………………………………..
شهر دوره باروک ………………………………………………………………………………………… . II
1 شهر ماشینی و احساسبرانگیز …………………………………………………………………
6 زندگی درباری ……………………………………………………………………………………..
7 دخل و خرج ………………………………………………………………………………………..
8 پاریس: نظم دکارتی ………………………………………………………………………………
مرحلهی انتقال ………………………………………………………………………………………….. . III
1 محیط المپنشینان ………………………………………………………………………………..
91  شهرهای آلمانی: کهن و نو …………………………………………………………………..

12
12
شهر صنعتی ……………………………………………………………………………………………… . IV
99  ذغالشهر: نظام ماشینی …………………………………………………………………………
92  درام پارینهفنی …………………………………………………………………………………….
93  رمانتیسیسم و انسانگرایی …………………………………………………………………….
94  عصر آهن و شیشه ……………………………………………………………………………..
عناصر برنامه ………………………………………………………………………………………………. . V
91  انواع برنامههای سنتی ………………………………………………………………………….
96 و 97  آمستردام برنامهریزی ارگانیک ………………………………………………………..
متروپلیس ………………………………………………………………………………………………….. . VI
98  قلب امپراطوری …………………………………………………………………………………..
91  امور روزمره مگالاپلتین ………………………………………………………………………
21  رویا و واقعیت ……………………………………………………………………………………
29  تراکم نامحدود : نیویورک …………………………………………………………………….
مجتمع منطقهای ………………………………………………………………………………………. . VII
22  خطوط کلی برنامه ریزی منطقهای ………………………………………………………….
-23 عوامل توسعه منطقهای …………………………………………………………………………
24  دره تنسی

تمدن زیست فنی ………………………………………………………………………………….. . VIII
21  منشأ قالبهای نو ……………………………………………………………………………….
26  یادمان در برابر ساختمان ……………………………………………………………………….
27  زبان بومی جدید …………………………………………………………………………………
28  توانبخشی شهری ………………………………………………………………………………..
شهر و منطقه …………………………………………………………………………………………….. . IX
21  منطقهبندی کارکردی …………………………………………………………………………….
31  گونههای جدید شهری ………………………………………………………………………..
39  شهرکهای کمربند سبز ………………………………………………………………………..
32  فرانکفورت رومراشتات: نظام زیست فنی …………………………………………….