دانلود تحقیق توانمندیهای منطقه توریستی شهرکرد


 

جهانگردی روندی که است ازدیرباز با اشکال خاص خود درجوامع انسانی وجود داشته وتدریجا طی مراحل تاریخی سیر تکاملی خود را تا عصرحاضر پیموده است. این پدیده عموما بربنیادعامل اساسی سفر وجابه جایی قراردارد که خود زاده نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان است.

در این میان جاذبه های توریستی ایران قادرند در کنار توانمندی های میراث فرهنگی کمک شایانی به بهبود وضعیت توریسم ایران نمایند وبا توجه به این که بررسی و شناخت جاذبه های گردشگری هرشهر اهمیت زیادی دارند، لذا این تحقیق در صدد است که مشکلات وموانع رشد صنعت گردشگری در شهرکرد را شناسایی کرده ودر جهت بهبود آن راهکارهایی را ارائه دهد.

انسان ها دراولین سفرهای خود با سختی ها ومشکلات بی شماری مواجه بودندوازپیامدهای احتمالی آن هیچ گونه اطلاعی نداشتند وتنها انگیزه ای که آنان را به مسافرت وامی داشت، حس کنجکاوی وجستجوگری آنان بود، ولی درضمن سفربه دستاوردهای ارزشمندی نیز می رسیدندکه به امرمسافرت معنایی تازه می بخشیدواهمیت بیشتری می یافت.

رشد و توسعه اقتصادی وفرهنگی جوامع انسانی نیز، نیاز به سفررا افزایش می داد.امروزه نیز هرچه ساختارجوامع انسانی پیچیده تر می شودنیاز به سفربیشتراحساس می گرددوزمینه های فرهنگ و بینش انسان را فزونی می بخشد.

در جهان امروزی که تکنولوژی مدرن دگرگونی های همه جانبه ای راپدیدآورده وارتباطات و حمل و نقل بسیار پیشرفته شده است زندگی انسان رابه ویژه درجوامع شهری بامشکلات زیادی مواجه ساخته است، لذامسافرت وتغییر مکان موقت برای رفع خستگی ها وتجدیدقوای جسمی وروحی امری ضروری به نظر می رسد.

در قرآن نیزسیروسیاحت مطرح شده وموجبات پند آموزی وعبرت گرفتن ازسیروسیاحت رافراهم آورده است.باعنایت به گستردگی ارض دربینش قرآنی وقتی به انسان خطاب می شود سیروا فی الارض بیانگر یک امر مهمی می باشد.

لذا دربینش اسلامی وقرآن کریم سیروسیاحت صرفا به معنای وقت گذرانی، استراحت وتفریح وتماشای آثار ظاهری و باستانی نیست بلکه در امور ظاهری و دنیایی که ازآن ها دیدار می شود مسایل بسیار عمیق، پیچیده وهدف دار نیز وجوددارد که باید بدان ها دست یافت وآن ها رادرک کرد.

یکی از اشکال مختلف گردشگری، توریسم طبیعی یا گردش در طبیعت است که در حقیقت، توریسمی بر پایه‌پایداری محیط زیست با تمرکز اولیه بر تجربه‌محیط‌های طبیعی که عامل ترویج فرهنگ و محیط زیست است می‌باشد و امروزه در گردشگری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در میان گونه‌های گردشگری از روند رو به رشدی برخوردار می‌باشد. امروزه اکثر نهادهای متولی گردشگری در کشورهای مختلف و سراسر دنیا به امر گردشگری در طبیعت و در ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. بنابراین در حال حاضر جهت بهره‌برداری مناسب از طبیعت و حفظ آن راهبرد مناسبی پیشنهاد شده و در برخی کشورهای جهان هم آن را در بوته‌ی آزمایش قرار داده‌اند، «توریسم» می‌باشد، که در حقیقت به معنای توریسم بر مبنای مسوولیت پذیری می‌باشد.

در این مقاله سعی شده تا با معرفی ، جایگاه آن در گردشگری مشخص شود و سپس به بحث درباره‌ی توریسم طبیعت در شهرکرد پرداخته شود و به اهمیت وجایگاه توریسم در توسعه اقتصادی- اجتماعی این شهر نیزاشاره شود.

فصل اول :

وضعیت موجود شهرکرد و معرفی

1-1موقعیت جغرافیایی:

شهرکرد در قلمرو مرکزی رشته کوه های زاگرس بین پشتکوه های داخلی و استان اصفهان استقرار یافته است. شهرکرد با2150 متر ارتفاع در میان مراکز استان ها، بلندترین است وبه همین سبب به بام ایران شهرت یافته است ودر فاصله 520 کیلومتری تهران و 125 کیلومتری اصفهان واقع است ، دارای وسعت 3004 کیلومتر مربع در شمال شرق استان چهارمحال وبختیاری میباشد که 5/18٪ مساحت استانش را داراست همچنین دارای طول جغرافیایی 50درجه شرقی و 32درجه شمالی عرض جغرافیاییست .

1-1-2مطالعات طبیعی و جغرافیایی:

  • منابع آب :

منطقه چهار محال و بختیاری به علت کوهستان های بلند و ارتفاعات برفگیر ، در فصل زمستان از برف پوشیده می شود. کوه های مرتفع این منطقه ، کانون ذخیره آب های روان دائمی و منشا و سرچشمه شبکه آب های جاری هستند . زردکوه بختیاری از کوهستان های آبگیر دائمی است و دو رودخانه دائمی یعنی زاینده رود و کارون از ارتفاعات آن سرچشمه می گیرند.

به دلیل جهان شیب ارتفاعات بختیاری که از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده اند ،‌ شبکه های آب های روان منطقه به دو قسمت عمده تقسیم می شوند.

قسمتی به سمت بستر شیب شرقی سرازیر شده و حوزه زاینده رود را تشکیل می دهند و قسمت دیگری به سمت غرب و جنوب غربی جریان یافته و حوزه کارون علیا را به وجود می آورند.

منابع آب استان را می توان به دو قسمت تقسیم کرد:

  • آب های سطح زمین یا شبکه آب های روان

منطقه چهار محال و بختیاری به علت کوهستانی بودن و داشتن ارتفاعات برفگیر در زمستان پوشیده از برف است در تابستان به دلیل ذوب شدن برف ها حجم آن در قله ها بسیار کاهش می یابد .

در واقع کوه های مرتفع این منطقه محل ذخیره آب های روان دایمی و منشأ و سرچشمه شبکه آب های جاری دائمی و فصلی است . به ویژه زردکوه به عنوان یک کانون آبگیر دائمی شناخته شده و سرچشمه دو رودخانه دائمی ایران یعنی زاینده رود و کارون است .

با توجه به جهت ارتفاعات که از شمال غربی به جنوب شرقی است ،‌ شبکه آب های روان منطقه به دو قسمت تقسیم می شود. قسمتی به سمت بسته شیب شرقی سرازیر شده که حوضه زاینده رود را تشکیل می دهد و قسمت دیگر به سمت غرب و جنوب غربی جریان می یابد که حوضه کارون علیا را به وجود می آورد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       شماره صفحه

مقدمه

فصل اول : وضعیت موجود شهرکرد و معرفی

1-1موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-2مطالعات طبیعی و جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………….5-2

1-2مطالعات اجتماعی و جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………..5

1-2-2ویژگیهای اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3مطالعات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….7-6

1-4مطالعات کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………8-7

1-5بررسی تاسیسات و تجهیزات شهری و شبکه ارتباطی و حمل ونقل…………………………………………………9

1-6پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………………….12-10

1-7اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………13-12

1-8اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..14-13

1-9روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-10سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….15-14

1-11فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-12تاریخچه صنعت توریسم در جهان…………………………………………………………………………………………16-15

1-13تاریخچه صنعت گردشگری درایران ………………………………………………………………………………………….20-17

1-13-2مفهوم واژه توریسم …………………………………………………………………………………………………………..22-21

1-13-3تعریف توریست یا گردشگر………………………………………………………………………………………………25-22

1-13-4طبقه بندی انواع توریسم ……………………………………………………………………………………………..27-25

1-13-5اشکال عمده توریسم……………………………………………………………………………………………………………27

1-13-6توریسم فرهنگی، تاریخی و یادمانی……………………………………………………………………………………28

1-13-6-2توریسم تاریخی – فرهنگی …………………………………………………………………………………………..28

1-13-7توریسم اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………28

1-13-8توریسم مذهبی و زیارتی……………………………………………………………………………………………………28

1-13-9توریسم علمی ، فرهنگی و سیاسی……………………………………………………………………………………29

1-13-10توریسم طبیعت یا اکو توریسم ……………………………………………………………………………………….29

1-13-11توریسم اقلیمی (کلیما توریسم) …………………………………………………………………………………30-29

1-13-12توریسم ساحلی…………………………………………………………………………………………………………….31-30

1-13-13توریسم کوهستان و برف شهرها …………………………………………………………………………………….31

1-13-14توریسم جنگل ……………………………………………………………………………………………………………….32

1-13-15توریسم کویر و بیابان……………………………………………………………………………………………………….32

1-13-16توریسم آب های معدنی و آب های گرم ………………………………………………………………………33-32

1-13-17توریسم درمانی ……………………………………………………………………………………………………………….33

1-13-18توریسم ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………33

1-13-19توریسم بازرگانی وتجاری……………………………………………………………………………………………….33

فصل دوم :تجزیه و تحلیل توانمندی های توریستی شهرکرد

2-1 منابع وتفریحگاه های آبی………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-2رودخانه ها……………………………………………………………………………………………………………………37-36

2-1-3آبشارها…………………………………………………………………………………………………………………………38-37

2-1-4چشمه ها …………………………………………………………………………………………………………………………38

2-1-5آبگیر ها……………………………………………………………………………………………………………………………39

2-1-6غارهای یخی وآهکی……………………………………………………………………………………………………40-39

2-1-7تالاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-1-8مناطق حفاظت شده ……………………………………………………………………………………………………42-40

2-1-9دشت لاله های واژگون ……………………………………………………………………………………………………42

2-1-10ارتفاعات وقله ها………………………………………………………………………………………………………….43-42

2-1-11جنگل ها وپارک های جنگلی ……………………………………………………………………………………44-43

2-1-12قلعه ها ………………………………………………………………………………………………………………………46-44

2-1-13بندها وپل های تاریخی ……………………………………………………………………………………………..47-46

2-1-14سایر آثار تاریخی………………………………………………………………………………………………………..48-47

2-1-16بناها واماکن مذهبی……………………………………………………………………………………………………..48

2-1-16-2مساجد……………………………………………………………………………………………………………………49-48

2-1-16-3امام زاده ها………………………………………………………………………………………………………………….49

2-2سوغات شهر ………………………………………………………………………………………………………………………50-49

2-3موزه های مردم شناسی و باستان شناسی……………………………………………………………………………..50

2-4خطوط زمینی(ریلی وجاده ای) ……………………………………………………………………………………………50

2-4-2راه های دسترسی به منطقه…………………………………………………………………………………………..51-50

2-4-3محورهای مواصلاتی زمینی شهر کرد ……………………………………………………………………………52-51

2-5خطوط هوایی…………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-6مسیرهای گردشگری……………………………………………………………………………………………………………..55-53

2-7دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی(داخلی وبین المللی) …………………………………………………….56-55

2-8واحدهای اقامتی ……………………………………………………………………………………………………………………….56

2-9مراکز خرید………………………………………………………………………………………………………………………………..59

2-10تقویم گردشگری………………………………………………………………………………………………………………..61-59

فصل سوم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات

3-1آثار وپیامدهای توریسم …………………………………………………………………………………………………………………63

3-2اثرات اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-3اثرات اجتماعی – فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………….64

3-4اثرات اجتماعی- فرهنگی وراهکارهای تعدیلی………………………………………………………………………………65

3-5تنگناها وتهدیدها…………………………………………………………………………………………………………………….68-66

3-6فرصت وزمینه ها ……………………………………………………………………………………………………………………69-68

3-7ارائه راهکارها وپیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….70

3-7-2راهکار ها و توصیه ها عبارتند از………………………………………………………………………………………….75-70

3-8تحلیل نقاط قوت وضعف، فرصت ها وتهدیدها…………………………………………………………………………77-75

3-9بررسی نتایج و جمع بندی………………………………………………………………………………………………………80-77

فهرست جداول

جدول شماره 2-1 فهرست واحد های پذیرایی………………………………………………………………………………………….57

جدول شماره2-2فهرست واحد های پذیرایی شهرکرد……………………………………………………………………………..58

-منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..82-81

برنامه ریزی منطقه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *