دانلود پروژه حسابرسی دولتی


eslahat2

فصل اول

کلیات حسابداری دولتی

1-1-تعریف حسابداری دولتی

حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های دولت و واحد های تابعه را به نحوی جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید. که از این رو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری درست مالی و کنترل برنامه های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم نماید.

مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است. یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی نظامی است.

دو سویه که هم مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت، پاسخگویی در مورد مصرف منابع و وضعیت مالی دولت یاری می دهد. تا ضمن ارزیابی، تصمیم های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اتخاذ نماید.

با توجه به هدف های حسابداری و گزارشگری مالی – دولتی نتیجه می گیریم که حسابداری گزارشگری مالی یک فعالیت اجتماعی است. زیرا در تحقق حقوق شهروندان دایر بر دانستن حقایق دربارۀ تصمیماتی که مقامات منتخب از جانب آنان اتخاذ نموده اند نقش اساسی ایفا می نماید.

2-1-تعریف حسابرسی دولتی

حسابرسی دولتی عبارت است از یک فعالیت ارزیابی شده مستقل که در این رسیدگی نیاز به دفاتر و اسناد مالی است و با توجه به برنامه کار که براساس معیارهای پیش بینی شده می باشد.

این رسیدگی ها را انجام داده و پس از آن راجع به مندرجات موضوع رسیدگی شده، گزارش تهیه و تسلیم مقامات مسئول دولتی یا دیگر کاربران می باشد.

به عبارت دیگر حسابرسی دولتی عبارت است از رسیدگی و ارزیابی سیستماتیک صورت حساب عملکرد بودجه کل کشور و نیز عملیات مالی دستگاه های اجرایی و هر واحدی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کند به منظور اظهار نظر نسبت به اقلام و ارقام صورت های مالی و محاسباتی کشور و ارائه گزارش نتایج بررسی های به عمل آمده به مراجع ذیصلاح.

بطور خلاصه حسابرسی دولتی عبارت است از فن رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درستی و قابل قبول بودن فعالیت های مالی دستگاههای دولتی طبق قوانین موضوعه و مقررات مالی مربوطه.

3-1-انواع حسابرسی دولتی

هر حسابرسی دولتی شامل حسابرسی مالی و عملیاتی است. انجام هر حسابرسی با فرض دستیابی به هدف هایی شروع می شود. این هدف ها نوع حسابرسی استانداردهای حسابرسی که باید رعایت شوند را تعیین می کند.

در این مجموعه انواع حسابرسی هایی که بر حسب هدف های آنها تعریف می شود به حسابرسی مالی و حسابرسی عملیاتی طبقه بندی شده است.

حسابرسی ها ممکن است دارای ترکیبی از هدف های حسابرسی مالی و عملیاتی یا شامل هدف هایی باشد که تنها به برخی از جنبه های یک نوع حسابرسی محدود شود.

برای مثال: حسابرسانی که حسابرسی پیمان های دولتی و کمک های بلاعوض به مؤسسات بخش خصوصی سازمانهای دولتی غیرانتفاعی را انجام می دهند. معمولاً هر دو نوع هدف مالی و عملیاتی را مورد توجه قرار می دهند .

1-3-1-حسابرسی مالی

حسابرسی مالی شامل حسابرسی صورت های مالی و سایر حسابرسی های مالی است . حسابرسی صورت مالی شامل تعیین مواردی از قبیل:

1-آیا صورت ها طبق اصول پذیرفته شده حسابرسی دولتی انجام شده .

2-آیا اطلاعات طبق موازین وضع یا اعلام شده جمع آوری شده .

3-آیا واحد رسیدگی الزامات مالی خاصی را رعایت می کند .

4-آیا ساختار کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی در مورد گزارشگری مالی و یا نگهداری از دارایی‌ها به نحو مناسبی طراحی شده و در جهت دست یابی به هدف های کنترلی به اجرا در آمده است.

سایر حسابرسی های مالی می تواند بطور مثال اظهار نظر نسبت به موارد زیر باشد:

1- رعایت قوانین و مقررات

2-کنترل های داخلی درباره گزارشگری مالی و یا نگهداری از دارایی ها شامل کنترل استفاده از رایانه

3-کنترل های داخلی مربوط به رعایت قوانین و مقررات از قبیل موارد ناظر بر پیشنهاد مبلغ، گزارشگری درخصوص پیمان ها، کمک ها بلاعوض و …

4- بخش هایی از صورت های مالی مثل صورت درآمد نیز به، صورت دریافت و پرداخت نقدی صورت مغایرت بین عملکرد مالی پیش بینی شده و واقعی.

در متون حسابرسی، درباره حسابرسی رعایت بخشی از حسابرسی مالی را «قانون رسی» نیز می گویند. این اصطلاح به ویژه در بخش عمومی که کلیۀ فعالیت های دستگاه های اجرایی می بایست بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام می پذیرد. مناسب تر از اصطلاح حسابرسی رعایت به نظر می رسد.

2-3-1-حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی رسیدگی هدفمند و منظم یا سیستماتیک از شواهد و مدارک یک سازمان دولتی یک طرح، یک فعالیت و یا یک وظیفه است . که به منظور ارائه ارزیابی مستقل عملکرد آن انجام می‌گیرد.

این حسابرسی اطلاعات را جهت ارتقای سطح مسئولیت پاسخ گویی دولتی و تسهیل تصمیم گیری توسط واحدهایی که مسئولیت نظارت و و انجام اقدام اصلاحی را به عهده دارند ارائه می دهد.

الف- حسابرسی کارایی

این حسابرسی مشخص می کند که دستگاه تحت رسیدگی از منابع مصروفه چه میزان بازدهی بدست آورده است. به عبارت دیگر آیا یافته های دستگاه تحت رسیدگی متناسب با منابع گرفته شده می‌باشد، یا خیر.

بدین ترتیب با این ارزیابی مشخص می شود که بازدهی واقعی دستگاه تحت رسیدگی با توجه به منابع به کار گرفته شده چه میزانی بوده و نسبت بازدهی واقعی می بایست به چه میزانی باشد؟

لذا در این حسابرسی این سوال مطرح می شود. آیا با استفاده از روش های دیگر امکان نیل به عملکرد کاراکتری میسر نمی شد؟ یعنی با این ارزیابی به چگونگی برنامه ریزی و تعیین خط مشی ها، سیستم اطلاعاتی مورداستفاده مدیریت روش های اجرایی انجام کار ساختارسازمانی و نظایر آن پی می بریم.

بطور خلاصه حسابرسی کارایی به منظور حصول اطمینان از اینکه از منابع انسانی ابزار کار و منابع مالی دستگاه تحت رسیدگی به نحو احسن استفاده شده است انجام می گیرد.

ب- حسابرسی صرفه اقتصادی

در این بررسی هدف این است که آیا دستگاه تحت رسیدگی به هزینه ای مناسب طبق معیارهایی که تعیین شده به حداکثر نتیجه با کیفیتی که از قبل تعیین گردیده دست یافته است یا نه.

آیا پیشرفت عملیات با هزینه کمتری امکان پذیر بوده است ؟ آیا هزینه ای که صرف پیشرفت عملیات گردیده است توجیه اقتصادی دارد؟ و به طور خلاصه منابع حاصل از انجام هزینه چه بوده است؟ حسابرسی صرفه اقتصادی شامل تعیین مواردی به شرح زیر است:

1- آیا واحد مورد رسیدگی در تهیه حفظ و استفاده از منابع خود به گونه اقتصادی عمل می کند؟

2- علل هرگونه عمل کارایی و غیراقتصادی بودن عملیات چیست؟

3- آیا واحد مورد رسیدگی قوانین و مقررات مرتبط با مسایل صرفه اقتصادی و کارایی را رعایت می‌کند؟

در ضمن در حسابرسی صرفه اقتصادی موارد زیر بررسی می شود :

1- وجود رویه مناسب در خرید و تدارکات

2- منابع مورد نیاز از نظر نوع کیفیت، تعداد، قیمت

3- مراقبت و نگهداری مناسب از منابع

4- جلوگیری از دوباره کاری و انجام کارهای بیهوده و کم بازده

5- جلوگیری از کم کاری و بیکاری

6- استفاده از روش های عملیاتی اثربخش

7- رعایت الزامات قانونی برای حفظ و تحصیل منافع

8- استفاده بهینه از منابع

9- کنترل مدیریت برای اندازه گیری و نظارت بر صرفه اقتصادی و کارایی

10- وجود معیارهای معتبر و قابل اتکای سنجش اقتصادی و کارایی.

فهرست
فصل اول: کلیات حسابرسی دولتی
1-1تعریف حسابدری دولتی 8
2-1تعریف حسابرسی دولتی 9
3-1 انواع حسابرسی 10
1-3-1 حسابرسی مالی 11
2-3-1 حسابرسی عملیاتی 12
4-1 مسئولیت حسابرسان 17
5-1 اهداف حسابرسی دولتی 19
6-1 نظارت بر اجرای بودجه 20
7-1 نظارت مستقیم مجلس 22
8-1 دیوان محاسبات کشور 23
1-8-1 اهداف 24
2-8-1 سازمان وتشکیلات 24
3-8-1 وظایف واختیارات 25
4-8-1 آیین دادرسی 26
9-1 سازمان حسابرسی 29
1-9-1 اهداف 29
2-9-1 سازمان وتشکیلات 30
3-9-1 وظایف واختیارات 31
سوالات 34
فصل دوم: اصول بنیادین حسابداری دولتی
1-2-1 اصول بنیادین حسابداری دولتی 36
2-2 اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل 36
1-2-2 انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ایران 37
1-1-2-2 حسابهای مستقل برای وجوه دولتی 38
2-1-2-2 حساب مستقل وجوه سرمایه ای 39
3-1-2-2 حساب مسقل مجوه امانی 39
3-2 اصل تقدم قوانین ومقررات بر استانداردی حسابداری 40
4-2 اصل عدم وجود سرمایه 40
5-2 اصل تقدم تامین اعتبار برایجاد تعهد 41
6-2 اصل حسابداری بودجه ای 41
7-2 اصل تقدم روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی 42
8-2 اصل گزارشگری مالی 42
9-2 اصل عدم سود وزیان 43
سوالات 44
فصل سوم: استاداردهای حسابرسی دولتی
1-3 تعریف استانداردهای حسابرسی دولتی 47
2-3 ضرورت تدوین استانداردهای ملی حسابداری وحسابرسی دولتی 47
3-3 مبنای قانونی تدوین استانداردهای حسابداری وحسابرسی رولتی 48
4-3 استانداردهای عمومی حسابداری دولتی 50
1-4-3 صلاحیت های عمومی 51
2-4-3 استقلال 51
3-4-3 اعمال مراقبت های حرفه ای 52
4-4-3 کنترل کیفیت 52
5-3 استاناردهای گزارشگری حسابرسی مالی 53
1-5-3 تبادل نظر با کمیته های حسابرسی یا سایر اشخاص مسئول 53
2-5-3 رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابداری 54
3-5-3 رعایت قوانین ومقررات وکنترل های داخلی 54
4-5-3 اطلاعات خصوصی ومحرمانه 55
5-5-3 توزیع گزارش 56
6-3 استانداردهای اجرای عملیات 56
1-6-3 برنامه ریزی 57
2-6-3 سرپرستی 57
3-6-3 رعایت قوانین ومقررات 58
4-6-3 کنترلهای مدیریت 58
5-6-3 شواهد 59
سوالات 60
فصل چهارم:فعالیت های مالی سازمانهای دولتی
1-4 انواع فعالیت های دولت 64
2-4 انواع سازمانهای دولتی 65
3-4 رابطه حسابداری دولتی وبودج 67
4-4وظایف ونقش دستگاه های اجرایی در امور مربوط به بودجه 68
5-4 مراحل بودجه 69
6-4 حسابداری بودجه ای 70
7-4 حسابرسی بودجه ای 71
1-7-4 حسابرسی قبلی 71
2-7-4 حسابرسی بعدی 72
8-4 نظارت قضایی 75
9-4 نظارت پارلمانی 75
سوالات 76
فصل پنجم: طبقه بندی و تعیین سر فصل حسابهای دولتی
1-5- تعریف طبقه بندی 79
2-5- تعریف طبقه بندی حساب ها 79
3-5- اهداف و مقاصد طبقه بندی در حسابداری دولتی 80
4-5- اهداف طبقه بندی در حسابهای دولتی 80
1-4-5- طبقه بندی بخش مصارف بودجه 81
2-4-5 طبقه بندی بخش منابع بودجه 88
5-5- تعیین سرفصل حسابها 89
1-5-5- فهرست سر فصل حساب اعتبارات هزینه ای اختصاصی، سپرده 90
2-5-5- فهرست سرفصل حسابهای تملک دارایی های سرمایه ای 97
3-5-5- فهرست سرفصل حسابهای مورد عمل عاملین ذیحساب 99
سوالات
فصل ششم : فعالیت های حسابداری ذیحساب
1-6- تعریف عامل ذیحساب 104
2-6- نحوه عملیات حسابداری عاملین ذیحسابی 104
3-6- گروه حسابهای دریافت و پرداخت 108
4-6- گروه حسابهای درآمد 109
5-6- گروه حسابهای دریافت و پرداخت بازنشستگان و موظفین 110
6-6- گروه حسابهای مستقل وجوه سپرد ه111
7-6- گروه حسابهای اوراق بهادار 113
8-6- گروه حسابهای وجوه اختصاصی 113
9-6- گروه حسابهای وجوه تملک دارایی های سرمایه ای 115
سوالات 117

فصل هفتم: برنامه حسابرسی
1-7- برنامه حسابرسی 119
2-7- طرح کلی برنامه حسابرسی 121
3-7- اهمیت برنامه حسابرسی 122
4-7- مطالعه و بررسی شرایط و وضعیت دستگاه اجرایی تحت رسیدگی 123
5-7- اشراف بر قوانین و مقررات 124
6-7- فعالیتهای حسابرسان در محل رسیدگی 124
7-7- آزمون های حسابرسی 127
8-7- نکات کلی و عمومی در برنامه حسابرسی 128
سوالات 131
فصل هشتم: برنامه حسابرسی مالی
1-8- برنامه حسابرسی مالی 134
2-8- هدف برنامه حسابرسی مالی 135
3-8- شمول برنامه حسابرسی مالی 136
4-8- شرح برنامه حسابرسی مالی 137
1-4-8- برنامه حسابرسی تراز عملیات مالی 137
2-4-8- برنامه حسابرسی دفاتر 141
3-4-8- برنامه حسابرسی گروه حسابهای درآمد عمومی 147
4-4-8- برنامه حسابرسی گروه حسابهای سپرده 150
5-4-8- برنامه حسابرسی گروه حسابهای سنواتی 154
6-4-8- برنامه حسابرسی تضمینات 155
7-4-8- برنامه حسابرسی گروه حسابهای بازنشستگان و موظفین 157
9-4-8- برنامه حسابرسی گروه حسابهای اوراق بهادار 161
10-4-8- برنامه حسابرسی اعتبارات اسنادی 163
سوالات 166
فصل نهم: برنامه حسابرسی عملیاتی 169
1-9- برنامه حسابرسی عملیاتی 170
2-9- فرآیند حسابرسی عملیاتی 170
3-9- ضوابط برنامه ریزی حسابرسی عملیاتی 171
4-9- شرح برنامه حسابرسی عملیاتی 172
1-4-9- برنامه حسابرسی واحد تدارکات 176
3-4-9- برنامه حسابرسی طرح تملک دارایی های سرمایه ای 178
سوالات 181
فصل دهم: گزارش حسابرسی
1-10- گزارش حسابرسی 183
2-10- ضمانت اجرای قانونی گزارش حسابرسی 185
3-10- تنظیم گزارش 186
4-10- مطالب گزارش حسابرسی مالی 187
5-10- گزارش حسابرسی عملیاتی 190
6-10- ارائه گزارش 191
7-10- توزیع گزارش 193
سوالات 195
منابع و ماخذ 196

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 2 =