دانلود پایان نامه بررسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی برمعیار انتخاب همسر


Marriage

دانلود پایان نامه بررسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی برمعیار انتخاب همسر

چکیده

ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ درک‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍ه‌ اف‍راد در آن‍ه‍ا ق‍رار دارن‍د و در آن‌ رش‍د م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د چ‍گ‍ون‍ه‌ در گ‍زی‍ن‍ش‌ اول‍وی‍ت‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ آن‍ه‍ا ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار اس‍ت‌ و م‍ح‍ی‍ط چ‍گ‍ون‍ه‌ آم‍ال‌ و آرزوه‍ای‌ اف‍راد را ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍رار م‍ی‌ده‍د – ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌شامل 100نفر ازدختران مجرد شهررباط کریم است . روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ – آرش‍ی‍و اس‍ت‌ ح‍اص‍ل‌ ح‍اص‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ را ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ی‍ان‌ ن‍م‍ود ک‍ه‌ ع‍ام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و م‍ن‍زل‍ت‌ و پ‍رس‍ت‍ی‍ژ اف‍راد ع‍ام‍ل‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ ب‍ر روی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ اف‍راد ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ آزادی‌ ف‍ک‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ه‍م‍س‍ر خ‍ود اس‍ت.

مقدمه
دربین تمامی نهادها، سازمانها وتأسیسات اجتماعی،خانواده نقش واهمیتی خاص وبسزادارد.تمامی آنان که درباب سازمان جامعه اندیشیده اند، همۀ مصلحین،حتی رویاگران وآنان که به ناکجا آبادروی کردند برخانواده واهمیت حیاتی آن برای جامعه تأکید ورزیده اند.به درستی هیچ جامعه ای نمی تواندادعای سلامت کند چنانچه از خانواده هایی سا لم برخوردار نباشد.باز بی هیچ شبهه،هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ ازتأثیرخانواده پدید آمده باشد0(1)
مطالعه خانواده وازدواج یکی ازمهمترین حوزه های جامعه شناسی است،عملآدرتمام جوامع، هرکس در محیط خانواده پرورش می یابد،ودرهرجامعه اکثریت عظیم بزرگسالان متأهل هستند،یا بوده اند.ازدواج نهاد اجتماعی بسیار فراگیری است،با وجود این مانند سایر جنبه های زندگی اجتماعی تفاوتهای زیادی درالگوی خانواده وازدواج درمیان فرهنگهای گوناگون وجود دارد.این که چه چیزی خانواده محسوب می شود،ارتباطش با خویشاوندان دیگر،با چه کسانی می توان ازدواج کرد،زن وشوهر چگونه انتخاب می شوند،ارتباط میان ازدواج وتمایلات جنسی،همه این ها درفرهنگهای گوناگون متفاوتند.(2)
هرفردی تحت تأثیرگروهی است که عضو آن به شمارمی آید،با استثنائاتی چند می توان گفت:خانواده اولین گروهی است که ما با آن روبه رو می شویم،گروهی که ما بیشترین روابط را با آن داریم،گروهی که ما در بخش اعظم زندگیمان جزئی ازآن باقی می مانیم. بطور خلاصه این خانواده است که هویت اولیه درآن شکل می گیرد.

(1)ساروخانی،11:1370
(2)گیدنز،412،413:1374

مسئله ازدواج وانتخاب همسردرپیکره نظام خانوادگی ازاهمیت بسزایی برخورداراست.ازدواج عامل تقویت وتقویت بنیانهای زندگی اجتماعی، وسیله تشکیل اولیه هسته اجتماع یعنی خانواده کاملترین شیوه امتزاج فرهنگی با کارکردهای خاص خود نظیر تداوم نسل وغیره است.
لذا ضروری است پیرامون مسئله نگرش افراد به همسرگزینی ومعیارهای گزینش همسر مطالعه ای صورت گیرد تاشاید مشکل گشای وراهنمای نسل جوان درانتخاب همسرآینده باشد .
‌فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه
1-1: اهمیت موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………14
2-1: طرح مسأله………………………………………………………………………………………..15
3-1 : ا هداف تحقیق………………………………………………………………………………….16
4-1: فرضیات……………………………………………………………………………………………… 16
فصل دوم- بررسی مطالعات پیشین………………………………………………………………..17
1-2: مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………..18
2-2: مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………..19
فصل سوم – چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………21
1-3: ادبیات نظری موضوع………………………………………………………………………………..22
2-3: ا نواع پایگاه……………………………………………………………………………………………….24
3-3: نماد (نشانه های) پایگاه اجتماعی…………………………………………………………….25
3-4: منزلت…………………………………………………………………………………………………………25
3-5: قشربندی اجتماعی …………………………………………………………………………………….26
1-3-5: قشراجتماعی………………………………………………………………………………………..27
عنوان صفحه
3-6: سبک زندگی(شیوه زندگی)و………………………………………………………………………..27
3-7: نظرات جامعه شناسی……………………………………………………………………………………28
3-8: افلاطون……………………………………………………………………………………………………….. 28
3- 9: ارسطو………………………………………………………………………………………………………….29
3-10: ا بن خلدون…………………………………………………………………………………………………29
3-11: بارون دو منتسکیو………………………………………………………………………………………….31
3-12: مارکسیسم وجامعه شناسی طبقات اجتماعی………………………………………..32
1- 3-12: طبقات اصلی وفرعی………………………………………………………………………………36
2-3-12: طبقه ایدئولوژی وآگاهی طبقاتی………………………………………………………..37
3-13: داروینیسم اجتماعی………………………………………………………………………………………..37
1-3-13: هربرت اسپنسر……………………………………………………………………………………….38
2-3-13: ویلیام گراهام سامنر…………………………………………………………………………….38
3-14: ماکس وبر………………………………………………………………………………………………………39
1-3-14: طبقه……………………………………………………………………………………………………….40
2-3-14:پایگاه(استاتوس)…………………………………………………………………………………..40
3-3-14:حزب………………………………………………………………………………………………………….41
3-15: دورکیم………………………………………………………………………………………………………….41
عنوان صفحه
3- 16: تاکت پارسونز………………………………………………………………………………………………….42
3- 17:دیویس ومور…………………………………………………………………………………………………..44
3- 18: للوید وارنر…………………………………………………………………………………………………….45
3- 19:دارندروف………………………………………………………………………………………………………..48
3- 20:لنسکی……………………………………………………………………………………………………………..49
3- 21:رایت………………………………………………………………………………………………………………..50
3- 22: پارکین………………………………………………………………………………………………………….51
3- 23:آراء سوروکین…………………………………………………………………………………………………52
3- 24: بخش دوم: ازدواج ونظریه های همسر گزینی………………………………………53
3- 25:ازدواج ……………………………………………………………………………………………………………53
1-3-25:ابعاد اجتماعی زوجیت……………………………………………………………………..54
2-3-25: تحرک اجتماعی………………………………………………………………………………55
3- 26: نظریه همسان همسری………………………………………………………………………………55
1-3-26: انواع همسان همسری……………………………………………………………………………56

 

عنوان صفحه
3- 27: نظریه مبادله اجتماعی……………………………………………………………………………………58
3- 28: نظریه نیازهای مکمل………………………………………………………………………………………60
3- 29: نظریه – نقش ارزش- انگیزه………………………………………………………………………..60
3- 30: نظريه زيست ـ جامعه شناختي…………………………………………………………………………..62
3- 31: دیدگاه ترکیبی کالینز…………………………………………………………………………………………63
3- 32: نظریه تأثیر از والدین در روند انتخاب همسر………………………………………………..64
3-33: نظریه تصور ازهمسرآرمانی……………………………………………………………………………….65
3- 34: انگیزه های ازدواج……………………………………………………………………………………………………66
1-3-34: انگیزه ازدواج از نظر اسلام………………………………………………………………………67
3- 35: برخی آثار سازنده ازدواج برفرد……………………………………………………………………..67
1-3-35: تکمیل…………………………………………………………………………………………………….69
2-3-35:تسکین………………………………………………………………………………………………………..69
3-3 -35:تولید نسل……………………………………………………………………………………………….70
4-3-35:احساس شادکامی…………………………………………………………………………………70
5-3-35:کاهش ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………70
6-3-35: تقویت جنس وجنسیت………………………………………………………………………..71
7-3-35: تقویت وتثبیت مردانگی…………………………………………………………………………72
عنوان صفحه
8-3-35: حمایت از زن وفرزند………………………………………………………………………………….73
9-3-35:کسب موفقیت……………………………………………………………………………………………74
10-3-35:مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………………74
11-3-350: سخاوت ونوع دوستی………………………………………………………………………75
3-36: برآیند………………………………………………………………………………………………………………..76
فصل چهارم – چارچوب روش تحقیق……………………………………………………………………77
1- 4: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..78
2- 4: شیوه گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….78
3- 4: جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………78
4- 4: روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………79
5- 4: سطح ا ندازه گیری………………………………………………………………………………………..79
6- 4: تکنیک آماری…………………………………………………………………………………………………80
7- 4: بیان وتعریف متغیرها…………………………………………………………………………………..80
1-7-4: متغیر مستقل………………………………………………………………………………………..80
2-7-4: متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………80
8 – 4: فرضیات………………………………………………………………………………………………………….80
فصل پنجم- تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………..81
عنوان صفحه
1- 5: تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….82
2- 5: جداول فراوانی……………………………………………………………………………………………………84
3- 5: جداول دوبعدی…………………………………………………………………………………………………92
4- 5: آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………….96
فصل ششم- نتیجه گیری، پیشنهادات وموانع ومحدودیت ها………………………108
1- 6: ضمائم…………………………………………………………………………………………………………..110
2- 6: منابع ومأخذ……………………………………………………………………………………………………112

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *