دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی مدیران مدارس ابتدایی از اهداف و آیین نامه اجرایی و رابطه آن با اثر بخشی آنان در شهرستان پرند


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

3622f3b2149be1db48b6af0e081e507c

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان ، بررسی میزان آگاهی مدیران مدارس ابتدایی از اهداف و آیین نامه اجرایی و رابطه آن با اثر بخشی آنان در شهرستان پرند صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این منظور از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. که پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش می باشد که یکی پرسشنامه آگاهی است که میزان آگاهی مدیران را از اهداف مقرر دوره ابتدایی و آیین نامه اجرایی می سنجد و توسط مدیران پاسخ داده می شود. گروه نمونه شامل 6 نفر از مدیران مدارس ابتدایی سطح شهرستان پرند است و به ازای هر مدیر 5 نفر معلم این دوره ( مجموعاً 30 نفر معلم) انتخاب شد که سال 89-88 مشغول به کار بوده اند و با روش طبقه ای تصادفی نسبی بر حسب مدرک تحصیلی و جنسیت انتخاب شده اند.

برای آزمون تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از تکنیکهای آماری، تی تست تک گروهی ، تی تست گروههای مستقل تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) آزمون شفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. و نتایج با توجه به سوالات تحقیق و تجزیه اطلاعات به شرح ذیل می باشد :

بین میزان آگاهی مدیران از اهداف………………. و آیین نامه اجرایی با اثر بخشی آنان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد.

بین میزان آگاهی مدیران از اهداف………… بر حسب جنسیت،مدرک تحصیلی،سابقه خدمت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین میزان آگاهی مدیران از اهداف………………. و آیین نامه اجرایی بر حسب جنسیت و سابقه خدمت تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین مجموع آگاهی مدیران از اهداف……….. و آیین نامه اجرایی بر حسب مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت مدیریت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین میزان اثر بخشی مدیران بر حسب، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و سابقه مدیریت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین مقوله های اثر بخشی مدیران بر حسب جنسیت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و سابقه مدیریت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مقدمه
توسعه اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای بستگی به آموزش و پرورش آن جامعه دارد. تجزیه و تحلیل عوامل رشد و توسعه جوامع پیشرفته حاکی از آن است که همه این کشورها به نوعی از آموزش و پرورش مطلوب و اثر بخش برخوردار بوده اند.فیلیپ کومز1 یادآور می شود که اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت بوقوع بپیوندد این تحول و دگر گونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود (. عسگریان،1380: 133). به همین دلیل است که اکثر کشورهای در حال توسعه نیز به دنبال رشد و توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش خود هستند و سعی می کنند که با بررسی موانع و مشکلات نظام های آموزشی خود قدم های مثبتی در راه توسعه آموزشی جامعه خود بردارند.
در این میان آنچه بیشتر خود را نمایان می کند این مسئله بسیار مهم است که در شرایط پیچیده امروز هیچ نظام آموزشی، بدون رهبری و مدیریت کارآمد قادر نخواهد بود که پاسخگوی مسائل و مشکلات مربوط به جوامع خود باشد. از طرف دیگر مدیریت دوره ابتدایی از حساسترین و پر اهمیت ترین مدیریت های آموزشگاهی است.
مدیریت دبستان می تواند از طریق فرآیند های مدیریتی مانند برنامه ریزی،سازمان دهی،نظارت و کنترل و ارئه الگوهای رفتاری مناسب و فراهم آوردن زمینه های آموزش و یادگیری بهتر بر پایه نیاز ها و ویژگی های رشدی دانش آموزان با همکاری معلمان، اولیاء و مقامات آموزش و پرورش در این دوره حساس به تحقیق اهداف تعلیم و تربیت کمک کند(. میرکمالی،1376: 4)
تحقق بخشی اهداف آموزش و پرورش مهمترین وظیفه مدیران آموزش و پرورش محسوب می شود.در این میان شاید مدیران مدارس بیشترین مسئولیت را به عهده داشته باشند(نیکنامی،1385: 14 )
برای اینکه مدیران آموزشی بتوانند این مسئولیت خطیر و ارزشمند را به نحو احسن انجام دهند لازم می نماید که نسبت به اهداف تعلیم و تربیت به طور اعم و اهداف مقرر مقطع حوزه فعالیت خود به طور اخص آگاهی وشناخت کافی و نسبت به اجرای آئین نامه اجرایی تعهد لازم را داشته باشند(. علاقه بند،1382: 167)
مسئله تعلیم و تربیت نیروی عظیم جامعه را به سرانجام مقصود می رساند . چرا که اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند و یا در فرآیند یادگیری و یاددهی وقفه ای بوجود آورند حاصل کارشان در ابعاد اخلاقی،اجتماعی و اقتصادی متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثر خواهد داشت (. صافی،1377: 23)پیتر دراکر.در مورد اهمیت مدیران در سازمان ها می گوید: مدیران کم یابترین ودرعین حال با ارزش ترین سرمایه سازمانها هستند(.شیرازی،1380، 33)
بیان مسئله :
توجه به آموزش و پرورش سابقه دیرین دارد ، در هر جامعه ای آموزش و پرورش از مهمترین ارکان آن جامعه است.راه ترقی جامعه وجود انسان های آگاه و روشن است این آگاهی و روشنی که به تغییر مطلوب نگرشها تعبیر می شود، از وظایف عمده نظام آموزش و پرورش می باشد.«تبلور کار آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی متعهد،دانشمند،متخصص و ماهر است.از تجربیات وتحقیقات چنین بر می آید کشورهایی که خواسته اند خود را به سطح بالاتری از رشد برسانند از طریق آموزش و پرورش و تغییر در نظام آموزشی به چنین هدفی دست یافته اند.
چنانکه قسمت قابل ملاحضه ای از درآمد خود را صرف آموزش تعلیم و تربیت می کنند»( پرداختچی،1384: 15 )
«آرتور لوئیس»1 می نویسد :آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر صنایع ،صنعت فوق العاده عظیمی است. و ایوگلست 2گفته است: امروز زیربنای هر اقتصادی آموزش و پرورش است.( . قرائی مقدم ،1381: 12)
اهمیت آموزش و پرورش از این گفته ها و بیانات بخوبی دریافت می شود. همچنین نشان می دهد که پیشرفت جوامع و توسعه یافتگی آنها تا حدود زیادی به اثر بخشی آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی ماهر بستگی دارد.
از طرف دیگر توجه به این نکته ضروری می نماید که مهم ترین بخش هر نظام آموزشی نیز مدیریت و عملکرد آن در اجرای برنامه های آموزشی می باشد.لذا پرداختن به امور مربوط به مدیران و بررسی و میزان کارایی آنها اهمیت فوق العاده ای می یابد. صاحبنظران می گویند: اکنون که عصر مدیریت و رهبری است ، موفقیت نهاد و سازمانها تا حدود زیادی بستگی به کارایی و اثر بخشی مدیریت دارد.( . قرائی مقدم،1381: 14ومیرکمالی،1379 : 15 )اصولاً مدیریت آموزشی را یکسری فعالیت های تخصصی در سازمان آموزشی تعریف می کنند که هدف اصلی اش اثر بخشتر و کارآمدتر کردن خدمات آموزشی است.( . شیرازی،1380: 33)

بنابراین اطلاعات و دانش مدیران آموزشی می تواند نقش اصلی را در تحقق اهداف آموزشی بهبود رفتار های دانش آموزان ایفا نماید. در بسیاری از سازمان ها مدیران تلاشهای مختلفی را با هزینه و منافع متعدد انجام می دهند. اما با مطالعه دقیق می توان دریافت که بسیاری از این فعالیت ها اضافی بوده و اثر بخش نیستند. اثر بخشی یعنی میزان انطباق فعالیت ها با اهداف.( . علاقه بند،1380: 86)
با توجه به اینکه تعلیمات دوره ابتدایی ، مهم ترین دوره نظام آموزش و پرورش رسمی کشور را تحت پوشش قرار داده است، از اولویت برخوردار می باشد و تقریباً کلیه کشورهای جهان آنرا به مثابه یک اصل مهم و همگانی پذیرفته اند و مدیریت دوره ابتدایی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که مدیری آگاه و توانمند می تواند شخصیت فردی ،اجتماعی،تفکر منطقی، استعدادهای هنری و ادبی دانش آموزان را به نحو شایسته ای پرورش دهد.
با جمع بندی مطالب مطرح شده در مورد آموزش و پرورش و مدیریت در مقطع ابتدایی و مراجعه به تحقیقات انجام گرفته ضرورت انجام این تحقیق بیشتر نمایان شد. چرا که یکی از تحقیقات انجام شده در مقطع متوسطه مؤید این می باشد که دانش و اطلاعات مدیران متوسطه از اهداف و اصول مدیریت آموزشی بالا بوده و به همان دلیل فعالیت های آنان اثر بخش بوده است.( . خلیل،1381: 52)
تحقیق دیگری در این زمینه نشان میداد که در مجموع بین عملکرد مدیران آموزش دیده و مدیران آموزش ندیده تفاوت معنادار آماری وجود داشته و آموزش مدیریت بر کارایی مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
( صباغیان،1380: 87)
در بررسی دیگری به عنوان «نظرات مدیرا مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در باره شرح وظیفه و اصول مدیریت در ارتباط با عملکرد مدیران »انجام گرفته ، نتایج حاصله نشانگر این است که اکثر مدیران مدارس ، تخصص شغلی لازم را ندارند.وقالب مدیران به علل فقدان تخصصدر رشته مدیریت آموزشی و رشته های مربوط به آن و طی نکردن دوره آموزشی ضمن خدمت از اصول مدیریت اطلاع کافی ندارند.تاکید این تحقیق نیز بیشتر به تخصصی بودن رشته مدیریت است . واینکه مدیران اکثراً دارای تخصص لازم نیستند (تصدیقی1383: 650)
پیشینه و تحقیقات انجام شده نتوانستند به سوال محقق پاسخ قانع کننده ای ارائه دهند یا اینکه در حوزه تحقیق این جانب نبوده اند ، (منظور اینکه در مقطع متوسطه انجام گرفته و یا اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت و عدم تخصص مدیران بوده است)و بحثی از اهداف ایین نامه اجرایی در مقطع ابتدایی به میان نیامده است.لذا با توجه به مباحث فوق ، اگر مدیران مدارس ابتدایی نسبت به اهداف و آیین نامه اجرایی اشراف کافی نداشته باشند،عواقب و پیامدهای بسیار سنگینی گریبان گیر آموزش و پرورش شده و همچنین موجب به هدر رفتن فرصتها ومنابع مادی و انسانی بسیار زیادی می شود که خود میتواند از مشکلات عمده جامعه بشمار آید .
حال سوال اساسی این است که آیا مدیران مدارس ابتدایی شهرستان پرند از اهداف و آییننامه اجرایی اطلاع کافی دارند یا خیر ؟و سوال دیگر اینکه آیا میزان آگاهی آنان از اهداف و آیین نامه اجرایی در اثر بخشی فعالیتهایشان دارد یا خیر ؟ و دیگر اینکه آیا بین ویژگیهای فردی و میزان آشنایی مدیران با اهداف و آیین نامه اجرایی و نیز میزان اثر بخشی فعالیت آنان رابطه وجود دارد ؟ پاسخ به این سوالات می تواند موجب اصلاح بهبود عملکرد مدیران و اثر بخشی آنان شود . بخصوص مدیران مقطع ابتدایی که از جایگاه و حساسیت ویژه ای بر خوردارند.

این پایان نامه در 146 صفحه خدمت شما عزیزان ارائه میگردد.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 16 =