دانلود پاورپوینت سیرکولاسیون


سیرکولاسیون: واژه ایرانی آن دسترسی است دسترسی یا همان سیرکولاسیون در ساختمان به فضاهایی گفته می شود که در ساختمان از آن 100% استفاده می شود، یعنی حداکثر استفاده از یک فضا در صد سیرکولاسیون را مشخص می کند.

تعریف :

1. حرکت در درون فضا را سیر کولاسیون می گویند .

2.مسیر حرکت را می توان به صورت یک ریسمان حسی تصور کرد که فضاهای یک بنا یا مجموعه فضا های داخلی و خارجی را به یکدیگر مرتبط می سازد.

آرایش فضایی مسیر                                                     

محل تقاطع یاتلاقی مسیرها،همیشه به عنوان یک نقطه تصمیم گیری برای ناظری که به آن نزدیک می شود،محسوب می گردد.تداوم ومقیاس هرمسیردریک تقاطع می تواندمارادر  تشخیص وتمیزدادن،بین راههای اصلی که به فضاهای اصلی منتهی می شوندوراههای فرعی که به فضاهای کوچکتری ختم می گردند،یاری کند.وقتی مسیرها درمحل تلاقی شان،معادل یکدیگرهستند،لزوم وجود فضای کافی به منظور تسهیل مکث وتعیین مسیر بعدی امری اجتناب ناپذیراست.

نمونه صفحات پاورپوینت.

50 صفحه پاورپوینت (مطالب به صورت عکس کپچر شده از صفحات کتاب هستند) ( کیفیت و زاویه عکسهای پاورپوینت در حد مطلوب نمی باشد. / با تشکر از آقای نیما وحیدیان بابت تذکر به جایشان.)